Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wymiary współczesnej cywilizacji

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WFz.KPSC-8552 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0314) Socjologia i kulturoznawstwo
Nazwa przedmiotu: Wymiary współczesnej cywilizacji
Jednostka: Katedra Porównawczych Studiów Cywilizacji
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 LUB 5.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Pełny opis:

Kurs przedstawia najważniejsze procesy we współczesnym społeczeństwie globalnym i opisujące je pojęcia w świetle rozważań kluczowych dla najnowszych studiów kulturowych myślicieli reprezentujących bardzo różne światopoglądy i mających różne temperamenty badawcze. Celem jest pokazanie studentom, iż współczesne nauki społeczne nie są dziedziną suchej wiedzy, ale polem pełnej pasji dyskusji na temat kształtu świata, jego przeszłości i przyszłości. Obiektem zainteresowania są tak konceptualizacje zupełnie nowych zjawisk jak choćby teorie społeczeństwa informacyjnego i sieciowego, studia nad płcią kulturową, czy rozważania na temat globalizacji i postkolonializmu, ale też intrygujące spojrzenia na kwestie zdawałoby się mniej ekscytujące jak podziały klasowe, przemoc lub choćby język. Podczas wykładów debaty teoretyczne przedstawiane są w zarysie, podczas gdy w ramach ćwiczeń studenci zaproszeni są do zapoznania się ze szczególnie ważnymi fragmentami kluczowych dzieł i podjęcia namysłu nad możliwościami zastosowania omawianych teorii w swojej własnej praktyce badawczej.

Plan zajęć:

1. Wprowadzenie

2. Myśleć globalnie – I. Wallerstein

3. Ideologia – L. Althusser

4. Przemysł kulturalny (masowość) – T. W. Adorno & M. Horkheimer

5. Władza (wiedza) i przemoc (symboliczna) – M. Foucault, P. Bourdieu

6. Imperium – M. Hardt & A. Negri

7. Globalizacja – J. Stieglitz

8. Prekariat – G. Standing

9. Hiperrzeczywistość – J. Baudrillard

10. Terror – J. Gray

11. Opór – M. de Certeau

12. Postkolonializm – L. Gandhi

13. Gender – J. Butler

14. Sieć – M. Castells

15. Uniwersalizm – I. Wallerstein

Literatura:

1. Adorno T. W., M. Horkheimer, Dialektyka oświecenia, Warszawa: Wydawnictwo Krytyki Politycznej 2010, s. 138-188 („Przemysł kulturalny”)

2. Althusser L., Ideologie i aparaty ideologiczne państwa, Warszawa: Studenckie Koło Filozofii Marksistowskiej 2006, http://www.filozofia.uw.edu.pl/skfm/publikacje/althusser05.pdf - całość.

3. Baudrillard J., Precesja symulakrów, [w:] Postmodernizm. Antologia przekładów, Kraków: Wydawnictwo Baran i Suszczyński 1996, s. 175-189.

4. Bourdieu P., Zaproszenie do socjologii refleksyjnej, Oficyna Naukowa, Warszawa 2001, s. 131-170.

5. Butler J., Kłopoty z płcią, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa 2008, s. 51-62, s. 235-254.

6. Castells M., Społeczeństwo sieci, PWN, Warszawa 2007, s. 19-43.

7. de Certeau M., Wynaleźć codzienność. Sztuki działania, WUJ, Kraków 2008, s. 30-42.

8. Foucault M., Trzy typy władzy, [w:] Współczesne Teorie Socjologiczne, A. Jasińska-Kania, L. M. Nijakowski, J. Szacki, M. Ziółkowski (red.), Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar 2006, s. 512-536

9. Gandhi L., Teoria postkolonialna, s. 9-28, 157-164.

10. Gray J., Czarna msza. Apokaliptyczna religia i śmierć utopii, Kraków 2009, s. 62-123

11. Hardt M., A. Negri, Imperium, WAB, Warszawa 2001, s. 7-36.

12. Standing G., Prekariat. Nowa niebezpieczna klasa, PWN, Warszawa 2014, s. 29- 74

13. Stieglitz J. E., Globalizacja, PWN, Warszawa 2004, s. 7-13, 21-36.

14. Wallerstein I., Utopistyka. Alternatywy historyczne dla XXI wieku, Bractwo Trojka, Poznań 2008, s. 32-89

15. Wallerstein I., Europejski uniwersalizm, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe Scholar 2007, całość.

Efekty uczenia się:

W wyniku zajęć student ma znać:

- najważniejsze pojęcia we współczesnym dyskursie kulturoznawczym

- wybrane współczesne teorie kulturoznawcze, socjologiczne, filozoficzne

- najważniejsze postaci współczesnych nauk społecznych i humanistycznych

- polityczne znaczenie wybranych teorii kulturoznawczych, socjologicznych i filozoficznych

W efekcie zajęć student powinien umieć:

- rozróżniać paradygmaty we współczesnych naukach o kulturze

- zaprezentować omawianych na zajęciach myślicieli

- zaprezentować omawiane na zajęciach teorie

- analizować rzeczywistość przez pryzmat omawianych teorii

W wyniku zajęć student nabędzie następujące postawy:

- wrażliwość na kulturowy wymiar współczesnych sporów politycznych

- świadomość złożoności współczesnej kultury

- zdolność do krytycznego myślenia o świecie

Efekty kształcenia:

student zna szczegółową terminologię stosowaną w kulturoznawstwie oraz jej zastosowanie w obrębie pokrewnych dyscyplin naukowych [PSC2A_W01]

student ma pogłębioną wiedzę o specyfice dyscypliny oraz o miejscu kulturoznawstwa w systemie nauk i jego przedmiotowych i metodologicznych powiązaniach z innymi dyscyplinami naukowymi [PSC2A_W02]

student ma wiedzę szczegółową, obejmującą terminologię, teorie i metody badawcze z zakresu współczesnych osiągnięć nauk humanistycznych i społecznych [PSC2A_W03]

student ma specjalistyczną wiedzę szczegółową dotyczącą teorii kultury, społeczeństwa i religii oraz metod badawczych kulturoznawstwa adekwatną do wybranych obszarów badań [PSC2A_W04]

student zna i rozumie współczesne metody analizy i interpretacji różnych wytworów kultury [PSC2A_W05]

student posiada wiedzę z zakresu badań międzykulturowych [PSC2A_W06]

student ma szczegółową wiedzę o różnych wymiarach kultury i jej związkach z innymi sferami życia społecznego [PSC2A_W08]

student ma wiedzę dotyczącą kompleksowych przemian kulturowych [PSC2A_W09]

student potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać i selekcjonować informacje dotyczące zjawisk kulturowych oraz samodzielnie formułować sądy krytyczne [PSC2A_U01]

student potrafi dokonać obserwacji i interpretacji zjawisk kulturowych z perspektywy interdyscyplinarnej [PSC2A_U02]

student posiada pogłębione umiejętności badawcze pozwalające na samodzielne formułowanie i analizę problemów badawczych [PSC2A_U03]

student umie samodzielnie zdobywać wiedzę, analizować teksty naukowe oraz pozyskiwać inne dane wykorzystywane w badaniach z zakresu kulturoznawstwa i dyscyplin pokrewnych [PSC2A_U04]

student potrafi posługiwać się współczesnymi ujęciami teoretycznymi, paradygmatami badawczymi i pojęciami właściwymi dla kulturoznawstwa do przeprowadzenia autorskich analiz zjawisk kulturowych i syntetycznych podsumowań [PSC2A_U05]

student potrafi rozpoznać różne rodzaje wytworów kultury oraz przeprowadzić ich krytyczną i oryginalną analizę i interpretację zgodnie z dyrektywami teoretyczno – metodologicznymi perspektyw badawczych właściwych kulturoznawstwu [PSC2A_U06]

student potrafi określić rolę poszczególnych podsystemów kultury, ich wewnętrzne relacje oraz ich wpływ na historyczną zmienność systemów społecznych i systemów znaczeń [PSC2A_U07]

student potrafi prezentować efekty swoich analiz w formie rozprawy naukowej oraz wystąpienia ustnego w języku polskim i języku obcym [PSC2A_U08]

student potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role oraz potrafi samodzielnie organizować i realizować wyznaczone zadania [PSC2A_K01]

student ma świadomość roli dziedzictwa kulturowego własnego państwa i innych tradycji kulturowych [PSC2A_K02]

student ma świadomość zachowania postawy szacunku i tolerancji wobec innych tradycji kulturowych [PSC2A_K03]

student aktywnie uczestniczy w życiu kulturalnym, korzystając z różnych mediów i różnych jego form, interesuje się aktualnymi wydarzeniami kulturalnymi, politycznymi, społecznymi i artystycznymi [PSC2A_K04]

student potrafi myśleć i działać w sposób kreatywny tworząc swoją ścieżkę kariery [PSC2A_K05]

student potrafi samodzielnie uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności, rozszerzone o wymiar interdyscyplinarny [PSC2A_K06]

student rozumie potrzebę rozwijania własnych zainteresowań [PSC2A_K07]

Metody i kryteria oceniania:

Formą zaliczenia wykładu jest projekt, przygotowany zgodnie z wytycznymi podanymi przez prowadzącego, formą zaliczenie ćwiczeń jest przygotowanie konspektów zadanych tekstów. Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest obecność na zajęciach.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-25 - 2022-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Wojciech Klimczyk
Prowadzący grup: Wojciech Klimczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.