Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium tematyczne. Istoty nadprzyrodzone - perspektywa kognitywna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WFz.KPSC-8671 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium tematyczne. Istoty nadprzyrodzone - perspektywa kognitywna
Jednostka: Katedra Porównawczych Studiów Cywilizacji
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 6.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 60 godzin, 8 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Wojciech Kosior
Prowadzący grup: Wojciech Kosior
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Dodatkowe strony WWW:

Strona domowa: https://wojciechkosior.wordpress.com/

Strona projektu Elyonim veTachtonim: https://elyonimvetachtonim.project.uj.edu.pl/

Ocena wliczana do średniej:

tak

Cele kształcenia:

Podstawowym celem seminarium jest zaznajomienie jego uczestników z teoretycznymi, metodologicznymi oraz ściśle praktycznymi aspektami prowadzenia studiów nad istotami nadprzyrodzonymi obecnymi w różnych tradycjach kulturowych i religijnych.

Efekty kształcenia:

Wiedza

• Student posiada wiedzę dotyczącą teorii, paradygmatów i metodologii nauk humanistycznych, które mogą zostać wykorzystane do analizy źródeł literackich mówiących o istotach nadprzyrodzonych.

• Student zna różne metody analizy i interpretacji, które są wykorzystywane w badaniu istot nadprzyrodzonych.

• Student zna źródła literackie należące do konkretnych tradycji religijnych i kulturowych, które są kluczowe dla badania istot nadprzyrodzonych.


Umiejętności

• Student potrafi znajdować, analizować i oceniać informacje pochodzące z różnych źródeł mówiących o istotach nadprzyrodzonych.

• Student potrafi rozpoznać role grane przez istoty nadprzyrodzone w ich religijnych, kulturowych i społecznych kontekstach.

• Student potrafi rozpoznać różne rodzaje artefaktów kulturowych oraz zastosować odpowiednią metodę hermeneutyczną w ich interpretacji.

• Student potrafi zaprezentować rezultaty swoich badań w formie prezentacji.


Kompetencje

• Student potrafi współpracować i uczestniczyć w dyskusji.

• Student zna kulturowe oddziaływanie tradycji o istotach nadprzyrodzonych.

Wymagania wstępne:

Brak.

Forma i warunki zaliczenia:

• Obecność na zajęciach,

• udział w dyskusjach,

• przygotowanie i zrealizowanie prezentacji.

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

• Ocena ciągła pracy na zajęciach,

• ocena prezentacji.

Metody dydaktyczne - słownik:

E-learning
Metody podające - objaśnienie lub wyjaśnienie
Metody podające - opowiadanie
Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody podające - wykład informacyjny
Metody praktyczne - metoda projektów
Metody problemowe - klasyczna metoda problemowa
Metody problemowe - metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna
Metody problemowe - wykład konwersatoryjny
Metody problemowe - wykład problemowy
Metody programowane - z użyciem komputera

Bilans punktów ECTS:

udział w zajęciach: 60 godz. = 2 ECTS

zapoznanie się z lekturami do zajęć: 50 godz. = 2 ECTS

przygotowanie i zrealizowanie prezentacji: 50 godz. = 2 ECTS

RAZEM: 160 godz. = 6 ECTS

Grupa treści kształcenia:

Grupa treści kształcenia do wyboru

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

Nie dotyczy.

Skrócony opis:

Podstawowym celem niniejszego kursu jest zaznajomienie jego uczestników z teoretycznymi, metodologicznymi oraz ściśle praktycznymi aspektami prowadzenia studiów nad istotami nadprzyrodzonymi. Seminarium jest zorganizowane wokół autorskiego projektu Elyonim veTachtonim, zmierzającego do utworzenia kompletnej bazy istot nadprzyrodzonych we wczesnej literaturze rabinicznej a bazującego na podstawowych założeniach antropologii psychologicznej, kognitywnych teorii religii oraz humanistyki cyfrowej (https://elyonimvetachtonim.project.uj.edu.pl/). Projekt posłuży jako punkt wyjścia do omówienia tych i innych paradygmatów oraz ich roli w badaniu istot nadprzyrodzonych.

W trakcie zajęć duży nacisk zostanie położony na praktyczne umiejętności. Prześledzony zostanie proces formowania się projektu Elyonim veTachtonim, nie tylko na poziomie teoretycznym jak i metodologicznym, ale również ściśle pragmatycznym, obejmującym niuanse konceptualizacji kluczowych kategorii, gromadzenia i porządkowania danych oraz dobór odpowiednich narzędzi. Plan kursu przewiduje również miejsce na wspólną analizę tradycji i mediów zaproponowanych przez samych uczestników.

Pełny opis:

Podstawowym celem niniejszego kursu jest zaznajomienie jego uczestników z teoretycznymi, metodologicznymi oraz ściśle praktycznymi aspektami prowadzenia studiów nad istotami nadprzyrodzonymi. Seminarium jest zorganizowane wokół autorskiego projektu Elyonim veTachtonim, zmierzającego do utworzenia kompletnej bazy istot nadprzyrodzonych we wczesnej literaturze rabinicznej a bazującego na podstawowych założeniach antropologii psychologicznej, kognitywnych teorii religii oraz humanistyki cyfrowej (https://elyonimvetachtonim.project.uj.edu.pl/). Projekt posłuży jako punkt wyjścia do omówienia następujących grup zagadnień.

• Elementy religioznawstwa (sposoby konceptualizowania istoty nadprzyrodzonej, metodologia badań istot nadprzyrodzonych).

• Zwrot kognitywny w naukach humanistycznych i społecznych (elementy psychologii ewolucyjnej, psychologii poznawczej i lingwistyki kognitywnej, naturalny metajęzyk semantyczny).

• Kognitywne teorie religii (antropomorfizacja, minimalna kontrintuicyjność, modelowanie relacji człowiek-istota nadprzyrodzona).

• Literaturoznawstwo (klasyczna metoda historyczno-kulturowa, strukturalizm i dekonstrukcja, analiza formalna oraz strukturalno-semiotyczna mitu).

• Humanistyka cyfrowa (distant reading, kwantyfikacja i modelowanie danych, dobór oprogramowania i platform publikacji online).

W trakcie zajęć duży nacisk zostanie położony na praktyczne umiejętności związane z badaniem zagadnienia istot nadprzyrodzonych. Prześledzony zostanie proces formowania się projektu Elyonim veTachtonim, nie tylko na poziomie teoretycznym jak i metodologicznym, ale również ściśle praktycznym, obejmującym niuanse konceptualizacji kluczowych kategorii, gromadzenia i porządkowania danych oraz dobór odpowiednich narzędzi. Jakkolwiek zdecydowana większość literackiego materiału ilustracyjnego zaprezentowanego podczas zajęć będzie pochodzić z kontekstu żydowskiego i chrześcijańskiego oraz z okresu starożytności (Biblia, Talmud babiloński i jerozolimski, apokryfy i pseudepigrafy, midrasze, targumy, itp.), to system porządkowy stosowany w ramach projektu Elyonim veTachtonim został opracowany z myślą o możliwie szerokim jego zastosowaniu. Oznacza to, że uczestnicy kursu zostaną wyposażeni w kategorie pojęciowe umożliwiające samodzielne systematyczne studia nad istotami nadprzyrodzonymi obecnymi w różnych kręgach kulturowo-religijnych i funkcjonującymi w różnych mediach: ustnych, pisemnych i wizualnych. Plan kursu przewiduje więc miejsce na wspólną analizę tradycji i mediów zaproponowanych przez samych uczestników.

Literatura:

• S. Atran, In Gods We Trust. The Evolutionary Landscape of Religion, Oxford 2002.

• J. Barrett, Why Would Anyone Believe in God?, Altamira Press, Walnut Creek 2004.

• P. Boyer, Religion Explained: the Human Instincts that Fashion Gods, Spirits and Ancestors, Vintage, London 2002.

• J. Drucker, D. Kim, I. Salehian, A. Bushong, Introduction to Digital Humanities. Concepts, Methods, and Tutorials for Students and Instructors. Course Book, [online: dh101.humanities.ucla.edu], 2014.

• J. Flanders, F. Jannidis (eds.), The Shape of Data in the Digital Humanities. Modeling Texts and Text-based Resources, Routledge 2020.

• S. Guthrie, Faces in the Clouds. A New Theory of Religion, Oxford 1993.

• W. Kosior, Elyonim veTachtonim. Some Methodological Considerations on the Electronic Database of Angels, Demons and Ghosts in Early Rabbinic Literature, "The Polish Journal of the Arts and Culture. New Series" vol. 5 no. 1/2017, s. 89-112.

• W. Kosior, „Każdy ma ich tysiąc po lewej i miriady po prawej” (Berachot 6a). Kilka wstępnych uwag o rabinicznej wyobraźni i demonach Talmudu babilońskiego, "Światło i ciemność" t. VIII, red. M. Rzeczycka, A. Świerzowska, I. Trzcińska, Gdańsk, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego 2017, s. 151-161.

• Z. Kövecses, Metaphor: A Practical Introduction, Oxford University Press, Oxford 2010.

• G. Lakoff, M. Johnson, Metaphors We Live by, University of Chicago Press, Chicago 1980.

• W. Propp, Morfologia bajki, Warszawa 1976.

• Pyysiäinen, Supernatural Agents. Why We Believe in Souls, Gods, and Buddhas, Oxford 2009.

• S. Schreibman, R. Siemens, J. Unsworth (eds.), A New Companion to Digital Humanities, Wiley Blackwell 2016.

• L.-V. Thomas, Trup. Od biologii do antropologii, Wydawnictwo Łódzkie 1991.

• C. Vogler, Podróż autora. Struktury mityczne dla scenarzystów i pisarzy, Warszawa 2009.

Uwagi:

Szczegółowy sylabus kursu zostanie udostępniony na pierwszych zajęciach.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.