Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Terenowe metody badań przyrodniczych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WG.IG-0113-DL Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0532) Nauki o ziemi
Nazwa przedmiotu: Terenowe metody badań przyrodniczych
Jednostka: Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2021-02-25 - 2021-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia terenowe, 70 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Łukasz Musielok
Prowadzący grup: Anna Bartos, Anna Bojarczuk, Monika Bryła, Joanna Caputa, Anna Cygankiewicz, Robert Czuchnowski, Jolanta Dąbek, Beata Dziubińska, Agata Gołąb, Elżbieta Gorczyca, Kalina Gryczyńska, Magdalena Gus-Stolarczyk, Michał Jakiel, Leszek Kowanetz, Paweł Krzaklewski, Weronika Łaska, Karolina Małochleb, Magdalena Murawska, Łukasz Musielok, Angelika Palarz, Marta Pufelska, Marcin Rechciński, Dorota Salata, Joanna Siwek, Michał Skiba, Anna Spadło, Wojciech Szymański, Jolanta Święchowicz, Dominika Wrońska-Wałach, Anna Zielonka, Mirosław Żelazny
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ocena wliczana do średniej:

nie

Efekty kształcenia:

STUDENT:


1.WIEDZA:

zna metodykę pracy terenowej w ramach dyscyplin

należących do geografii fizycznej

2. UMIEJĘTNOŚCI:

- potrafi zastosować właściwe metody pozyskiwania danych do rozwiązywania problemów przyrodniczych (KU_03)

- umie wykonać podstawowe obserwacje i pomiary społeczne

w terenie (KU_04)

3. KOMPETENCJE PERSONALNE I SPOŁECZNE:

- wykazuje krytycyzm w przyjmowaniu wyników bada n uzyskanych różnymi metodami (KKS_02)

- jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo pracy własnej i innych, dba o powierzony sprzęt (KKS_03)
Wymagania wstępne:

brak wymagań wstępnych - kurs przeznaczony wyłącznie dla studentów 1 roku geografii

Forma i warunki zaliczenia:

Wykonanie określonych zadań w toku zajęć

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Ocena raportów przedstawionych przez studentów pozwalająca sprawdzić osiągnięcia w zakresie nabytych umiejętności oraz kompetencji personalnych i społecznych. Ocena bieżącej aktywności studenta w trakcie zajęć.


Do zaliczenia na ocenę dostateczną wymagane jest:

- osiągnięcie umiejętności w wysokości 60% całego zasobu wiedzy i umiejętności

- wykazanie w 90% zakładanych kompetencji personalnych i społecznych


Metody dydaktyczne:

Metody praktyczne - ćwiczenia przedmiotowe

Metody praktyczne - pokaz


Bilans punktów ECTS:

Godziny „kontaktowe” z prowadzącym – 60 godz.

Przygotowanie raportu z pomiarów – 20 godz.

Razem 80 godz. pracy studenta


Grupa treści kształcenia:

Grupa treści kierunkowych

Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20 lub później:

geografia i gospodarka przestrzenna, rok 1

Skrócony opis:

Podstawowe metody pracy terenowej z zakresu: geomorfologii, hydrologii, meteorologii, gleboznawstwa i geoekologii

Pełny opis:

Podstawowe metody pracy terenowej geologa. Kartowanie form i typów rzeźby. Meteorologiczne pomiary instrumentalne i wizualne, obserwacje pogody na stacji klimatologicznej. Podstawowa hydrologiczna aparatura badawcza; wykonanie pomiarów i obliczenie przepływu metodą wolumetryczną, pływakową oraz młynkiem hydrometrycznym, podstawy badania wód podziemnych; podstawowe cechy fizyko-chemiczne wód. Prowadzenie dokumentacji terenowej w pracach gleboznawczych; wyposażenie terenowe; metodologia lokalizacji i wykonania profilu glebowego; opis cech morfologicznych gleby, proste pomiary terenowe. Powiązania w środowisku przyrodniczym: relacje pomiędzy elementami środowiska przyrodniczego, hierarchia elementów – metody badań. Przemiany krajobrazu – zmiany rzeźby, stosunków wodnych, szaty roślinnej i użytkowania ziemi.

Literatura:

Nie dotyczy

Uwagi:

Kurs obligatoryjny na studiach licencjackich na kierunku geografia.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.