Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wojna a kultura - Zachód, Rosja, Japonia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WFz.KPSC-8529 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0220) Nauki humanistyczne
Nazwa przedmiotu: Wojna a kultura - Zachód, Rosja, Japonia
Jednostka: Katedra Porównawczych Studiów Cywilizacji
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Kurs ma na celu spojrzenie na wojnę jak na zjawisko kulturowe i pokazanie, w jaki sposób wojny toczone przez społeczności z różnych kręgów kulturowych – zachodniego, rosyjskiego oraz japońskiego - różnią się od siebie. W ramach wprowadzenia do problematyki studiów nad wojną (war studies) omówione zostaną socjologiczne, antropologiczne oraz wojskowo-strategiczne koncepcje, szukające związków pomiędzy kulturą społeczeństw a toczonymi przez nie wojnami. Następnie przedstawione zostaną specyficzne cechy zachodniego, rosyjskiego oraz japońskiego sposobu prowadzenia wojny oraz ich ewolucja. Szczególny nacisk położony zostanie na analizę roli wartości, przekonań, idei i wizji dotyczących wojny na sferę wojskowości i wybory związane z doborem środków walki, organizacją sił zbrojnych oraz koncepcjami taktycznymi i strategicznymi.

Pełny opis:

Kurs ma na celu spojrzenie na wojnę jak na zjawisko kulturowe i pokazanie, w jaki sposób wojny toczone przez społeczności z różnych kręgów kulturowych – zachodniego, rosyjskiego oraz japońskiego - różnią się od siebie. W ramach wprowadzenia do problematyki studiów nad wojną (war studies) omówione zostaną socjologiczne, antropologiczne oraz wojskowo-strategiczne koncepcje, szukające związków pomiędzy kulturą społeczeństw a toczonymi przez nie wojnami. Następnie przedstawione zostaną specyficzne cechy zachodniego, rosyjskiego oraz japońskiego sposobu prowadzenia wojny oraz ich ewolucja. Szczególny nacisk położony zostanie na analizę roli wartości, przekonań, idei i wizji dotyczących wojny na sferę wojskowości i wybory związane z doborem środków walki, organizacją sił zbrojnych oraz koncepcjami taktycznymi i strategicznymi.

Literatura:

• Benedict R., 1999, Chryzantema i miecz. Wzory kultury japońskiej, Warszawa.

• Caillois R., 1995, Wojna i sacrum; w: idem, Człowiek i sacrum, Warszawa.

• Crepon P., 1994, Religie a wojna, Gdańsk.

• Fuller W. C. Jr., 1992, Strategy and Power in Russia 1600–1914, New York.

• Howard M., 2007, Wojna w dziejach Europy, Wrocław.

• Keegan J., 1998, Historia wojen, Warszawa.

• Malešević S., 2010, The Sociology of War and Violence, New York.

• Miakinkov E., 2009, A Russian Way of War? Westernization of Russian Military Thought, 1757–1800, Ontario.

• Münkler H., 2004, Wojny naszych czasów, Kraków.

• Olzacka E., 2011, Wojna – instynkt czy wynalazek? Przegląd koncepcji dotyczących genezy wojny, „Zeszyty Naukowe Towarzystwa Doktorantów UJ. Nauki społeczne", nr 3 (2), ss. 31-52.

• Parker G., 2008, Zachodnia sztuka prowadzenia wojny, w: idem (red.), Historia sztuki wojennej. Od starożytności do czasów współczesnych, Warszawa, ss. 13–28.

• Ralston D. B., 1996, Importing the European Army. The Introduction of European Military Techniques and Institutions into the Extra-European World, 1600–1914, Chicago&London.

• Schreiber H., 2013, Świadomość międzykulturowa. Od militaryzacji antropologii do antropologizacji wojska, Warszawa.

• Stomma L., 2014, Antropologia wojny, Warszawa.

• Weir W., 2005, 50 broni, które zmieniły sposób prowadzenia wojen, Warszawa.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-25 - 2022-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Elżbieta Olzacka, Joanna Puchalska
Prowadzący grup: Elżbieta Olzacka, Joanna Puchalska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Cele kształcenia:

Celem kursu jest zapoznanie studentów z kulturoznawczymi aspektami zjawiska wojny. Kurs ma na celu spojrzenie na wojnę jak na zjawisko kulturowe i pokazanie, w jaki sposób wojny toczone przez społeczności z różnych kręgów kulturowych – zachodniego, rosyjskiego oraz japońskiego - różnią się od siebie. W ramach wprowadzenia do problematyki studiów nad wojną (war studies) omówione zostaną socjologiczne, antropologiczne oraz wojskowo-strategiczne koncepcje, szukające związków pomiędzy kulturą społeczeństw a toczonymi przez nie wojnami. Następnie przedstawione zostaną specyficzne cechy zachodniego, rosyjskiego oraz japońskiego sposobu prowadzenia wojny oraz ich ewolucja. Szczególny nacisk położony zostanie na analizę roli wartości, przekonań i idei dotyczących wojny na sferę wojskowości i wybory związane z doborem środków walki, organizacją sił zbrojnych oraz koncepcjami taktycznymi i strategicznymi. Konwersatoryjna forma kursu ukierunkowana jest na rozwinięcie u studentów umiejętności dyskusji na temat podejmowanych na zajęciach problemów.

Efekty kształcenia:

W efekcie realizacji kursu student:


[Wiedza]

- zna podstawową terminologię, teorie i metody badawcze wykorzystywanych w kulturowych studiach nad wojną [K_W01+]

- ma uporządkowaną wiedzę z zakresu specyfiki sposobów prowadzenia wojen w trzech omawianych kręgach kulturowych: zachodnim, rosyjskim oraz japońskim [K_W07+]

- ma świadomość kompleksowego charakteru zjawiska wojny oraz specyfiki wielości sposobów prowadzenia wojen i relacji łączących je z kulturą [K_W09+]


[Umiejętności]

- posiada umiejętność rozumienia i analizowania zagadnień związanych z genezą zjawiska wojny, sposobami jej prowadzenia, a także relacji łączących wojnę z kulturą [K_U03+]

- posiada umiejętność rozpoznawania i interpretowania

charakterystycznych sposobów prowadzenia wojen w trzech różnych kręgach kulturowych: zachodnim, rosyjskim, japońskim [K_U03+] [K_U06+]


[Kompetencje]

- rozumie zróżnicowanie i odmienność sposobów myślenia i działania przedstawicieli innych kultur w zakresie zróżnicowanych sposobów prowadzenia wojny [K_K06+]


Wymagania wstępne:

brak

Forma i warunki zaliczenia:

Warunkiem zaliczenia kursu jest

1) Obecność i aktywność na zajęciach. Dopuszcza się dwie nieobecności. Cztery i więcej nieobecności skutkuje niezaliczeniem przedmiotu.

2) Egzamin w formie pisemnej, obejmujący treści przekazywane podczas zajęć. Aby zaliczyć kurs należy w sumie uzyskać 60% poprawnych odpowiedzi z całości pytań egzaminacyjnych.


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Uzyskane przez studenta wiedza, umiejętności oraz kompetencje zostaną sprawdzone podczas dyskusji na zajęciach oraz w trakcie egzaminu końcowego.

Metody dydaktyczne - słownik:

Metody eksponujące - film
Metody podające - anegdota
Metody podające - objaśnienie lub wyjaśnienie
Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody podające - wykład informacyjny
Metody problemowe - wykład konwersatoryjny

Bilans punktów ECTS:

1) Udział w zajęciach: konwersatorium – 30 h

2) Praca własna studenta:

- przygotowanie do egzaminu – 30 h

W sumie: 60 h = 2 pkt ECTS


Grupa treści kształcenia:

Grupa treści kształcenia do wyboru

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Kurs ma na celu spojrzenie na wojnę jak na zjawisko kulturowe i pokazanie, w jaki sposób wojny toczone przez społeczności z różnych kręgów kulturowych – zachodniego, rosyjskiego oraz japońskiego - różnią się od siebie. Szczególny nacisk położony zostanie na analizę roli wartości, przekonań i idei dotyczących wojny na sferę wojskowości i wybory związane z doborem środków walki, organizacją sił zbrojnych oraz koncepcjami taktycznymi i strategicznymi.

Pełny opis:

Kurs ma na celu spojrzenie na wojnę jak na zjawisko kulturowe i pokazanie, w jaki sposób wojny toczone przez społeczności z różnych kręgów kulturowych – zachodniego, rosyjskiego oraz japońskiego - różnią się od siebie. W ramach wprowadzenia do problematyki studiów nad wojną (war studies) omówione zostaną socjologiczne, antropologiczne oraz wojskowo-strategiczne koncepcje, szukające związków pomiędzy kulturą społeczeństw a toczonymi przez nie wojnami. Następnie przedstawione zostaną specyficzne cechy zachodniego, rosyjskiego oraz japońskiego sposobu prowadzenia wojny oraz ich ewolucja. Szczególny nacisk położony zostanie na analizę roli wartości, przekonań, idei i wizji dotyczących wojny na sferę wojskowości i wybory związane z doborem środków walki, organizacją sił zbrojnych oraz koncepcjami taktycznymi i strategicznymi.

Wykaz zagadnień realizowanych w formie konwersatorium:

1. Kultura czy natura? Dyskusje wokół genezy wojny i przemocy.

2. Socjologia wojny i wojska: jak i dlaczego walczymy?

3. Antropolog o wojnie: pomiędzy sacrum a profanum

4. Kulturowe aspekty wojny i sposobów jej prowadzenia

5. „Zwrot kulturowy” we współczesnym wojsku: praktyczne wykorzystanie wiedzy

6. Zachodni sposób prowadzenia wojny (1): geneza

7. Zachodni sposób prowadzenia wojny (2): rewolucja militarna i dominacja Zachodu

8. Rosyjski sposób prowadzenia wojny (1): geneza

9. Rosyjski sposób prowadzenia wojny (2): paradoksy westernizacji

10. Japoński sposób prowadzenia wojny (1): geneza

11. Japoński sposób prowadzenia wojny (2): modernizacja doby postfeudalnej

12. Współczesne sposoby prowadzenia wojen

13. Globalizacja a nowe wojny

Literatura:

Literatura uzupełniająca:

• Benedict R., Chryzantema i miecz. Wzory kultury japońskiej, Warszawa 1999.

• Caillois R., Wojna i sacrum; w: idem, Człowiek i sacrum, Warszawa 1995.

• Crepon P., Religie a wojna, Gdańsk 1994.

• Fuller W. C. Jr., Strategy and Power in Russia 1600–1914, New York 1992.

• Howard M., Wojna w dziejach Europy, Wrocław 2007.

• Keegan J., Historia wojen, Warszawa 1998.

• Malešević S., The Sociology of War and Violence, New York 2010.

• Miakinkov E., A Russian Way of War? Westernization of Russian Military Thought, 1757–1800, Ontario 2009.

• Münkler H., Wojny naszych czasów, Kraków 2004.

• Olzacka E., Wojna a kultura. Nowożytna rewolucja militarna w Europie Zachodniej i Rosji, Kraków 2016.

• Parker G., Zachodnia sztuka prowadzenia wojny, w: idem (red.), Historia sztuki wojennej. Od starożytności do czasów współczesnych, Warszawa 2008, ss. 13–28.

• Puchalska J., Bushidō. Ethos samurajów od opowieści wojennych do wojny na Pacyfiku, Bydgoszcz 2016.

• Ralston D. B., Importing the European Army. The Introduction of European Military Techniques and Institutions into the Extra-European World, 1600–1914, Chicago&London 1996.

• Schreiber H., Świadomość międzykulturowa. Od militaryzacji antropologii do antropologizacji wojska, Warszawa 2013.

• Stomma L., Antropologia wojny, Warszawa 2014.

• Weir W., 50 broni, które zmieniły sposób prowadzenia wojen, Warszawa 2005.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.