Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Kultura popularna – perspektywy badawcze

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WFz.KPSC-8628 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0220) Nauki humanistyczne
Nazwa przedmiotu: Kultura popularna – perspektywy badawcze
Jednostka: Katedra Porównawczych Studiów Cywilizacji
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-28

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin, 22 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Wojciech Klimczyk
Prowadzący grup: Wojciech Klimczyk, Wojciech Kosior, Anna Kuchta, Agnieszka Mikrut-Żaczkiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Cele kształcenia:

Po ukończeniu modułu studenci będą posiadać wiedzę na temat wybranych aspektów popkultury, metod jej badania a przede wszystkim jej wewnętrznego zróżnicowania. Celem jest wprowadzenie studentów na wybranych przykładach w problematykę jak najbardziej współczesnego analizowania popkultury. Studenci zostaną w trakcie realizowania modułu zapoznani z kontrowersjami, jakie towarzyszą samemu pojęciu popkultury oraz poznają perspektywy teoretyczne przydatne przy jej analizie, by na zakończenie samodzielnie zrealizować "popkulturowy" projekt.


Efekty kształcenia:

W wyniku zajęć student ma posiadać wiedzę na temat:

- wewnętrznego zróżnicowania kultury popularnej

- różnych ujęć stosowanych do analizowania kultury popularnej

- najważniejszych pojęć występujących w dziedzinie badań nad kulturą masową i popularną

- zarysu dziejów kultury popularnej i masowej w świecie zachodnim


W wyniku zajęć student powinien umieć:

- zaprezentować poznane na zajęciach kontrowersje związane z kulturą popularną

- dyskutować na temat kultury popularnej

- pracować w grupie przy tworzeniu projektu analizującego kulturę popularną


W wyniku zajęć student nabędzie następujące postawy:

- krytyczny stosunek do kluczowych pojęć współczesnego dyskursu o kulturze popularnej

- wrażliwość na złożoność i nieuchronną arbitralność różnorodnych światopoglądów i ideologii

- świadomość różnorodności współczesnej kultury popularnej

Wymagania wstępne:

brak

Forma i warunki zaliczenia:

Formą zaliczenia jest przygotowywany w grupach projekt zaliczeniowy. Forma i temat projektu zostaną ustalone w każdym wypadku w drodze konsultacji między studentami a prowadzącym.

Warunkiem zaliczenia jest obecność na zajęciach. Student może opuścić 2 zajęcia bez podania przyczyny. Wszystkie pozostałe nieobecności muszą zostać usprawiedliwione. Nieobecność na ponad połowie zajęć skutkuje automatycznym brakiem zaliczenia.

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Metodą sprawdzenia efektów kształcenia jest przede wszystkim projekt zaliczeniowy, podczas przygotowania którego studenci muszą wykazać się umiejętnością krytycznego myślenia, pomysłowością oraz zdolnością pracy w grupie. Drugą metodą sprawdzania efektów kształcenia są dyskusje podczas zajęć, które pozwolą ocenić, na ile poszczególni studenci realizują założone efekty kształcenia. Kryterium oceny w obu przypadkach będzie zawartość: projektów bądź wypowiedzi w dyskusjach. Im większa złożoność, obecność krytycznego myślenia i pomysłowość, tym wyższa ocena.

Metody dydaktyczne - słownik:

Metody eksponujące - film
Metody eksponujące - pokaz połączony z przeżyciem
Metody podające - anegdota
Metody podające - objaśnienie lub wyjaśnienie
Metody podające - pogadanka
Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody podające - wykład informacyjny
Metody praktyczne - metoda projektów
Metody problemowe - metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna
Metody problemowe - wykład konwersatoryjny
Metody problemowe - wykład problemowy

Metody dydaktyczne:

Metody eksponujące: film, pokaz połączony z przeżyciem

Metody podające: anegdota, objaśnienie lub wyjaśnienie, pogadanka, prezentacja multimedialna, wykład informacyjny

Metody praktyczne: metoda projektów

Metody problemowe: dyskusja dydaktyczna, wykład konwersatoryjny, wykład problemowy

Bilans punktów ECTS:

udział w zajęciach - 30 godz = 1 ECTS

przygotowanie do zajęć - 30 godz = 1 ECTS

przygotowanie projektu zaliczeniowego - 30 godz = 1 ECTS

suma - 90 godz = 3 ECTS

Grupa treści kształcenia:

Grupa treści podstawowych

Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20 lub później:

Kulturoznawstwo

Skrócony opis:

Punktem wyjścia będzie osobiste zaangażowanie w kulturę uczestników. Będziemy krytycznie rozmawiać o ulubionych wytworach kultury i ich roli w życiu użytkowników. Celem podstawowym będzie przejście z poziomu konsumpcji, rozrywki i używania produktów kultury popularnej na wyższy i przyjęcie roli „zaangażowanego badacza”, by użyć określenia Henry'ego Jenkinsa. Próbować będziemy klasyfikować kulturową przestrzeń przede wszystkim pod względem toczących się w jej tle zmagań o władzę, o "rząd dusz". Poddamy fenomeny, wydawałoby się, banalne wielowymiarowej analizie i interpretacji przy użyciu narzędzi wypracowanych przez teorie krytyczną, kulturoznawstwo, studia nad kulturą popularną. Sama popkultura nadal bywa kojarzona ze sferą (często bezrefleksyjnej) rozrywki i konsumpcji, i poddawana wartościującej ocenie, a wskazanie społecznego i politycznego jej znaczenia we współczesnym świecie wciąż nierzadko uznaje się za sprawę drugorzędną. Zajęcia proponują zupełnie inne, "poważne" podejście do tematu.

Pełny opis:

Punktem wyjścia będzie osobiste zaangażowanie w kulturę uczestników. Będziemy krytycznie rozmawiać o ulubionych wytworach kultury i ich roli w życiu użytkowników. Celem podstawowym będzie przejście z poziomu konsumpcji, rozrywki i używania produktów kultury popularnej na wyższy i przyjęcie roli „zaangażowanego badacza”, by użyć określenia Henry'ego Jenkinsa. Próbować będziemy klasyfikować kulturową przestrzeń przede wszystkim pod względem toczących się w jej tle zmagań o władzę, o "rząd dusz". Poddamy fenomeny, wydawałoby się, banalne wielowymiarowej analizie i interpretacji przy użyciu narzędzi wypracowanych przez teorie krytyczną, kulturoznawstwo, studia nad kulturą popularną. Sama popkultura nadal bywa kojarzona ze sferą (często bezrefleksyjnej) rozrywki i konsumpcji, i poddawana wartościującej ocenie, a wskazanie społecznego i politycznego jej znaczenia we współczesnym świecie wciąż nierzadko uznaje się za sprawę drugorzędną. Zajęcia proponują zupełnie inne, "poważne" podejście do tematu.

wykorzystania w analizie zjawisk prezentowanych w czasie zajęć i znanych z doświadczenia samych studentów-użytkowników kultury. Oglądaniu, czytaniu i słuchaniu tego, co kultura współczesna ma do zaoferowania, będzie towarzyszyło budowanie podstawowego warsztatu pojęciowego i narzędziowego. Dzięki poznanym teoriom student zyska podstawę dla pełniejszej i bardziej pogłębionej interpretacji współczesnych form kultury popularnej.

Literatura:

Lista lektur zostanie podana podczas pierwszych kilku zajęć, w związku z tym, że popkultura zmienia się bardzo dynamicznie, domagając się wzięć pod uwagę jak najbardziej aktualnych opracowań.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.