Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Geomorfologia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WG.IG-0108-DL Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0532) Nauki o ziemi
Nazwa przedmiotu: Geomorfologia
Jednostka: Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Kazimierz Krzemień
Prowadzący grup: Kazimierz Krzemień
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ocena wliczana do średniej:

tak

Efekty kształcenia:

Zna i rozumie podstawowe pojęcia z zakresu geomorfologii ogólnej. Wyjaśnia relacje pomiędzy warunkami, czynnikami, procesami morfogenetycznymi. Rozumie związek rzeźby terenu ze strukturą podłoża i warunkami klimatycznymi.

Właściwie posługuje się terminologią geomorfologiczną. Umie dokonać charakterystyki form rzeźby i procesów rzeźbotwórczych w różnych strefach klimatycznych. ma świadomość znaczenia procesów sekularnych i katastrofalnych dla rozwoju rzeźby, oraz uwarunkowań antropogenicznych dla współczesnych przemian rzeźby.

(KW_05, KW_07)

Wymagania wstępne:

Brak

Forma i warunki zaliczenia:

Egzamin pisemny

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Egzamin

Metody dydaktyczne - słownik:

Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody podające - wykład informacyjny

Metody dydaktyczne:

Wykład

Bilans punktów ECTS:

Godziny „kontaktowe” z prowadzącym – 30 godz.

Czytanie wskazanej literatury – 40 godz.

Przygotowanie się do egzaminu końcowego – 30 godz.

Razem 100 godz. pracy studenta


Grupa treści kształcenia:

Grupa treści kierunkowych

Skrócony opis:

Przedmiot, zakres, metody i kierunki badań. Czynniki i procesy geomorfologiczne. Fizyczne podstawy procesów. Typy rzeźby. Strukturalne i klimatyczne uwarunkowania rozwoju rzeźby. Strefy i regiony morfoklimatyczne. Rzeźba obszarów o klimacie wysokogórskim, zimnym umiarkowanym, gorącym suchym, półsuchym i wilgotnym. Teorie rozwoju rzeźby.

Pełny opis:

Przedmiot badań geomorfologii i jej powiązania z innymi naukami. Kierunki badań w geomorfologii. Czynniki i procesy geomorfologiczne. Dedukcyjne i indukcyjne metody badań. Klimatyczne uwarunkowania rozwoju rzeźby – dziedziny i systemy morfoklimatyczne. Rola czasu w geomorfologii. Pojęcie stoku w geomorfologii. Procesy i formy stokowe. Procesy i formy fluwialne. Strukturalne uwarunkowania rzeźby. Przebieg i szybkość modelowania lądów. Morfologiczna rola odporności podłoża. Rozwój rzeźby w obszarach o różnej budowie geologicznej. Formy wulkaniczne i formy uwarunkowane plutonizmem. Rzeźba obszarów w klimacie zimnym – rzeźba glacjalna i peryglacjalna. Rzeźba podlodowcowa. Zasięg obszarów zlodowaconych. Typy deglacjacji. Zasadnicze cechy rzeźby glacjalnej i peryglacjalnej. Rzeźba obszarów umiarkowanej strefy klimatycznej. Zmiany zasięgu stref w czasie. Generacje form rzeźby w Europie Środkowej. Rzeźba obszarów suchych i półsuchych. Zasadnicze rysy rzeźby w strefie suchej i półsuchej. Typy pustyń. Morfologiczna rola roślinności na pustyniach. Współczesne problemy geomorfologiczne w obszarach suchych. Rzeźba obszarów o klimacie gorącym wilgotnym i okresowo wilgotnym. Prawidłowości modelowania obszarów wilgotnych i okresowo wilgotnych. Rzeźba obszarów wysokogórskich. Pietra morfogenetyczne w górach. Asymetria w obszarach wysokogórskich. Rzeźba wybrzeży. Wpływ struktury i litologii na wybrzeża. Wpływ klimatu na wybrzeża. Długookresowe zmiany poziomu morza i jego geomorfologiczne skutki. Rzeźba obszarów krasowych. Warunki i przebieg krasowienia. Formy powierzchniowe, podziemne. Ewolucja rzeźby krasowej. Geomorfologiczna działalność człowieka. Bezpośrednie i pośrednie skutki antropopresji. Podstawowe teorie rozwoju rzeźby.

Literatura:

Literatura podstawowa:

Klimaszewski M., 1978, Geomorfologia, PWN, Warszawa;

Migoń P., 2006, Geomorfologia, PWN, Warszawa;

Literatura uzupełniająca:

Mycielska-Dowgiałło E., Korotaj-Kokoszczyńska M., Smolska E., Rutkowski J., 2001, Geomorfologia dynamiczna i stosowana, Wyd. Wydz. Geogr. i Stud. Region. UW, Warszawa.

Uwagi:

Kurs obligatoryjny dla studentów studiów licencjackich na kierunku geografia

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.