Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Projekt "Wolontariat"

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WG.IG-1025-D Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0923) Praca socjalna i doradztwo
Nazwa przedmiotu: Projekt "Wolontariat"
Jednostka: Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-02-24 - 2021-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Projekt, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jadwiga Gałka, Piotr Trzepacz
Prowadzący grup: Jarosław Balon, Jadwiga Gałka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Efekty kształcenia:

WIEDZA:

- student definiuje rolę wolontariatu, identyfikuje główne problemy społeczne i potrafi wskazać instytucje pomocowe, a także identyfikuje inne obszary działań organizacji pozarządowych,

- student posiada wiedzę na temat praktycznych aspektów realizacji wolontariatu w określonej dziedzinie (K_W06, K_W07)

UMIEJĘTNOŚCI:

- student potrafi podjąć działania nakierowane na wybór odpowiedniej placówki do realizacji wolontariatu (działania zmierzające do rozpoznania środowiska lokalnego)

- student potrafi krytycznie ocenić działania podejmowane w organizacjach oraz proponować własne rozwiązania w tym zakresie

- student potrafi zdiagnozować i rozwiązywać problemy w konkretnych sytuacjach (K_U05, K_U07, K_U08, K_U09)

KOMPETENCJE SPOŁECZNE:

- student prezentuje gotowość do rozwiązywania problemów i czynności praktycznych w ramach podjętych obowiązków

- student prezentuje gotowość do podjęcia różnych czynności praktycznych w ramach podjętych obowiązków

- student jest świadomy społecznej odpowiedzialności obywatela i gotowy do aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym.

- student ma świadomość konieczności stałego podnoszenia swoich kompetencji (K_K01, K_K02, K_K03, K_K04, K_K06, K_K07)


Wymagania wstępne:

brak

Forma i warunki zaliczenia:

Zaliczenie bez oceny

Studenci zgłaszają wolę zaliczenia projektu w zwykłym trybie; w określonym terminie składają raport i przedstawiają prezentację. Uwaga! Nie zaliczenie kursu NIE skutkuje koniecznością jego powtarzania.


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Ocena ciągła - realizowana przez koordynatora zajęć w porozumieniu z opiekunem w miejscu odbywania wolontariatu.

Pozytywna opinia opiekuna wolontariatu.

Ocena raportu końcowego, prezentacji oraz przeprowadzonej dyskusji badającej osiągnięcia studenta w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji.


Metody dydaktyczne:

Metody problemowe - metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna

Metody praktyczne - metoda projektów

Metody praktyczne - seminarium


Bilans punktów ECTS:

Praca wolontariacka (Godziny kontaktowe w instytucji) – 30 godz.

Konsultacje z opiekunem wolontariatu i przedstawicielami instytucji, w których student odbywa wolontariat – 4 godz.

Napisanie raportu (sprawozdania) – 20 godz.

Przygotowanie prezentacji – 3 godz.

Łącznie 57 godz.


Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

Projekt realizuje poprzez pracę społeczną w wybranej instytucji (stowarzyszeniu, organizacji) o charakterze proekologicznym, edukacyjnym lub socjalnym oraz napisanie i przedstawienie raportu.

Pełny opis:

Zajęcia o charakterze projektu z elementami których celem jest podnoszenie kwalifikacji zawodowych i kompetencji społecznych.

Merytoryczne przygotowanie studentów do rozwiązywania problemów naukowych, społecznych i personalnych. Powiązanie dotychczasowej wiedzy teoretycznej z praktycznym jej zastosowaniem. Rozwijanie inicjatywy w organizowaniu swoich działań i prowadzeniu działalności społecznej. Rozwijanie własnych umiejętności interpersonalnych i zawodowych.

Racjonalne zarządzanie czasem przeznaczonym na realizację wolontariatu. Przygotowanie przez studentów raportu z wykonywanej pracy.

Literatura:

wskazana przez opiekuna

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.