Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium tematyczne. Kultury masowe, kultury popularne, kultury buntu

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WFz.KPSC-8516 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0314) Socjologia i kulturoznawstwo
Nazwa przedmiotu: Seminarium tematyczne. Kultury masowe, kultury popularne, kultury buntu
Jednostka: Katedra Porównawczych Studiów Cywilizacji
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 6.00 LUB 5.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/2022" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-15

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 60 godzin, 8 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Wojciech Klimczyk
Prowadzący grup: Wojciech Klimczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ocena wliczana do średniej:

tak

Efekty kształcenia:

W wyniku zajęć student ma znać:

- wybrane ujęcia kultury

- najważniejsze pojęcia we współczesnych studiach kulturowych

- fundamenty współczesnych sporów światopoglądowych i nowoczesnych ideologii

- zarys dziejów współczesnej kultury Zachodu

W wyniku zajęć student powinien umieć:

- dokonać analizy genetycznej kluczowych pojęć współczesnego kulturoznawstwa: kultury masowej, kultury popularnej i buntu

- zaprezentować poznane w ramach własnych poszukiwań badawczych teksty

- dyskutować na temat podziałów kulturowych, politycznego wymiaru kultury, zjawisk hegemonii kulturowej i przemocy symbolicznej

W wyniku zajęć student nabędzie następujące postawy:

- krytyczny stosunek do kluczowych pojęć współczesnego dyskursu o kulturze

- wrażliwość na złożoność i nieuchronną arbitralność różnorodnych światopoglądów i ideologii

- świadomość różnorodności współczesnej kultury

Wymagania wstępne:

Seminarium jest dedykowane przede wszystkim studentom ostatniego roku SUM, szczególnie zaś osobom piszącym pod okiem prowadzącego pracę magisterską. Osoby te będą miały pierwszeństwo przy rejestracji na przedmiot.

Forma i warunki zaliczenia:

Formą i warunkiem zaliczenia jest obecność i aktywność na 80% zajęć, znajomość zadanych podczas zajęć tekstów oraz napisanie pracy zaliczeniowej w formie ustalonej z prowadzącym.

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Metodą sprawdzania efektów kształcenia w aspekcie wiedzy będzie przede wszystkim praca pisemna, przygotowana na podstawie dyskutowanego na zajęciach projektu badawczego. Kryteria oceny efektów w aspekcie wiedzy będą takie jak kryteria oceny wszelkich prac zaliczeniowych: struktura, kompletność tez, adekwatność aparatu pojęciowego do wybranego tematu. Metodą sprawdzania efektów w aspekcie umiejętności będzie również zawartość pracy, która pozwoli zweryfikować, czy student nabył zakładane umiejętności. Ważnym kryterium oceny będzie stopień samodzielności pracy a także rozpiętość materiału empirycznego oraz literatury. Jeżeli chodzi o postawy, ale i umiejętność rozmowy z kolegami, to metodą ich sprawdzania będzie dyskusja podczas zajęć a kryterium zawartość wypowiedzi studentów. Jeżeli w sferze własnych deklaracji pojawią się krytyczne myślenie oraz świadomość i akceptacja różnorodności, będzie można uznać, że kompetencje zostały uzyskane.

Metody dydaktyczne - słownik:

Metody podające - anegdota
Metody podające - objaśnienie lub wyjaśnienie
Metody praktyczne - metoda przewodniego tekstu
Metody praktyczne - seminarium
Metody problemowe - metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna
Metody problemowe - metody aktywizujące - seminarium

Metody dydaktyczne:

Metody podające - anegdota, Metody podające - objaśnienie lub wyjaśnienie, Metody praktyczne - metoda przewodniego tekstu, Metody praktyczne - seminarium, Metody problemowe - metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna, Metody problemowe - metody aktywizujące - seminarium

Bilans punktów ECTS:

Udział w zajęciach 60 godzin - 2 ECTS;

Lektura tekstów dyskutowanych wspólnie na zajęciach i/lub związanych z realizowanym tematem badawczym 30 godzin - 1 ECTS; Przygotowanie indywidualnej prezentacji roboczego tematu i planu pracy zaliczeniowej oraz zapoznanie się z podstawową literaturą przedmiotu pozwalającą na wykonanie zadania 30 godzin - 1 ECTS; Przygotowanie pracy zaliczeniowej 30 godzin - 1 ECTS;

Razem 150 godzin = 5 ECTS

Grupa treści kształcenia:

Grupa treści kształcenia do wyboru

Skrócony opis:

W zglobalizowanym świecie odbiorca jest niemal zalewany tekstami kultury różnej maści. Okazują się one prowadzić ze sobą nie zawsze otwarty dialog, wyrażając odmienne postawy, systemy wartości. Ich autorom przyświecają najróżniejsze cele - od merkantylnych przez rozrywkowe po polityczne i egzystencjalne. Tę mozaikę nie sposób uchwycić w całości, zadaniem kulturoznawstwa jest jednak podejmowanie prób rozmapowania kulturowej współczesności. Taki też cel przyświeca seminarium, podczas którego uczestnicy zastanawiać się będą nad kulturowymi podziałami, konfliktami a nawet wojnami.

Zajęcia będą łączyć wiedzę teoretyczną z metodami jej praktycznego wykorzystania w analizie zjawisk prezentowanych w czasie zajęć i znanych z doświadczenia samych studentów-użytkowników kultury. Oglądaniu, czytaniu i słuchaniu tego, co kultura współczesna ma do zaoferowania, będzie towarzyszyło budowanie podstawowego warsztatu pojęciowego i narzędziowego. Dzięki poznanym teoriom student zyska podstawę dla pełniejszej i bardziej pogłębionej interpretacji współczesnych form kultury - kultury masowej, popularnej i buntu.

Pełny opis:

W zglobalizowanym świecie odbiorca jest niemal zalewany tekstami kultury różnej maści. Okazują się one prowadzić ze sobą nie zawsze otwarty dialog, wyrażając odmienne postawy, systemy wartości. Ich autorom przyświecają najróżniejsze cele - od merkantylnych przez rozrywkowe po polityczne i egzystencjalne. Tę mozaikę nie sposób uchwycić w całości, zadaniem kulturoznawstwa jest jednak podejmowanie prób rozmapowania kulturowej współczesności. Taki też cel przyświeca seminarium, podczas którego uczestnicy zastanawiać się będą nad kulturowymi podziałami, konfliktami a nawet wojnami.

Punktem wyjścia będzie osobiste zaangażowanie w kulturę uczestników. Będziemy krytycznie rozmawiać o ulubionych wytworach kultury i ich roli w życiu użytkowników. Celem podstawowym będzie przejście z poziomu konsumpcji, rozrywki i używania produktów kultury popularnej na wyższy i przyjęcie roli „zaangażowanego badacza”, jak postawę tę określa Henry Jenkins. Próbować będziemy klasyfikować kulturową przestrzeń przede wszystkim pod względem toczących się w jej tle zmagań o władzę, o "rząd dusz". Poddamy fenomeny, wydawałoby się, banalne wielowymiarowej analizie i interpretacji przy użyciu narzędzi wypracowanych przez teorie krytyczną, kulturoznawstwo, studia nad kulturą popularną. Sama popkultura nadal bywa kojarzona ze sferą (często bezrefleksyjnej) rozrywki i konsumpcji, i poddawana wartościującej ocenie, a wskazanie społecznego i politycznego jej znaczenia we współczesnym świecie wciąż nierzadko uznaje się za sprawę drugorzędną. Seminarium prowadzone jest w odmiennym duchu, stawiając między innymi pytania o polityczny wymiar fascynacji "Gwiezdnymi Wojnami", serialem "Trudne sprawy" bądź też woskową podobizną Nicki Minaj.

Zajęcia będą łączyć wiedzę teoretyczną z metodami jej praktycznego wykorzystania w analizie zjawisk prezentowanych w czasie zajęć i znanych z doświadczenia samych studentów-użytkowników kultury. Oglądaniu, czytaniu i słuchaniu tego, co kultura współczesna ma do zaoferowania, będzie towarzyszyło budowanie podstawowego warsztatu pojęciowego i narzędziowego. Dzięki poznanym teoriom student zyska podstawę dla pełniejszej i bardziej pogłębionej interpretacji współczesnych form kultury - kultury masowej, popularnej i buntu.

Omawiane zagadnienia szczegółowe zależeć będą od bieżących zainteresowań badawczych prowadzącego oraz uczestników. Ich wykaz ustalony zostanie kolektywnie podczas zajęć.

Literatura:

Fiske J., Zrozumieć kulturę popularną, 2010.

Strinati D., Wprowadzenie do kultury popularnej, 1998.

Adorno T., Horkheimer M., Przemysł kulturalny. Oświecenie jako masowe oszustwo, 2010.

Storey J., Studia kulturowe i badania kultury popularnej, 2003.

Jenkins H., Kultura konwergencji, 2008.

Lash S., Lury C., Globalny przemysł kulturowy, 2011.

Mouffe Ch., Polityczność, 2009.

Barthes R., Mitologie, 2000.

Uwagi:

Literatura uzupełniająca dobierana jest pod kątem zainteresowań uczestników seminarium.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.