Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Geoinformatyka

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WG.IG-0116-DL Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0532) Nauki o ziemi
Nazwa przedmiotu: Geoinformatyka
Jednostka: Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 7.00 LUB 4.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 39 godzin więcej informacji
Ćwiczenia terenowe, 20 godzin więcej informacji
Kształcenie na odległość, 0 godzin więcej informacji
Wykład, 36 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jacek Kozak, Mateusz Troll
Prowadzący grup: Ewa Grabska, Michał Jakiel, Dominik Kaim, Piotr Kłapyta, Jacek Kozak, Krzysztof Ostafin, Angelika Palarz, Mateusz Ruszaj, Piotr Szubert, Mateusz Troll
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ocena wliczana do średniej:

tak

Efekty kształcenia:

WIEDZA

- student zna podstawy wiedzy teoretycznej w zakresie teorii i technologii informacji geograficznej (elementy kartografii, fotointerpretacji, teledetekcji, nawigacji satelitarnej oraz systemów informacji geograficznej), zna podstawowe własności i źródła pochodzenia danych geograficznych oraz założenia infrastruktury informacji przestrzennej w Polsce (Geogr_I: KW_03; Geogr_I: KW_04; BG_I: K_W14)

UMIEJĘTNOŚCI

- student potrafi w zakresie podstawowym samodzielnie pracować z oprogramowaniem dedykowanym do pracy z danymi geograficznymi (Geogr_I: KU_05; Geogr_I: KU_06; BG_I: K_U07)

- student potrafi zastosować podstawowe metody przetwarzania danych geograficznych (Geogr_I: KU_05; Geogr_I: KU_06; BG_I: K_U07)

- student potrafi wyszukiwać dane geograficzne, oceniać ich przydatność, zastosować do rozwiązania prostych zadań oraz zwizualizować wynik w postaci mapy (Geogr_I: KU_03; Geogr_I: KU_05; BG_I: K_U07, BG_I: K_U10)

- student potrafi wykonać proste kartowanie w terenie za pomocą różnych narzędzi (Geogr_I: KU_04; Geogr_I: KU_05; BG_I: K_U01)

KOMPETENCJE PERSONALNE I SPOŁECZNE

- student ma świadomość ograniczeń prawnych wykorzystania danych geograficznych oraz licencjonowanego oprogramowania, a także wagi regulacji prawnych we współczesnym korzystaniu z danych geograficznych (Geogr_I: KKS_05; BG_I: K_K05)

- student przestrzega zasad postępowania w laboratorium komputerowym oraz w pracy terenowej (Geogr_I: KKS_03; BG_I: K_K04)


Wymagania wstępne:

Brak

Forma i warunki zaliczenia:

Do otrzymania pozytywnej oceny z ćwiczeń niezbędne jest równoczesne spełnienie trzech warunków:

1. uzyskanie odpowiedniej liczby punktów zgodnie z przedstawioną na początku zajęć punktacją;

2. zaliczenie terenowej części ćwiczeń poprzez uczestnictwo oraz aktywny udział w przygotowaniu opracowania kartograficzno-obliczeniowego realizowanego w zespołach 3-4 osobowych;

3. uzyskanie pozytywnego wyniku z kolokwium końcowego.


Brak zaliczenia z ćwiczeń oznacza niedopuszczenie do egzaminu.


Kurs kończy się egzaminem testowym sprawdzającym wiedzę z wykładów oraz ćwiczeń. Ocena za egzamin jest wystawiana według punktacji podanej przed egzaminem.


Ocena końcowa jest wypadkową oceny z egzaminu oraz oceny z ćwiczeń, wystawioną wg schematu przedstawianego na początku zajęć.Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Zaliczenia w ramach ćwiczeń oraz kolokwium końcowe sprawdzające zakładany poziom wiedzy, umiejętności oraz kompetencji personalnych i społecznych.

Wykonanie projektów sprawdzające zakładany poziom wiedzy, umiejętności oraz kompetencji personalnych i społecznych.

Egzamin pisemny sprawdzający zakładany poziom wiedzy, umiejętności oraz kompetencji personalnych i społecznych.


Do zaliczenia na ocenę dostateczną wymagane jest: osiągnięcie wiedzy i umiejętności w wysokości 60% całego zasobu wiedzy i umiejętności; wykazanie w 100% zakładanych kompetencji personalnych i społecznych


Metody dydaktyczne - słownik:

Metody praktyczne - ćwiczenia przedmiotowe
Metody programowane - z użyciem komputera

Metody dydaktyczne:

Metody podające - prezentacja multimedialna

Metody podające - wykład informacyjny

Metody praktyczne – metoda projektów

Metody praktyczne – ćwiczenia przedmiotowe

Metody praktyczne – ćwiczenia laboratoryjne

Bilans punktów ECTS:

Godziny „kontaktowe” z prowadzącym – 98 godz.

Przygotowanie się do zajęć ćwiczeniowych – 40 godz.

Opracowanie projektów – 20 godz.

Przygotowanie się do egzaminu końcowego –42 godz.

Razem 200 godz. pracy studentaGrupa treści kształcenia:

Grupa treści podstawowych

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

brak

Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20 lub później:

geografia i gospodarka przestrzenna, rok 1

Pełny opis:

Geoinformatyka: definicja, zakres, historia. Informacja geograficzna. Kształt Ziemi. Bezwzględne i względne układy odniesienia. Podstawowe właściwości danych geograficznych. Mapa jako model danych geograficznych. Własności i typy map. Model rastrowy i wektorowy. Bazy danych. Przegląd technik pozyskiwania danych geograficznych (teledetekcja, fotogrametria, pomiary geodezyjne, nawigacja satelitarna). Wprowadzenie do przetwarzania informacji geograficznej. Podstawowe techniki prezentacji kartograficznej. Redakcja i sporządzanie map. Podstawowe techniki pomiarów w terenie.

Mapa i zdjęcie lotnicze w terenie - porównanie i weryfikacja elementów treści mapy i zdjęcia z terenem. Aktualizacja treści mapy. Podstawowe techniki pomiarów w terenie. Elementy nawigacji satelitarnej.

Literatura:

Literatura podstawowa:

Fragmenty podręczników:

Longley P.A., Goodchild M.F., Maguire D.J., Rhind D.W., 2006, GIS. Teoria i praktyka, Wyd. Naukowe PWN

Pasławski J., 2006, Wprowadzenie do kartografii i topografii, Wyd. Nowa Era

Urbański J., 2012, GIS w badaniach przyrodniczych. Dostępna na: http://ocean.ug.edu.pl/~oceju/CentrumGIS/dane/GIS_w_badaniach_przyrodniczych_12_2.pdf

Literatura uzupełniająca:

Źródła podawane w czasie wykładów i ćwiczeń

Uwagi:

Kurs obligatoryjny dla studentów studiów licencjackich na kierunku geografia

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.