Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Statystyka

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WG.IG-0107-DL Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0542) Statystyka
Nazwa przedmiotu: Statystyka
Jednostka: Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jarosław Działek
Prowadzący grup: Jarosław Działek, Łukasz Fiedeń, Grzegorz Micek, Angelika Palarz, Szymon Poręba, Oskar Sękowski, Janusz Siwek, Gabriel Stachura
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ocena wliczana do średniej:

tak

Efekty kształcenia:

Wiedza: Student zna, rozumie i poprawnie interpretuje podstawowe metody opisu statystycznego.

(KW_03, KW_04, KU_06)

Wymagania wstępne:

Wiadomości z matematyki w zakresie matury na poziomie podstawowym.

Forma i warunki zaliczenia:

Ćwiczenia: Trzy sprawdziany pisemne w semestrze z rozwiązywania zadań obliczeniowych. Po zgromadzeniu ponad 50% punktów możliwych do uzyskania student otrzymuje zaliczenie.

Wykład: Egzamin pisemny (forma mieszana: test oraz pytania otwarte)

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Ćwiczenia: 3 kolokwia

Wykład: Egzamin pisemny sprawdzający zakładany poziom wiedzy, umiejętności oraz kompetencji personalnych i społecznych. Do zaliczenia na ocenę dostateczną wymagane jest:

- osiągnięcie wiedzy i umiejętności w wysokości 60% całego zasobu wiedzy i umiejętności

- wykazanie w 100% zakładanych kompetencji personalnych i społecznych


Metody dydaktyczne - słownik:

Metody podające - wykład informacyjny
Metody praktyczne - ćwiczenia przedmiotowe

Bilans punktów ECTS:

Godziny „kontaktowe” z prowadzącymi – 60 godz. (30 godz. wykładu i 30 godz. ćwiczeń)

Czytanie zadanej (wskazanej) literatury – 10 godz.

Przygotowanie do ćwiczeń – 15 godz

Przygotowanie się do egzaminu końcowego – 20 godz.

Razem 105 godz. pracy studenta


Grupa treści kształcenia:

Grupa treści podstawowych

Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20 lub później:

geografia i gospodarka przestrzenna, rok 1

Pełny opis:

Statystyka opisowa - powody stosowania metod statystycznych w nauce i w praktyce. Notacje statystyczne i tabele obliczeniowe. Zbiorowości i cechy statystyczne. Rozkłady empiryczne wartości cechy. Parametry pozycyjne i klasyczne (mediana, dominanta, średnia arytmetyczna, odchylenie standardowe itd.). Analiza wielozmienna: metody taksonomiczne. Opis dwu- i wielo- wymiarowy. Pomiar siły i kształtu współzależności cech (korelacja i regresja, współczynniki korelacji rangowej Spearmana, liniowej Pearsona). Analiza szeregów czasowych.

Rozkłady: normalny, chi-kwadrat, t-Studenta.

Przedziały ufności parametrów populacji generalnej. Zadania na konstrukcję przedziałów ufności. Wnioskowanie statystyczne (testy: normalności rozkładu i chi-kwadrat)

Literatura:

1. Adam Łomnicki, Wprowadzenie do statystyki dla przyrodników, Wydawnictwo Naukowe

PWN, Warszawa, Wyd.: 1995, 1999, 2002, 2005, 2006, 2007, 2010.

2. Iwona Jażdżewska, Statystyka dla geografów, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, 2003.

3. Helena Kassyk-Rokicka, Statystyka nie jest trudna. Mierniki statystyczne, PWE,

Warszawa 2001.

4. Jarosław Podgórski, Statystyka dla studiów licencjackich , PWE, Warszawa 2001

5. Mieczysław Sobczyk, Statystyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2004

6. Andrzej Luszniewicz, Statystyka nie jest trudna. Metody wnioskowania statystycznego, PWE, Warszawa 2001

7. Zdzisław Hellwig, Elementy rachunku prawdopodobieństwa i statystyki matematycznej, PWN, Warszawa 1999.

Ewa Wasilewska, Statystyka opisowa od podstaw. Podręcznik z zadaniami, Wydawnictwo SGGW, 2009.

Zbiory zadań:

1. Jerzy Greń, Statystyka matematyczna: modele i zadania, PWN, 1984..

2.Włodzimierz Krysicki, Jerzy Bartos, Wacław Dyczka, Krystyna Królikowska, Mariusz Wasilewski, Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka matematyczna w zadaniach. Cz. 1 i 2, PWN, Warszawa, 2003.

3. Helena Kassyk-Rokicka, Statystyka. Zbiór zadań, PWE, Warszawa 2001

4. Karol Kukuła, Elementy statystyki w zadaniach, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa, 2003

5. Wiesława Regel, Podstawy statystyki w Excelu. Ćwiczenia z ... , MIKOM, Warszawa, 2003.

Uwagi:

Kurs obligatoryjny na studiach licencjackich na kierunku geografia.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.