Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Techniki badań społecznych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WFz.KPSC-8390 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Techniki badań społecznych
Jednostka: Katedra Porównawczych Studiów Cywilizacji
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Warsztat, 60 godzin, 24 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Elżbieta Olzacka
Prowadzący grup: Elżbieta Olzacka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ocena wliczana do średniej:

tak

Efekty kształcenia:

W wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien być w stanie:

• Zdefiniować pojęcie nauki, metody naukowej.

• Rozróżniać paradygmat pozytywistyczny i interpretatywny w naukach społecznych.

• Scharakteryzować podejście ilościowe i jakościowe w badaniach społecznych. Znać różnice między nimi, określić ich słabe i mocne strony.

• Wymienić i szczegółowo omówić czynności przeprowadzane na wszystkich etapach badań społecznych

• Wymienić metody doboru próby oraz rodzaje danych stosowanych w badaniach społecznych

• Wyliczyć i omówić podstawowe techniki badawcze stosowane w badaniach społecznych.

• Przedstawić etyczny i zawodowy kodeks badacza, jak również „dobre praktyki” obowiązujące w działalności badawczej


W wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien umieć:

• Postawić pytanie badawcze, sformułować tezy i hipotezy badawcze, zdefiniować cel badań

• Skonceptualizować i zoperacjonalizować problem badawczy

• Przygotować projekt badawczy

• Opracować narzędzia badawcze (kwestionariusze, scenariusze wywiadów, kwestionariusze obserwacji)

• Przeprowadzić badania społeczne (wywiad pogłębiony, wywiad narracyjny, wywiad grupowy, obserwacja jakościowa,analiza treści, sondaż kwestionariuszowy) zgodnie z wyznaczonym harmonogramem.

• Zinterpretować dane uzyskane w wyniku przeprowadzonych badań społecznych oraz przygotować raport końcowy z badań


W wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien akceptować:

• Konieczność przestrzegania zasad etycznych podczas przeprowadzania badań społecznych.

• Konieczność realizacji tzw. „dobrych praktyk” związanych z działalnością badawczą
Wymagania wstępne:

brak

Forma i warunki zaliczenia:

- kolokwium zaliczeniowe

- realizacja projektu badawczego


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

- przedstawiane na zajęciach raportów z przebiegu realizacji projektu badawczego - sprawdzenie umiejętności sporządzenia przez studenta projektu badań, narzędzi badawczych oraz wykorzystania ich do zebrania danych; przedstawienie raportu końcowego w formie prezentacji multimedialnej


- kolokwium zaliczeniowe: sprawdzenie nabytej wiedzy teoretycznej, pojęciowej poprzez zamknięte pytania testowe oraz sprawdzenie nabytej wiedzy praktycznej poprzez pytania otwarte, wymagające zastosowania wiedzy do konkretnych sytuacji badawczych


Metody dydaktyczne - słownik:

Metody eksponujące - film
Metody podające - objaśnienie lub wyjaśnienie
Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody praktyczne - metoda projektów
Metody problemowe - metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna

Metody dydaktyczne:

• film

• prezentacja multimedialna

• metoda projektów (w grupie: opracowywanie projektów, narzędzi badawczych oraz raportów; indywidualnie: przeprowadzanie wywiadów i obserwacji)

• praca z tekstem

• zajęcia warsztatowe


Bilans punktów ECTS:

Aktywny udział w zajęciach – 2 ECTS (60h);

Przygotowanie do poszczególnych zajęć oraz do kolokwium zaliczeniowego - 2 ECTS (60h), w tym:

- zapoznawanie się z literaturą na zajęcia - 45h

- przygotowanie do kolokwium zaliczeniowego - 15h

Przygotowanie projektu badawczego - 4 ECTS (120h), w tym:

- przygotowanie projektu badawczego oraz narzędzi badawczych – 30h

- realizacja badań w terenie – 45h

- analiza i interpretacja wyników, przygotowanie raportu końcowego – 45h


Łącznie 240h pracy studenta, co odpowiada 8 punktom ECTS.


Grupa treści kształcenia:

Grupa treści kierunkowych

Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20 lub później:

Porównawcze studia cywilizacji, rok 1

Skrócony opis:

Kurs ma na celu wprowadzenie studentów w obszar podstawowych technik badawczych w naukach społecznych, z uwzględnieniem zarówno podejścia jakościowego, jak i ilościowego. W czasie trwania kursu zostaną przedstawione następujące techniki badań socjologicznych: ankieta, kwestionariusz wywiadu, analiza treści, wywiad pogłębiony, zogniskowany wywiad grupowy, obserwacja. Student, poza wiedzą teoretyczną, przede wszystkim rozwijać ma praktyczne umiejętności badawcze przy planowaniu i realizowaniu własnego projektu (indywidualnie bądź grupowo). Większość zajęć będzie miała formę warsztatową.

Pełny opis:

Kurs ma na celu wprowadzenie studentów w obszar podstawowych technik badawczych w naukach społecznych, z uwzględnieniem zarówno podejścia jakościowego, jak i ilościowego. W czasie trwania kursu zostaną przedstawione następujące techniki badań socjologicznych: ankieta, kwestionariusz wywiadu, analiza treści, wywiad pogłębiony, zogniskowany wywiad grupowy, obserwacja. Student, poza wiedzą teoretyczną, przede wszystkim rozwijać ma praktyczne umiejętności badawcze przy planowaniu i realizowaniu własnego projektu (indywidualnie bądź grupowo). Większość zajęć będzie miała formę warsztatową.

Realizowane w czasie zajęć zagadnienia:

1. Czym jest nauka? Wprowadzenie do metodologii ogólnej. Podstawy metodologii badań społecznych.

2. Jak badać zjawiska społeczne? Podstawowe różnice między podejściem pozytywistycznym a interpretatywnym.

3. Charakterystyka podejścia ilościowego i jakościowego. Porównanie jakościowych i ilościowych technik badawczych.

4. Problem badawczy i jego źródła.

5. Etapy procesu badawczego. Plan badań. Zasady pisania projektów badawczych.

6. Dane empiryczne i ich rodzaje. Właściwy dobór populacji do badań. Rodzaje prób oraz sposób ich doboru.

7. Prawne i etyczne aspekty prowadzenia badań społecznych. Zasady dobrej praktyki badawczej.

8. Analiza zawartości oraz analiza treści. Aspekty ilościowe i jakościowe w analizie treści.

9. Techniki sondażowe. Zasady konstrukcji, prowadzenia i kodowania kwestionariuszy ankiet i wywiadów.

10. Wywiad jakościowy: indywidualny, swobodny, pogłębiony. Wywiad narracyjny.

11. Zogniskowane wywiady grupowe, czyli fokusy. Techniki prowadzenia fokusów. Techniki projekcyjne.

12. Etnografia. Badania terenowe – podstawy teoretyczne i praktyczne problemy.

13. Zastosowanie badań społecznych w praktyce. Obszary, sposoby i cele tych zastosowań.

14. Porządkowanie, analiza i interpretacja danych ilościowych i jakościowych.

15. Zasady przygotowania raportu z badań społecznych.

Literatura:

Literatura podstawowa:

• Babbie E., Badania społeczne w praktyce, Warszawa 2003.

• Hammersley M., Atkinson P., Metody badań terenowych, Poznań 2000.

• Konecki K., Studia z metodologii badań jakościowych. Teoria ugruntowana, Warszawa 2000.

• Maison D., Zogniskowane wywiady grupowe. Jakościowa metoda badań marketingowych, Warszawa 2001.

• Nachmias Ch. F., Nachmias D., Metody badawcze w naukach społecznych, Poznań 2000.

• Nikodemska-Wołowik A. M., Jakościowe badania marketingowe, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1999.

• Oppenheim N., Kwestionariusze, wywiady, pomiary postaw, Warszawa 2004.

• Silverman D., Interpretacja danych jakościowych, Warszawa 2008.

Literatura uzupełniająca:

• Nowak S., Metodologia badań socjologicznych, Warszawa 2008.

• Miles M.B, Huberman A.M., Analiza danych jakościowych, Białystok 2000.

• Silverman D., Prowadzenie danych jakościowych, Warszawa 2008.

• Włodarek, M. Ziółkowski, Teoretyczny i empiryczny status metody biograficznej we współczesnej socjologii (w:) Metoda biograficzna w socjologii, pod red. J. Włodarka i M. Ziółkowskiego, Warszawa – Poznań 1990.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.