Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Pracownia ogólna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WG.IG-1101-DL Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0532) Nauki o ziemi
Nazwa przedmiotu: Pracownia ogólna
Jednostka: Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 6.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 50 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jolanta Święchowicz, Piotr Trzepacz
Prowadzący grup: Jadwiga Gałka, Elżbieta Gorczyca, Piotr Kłapyta, Justyna Liro, Agnieszka Nowak-Olejnik, Aneta Pawłowska-Legwand, Joanna Siwek, Jolanta Święchowicz, Jakub Taczanowski, Agnieszka Wypych
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ocena wliczana do średniej:

nie

Efekty kształcenia:

1. WIEDZA

- Student posiada wiedzę na temat podstawowych źródeł informacji w geografii;

- zna zasady sporządzania notek bibliograficznych, cytowania literatury, notowania wykładu, sporządzania konspektu, pisania streszczenia i pracy kompilacyjnej;

- rozróżnia podstawowe rodzaje literatury naukowej; wymienia i potrafi podać cechy głównych elementów tekstu naukowego;

- zna zasady interpretacji tabel, wykresów i map oraz konstrukcji posteru i przygotowywania prezentacji multimedialnej.

(Geogr_I: KW_03, KW_04)


2. UMIEJĘTNOŚCI

- Student potrafi skutecznie pozyskiwać informacje;

- krytycznie ocenić wiarygodność źródeł i zdobytych informacji,

- opracować i właściwie zinterpretować pozyskane dane; umie sporządzić notkę bibliograficzną, notatkę z wykładu i ćwiczeń terenowych, napisać konspekt, streszczenie, pracę kompilacyjną i recenzję;

- potrafi przekazać zdobytą wiedzę w czasie prezentacji multimedialnej i dyskusji,

- umie poprawnie formułować wnioski;

- potrafi pracować w grupie;

- zna zasady przygotowania się i zdawania egzaminów.

(Geogr_I: KU_01, KU_02, KU_03, KU_07, KU_11)


3. KOMPETENCJE PERSONALNE I SPOŁECZNE:

- Student ma świadomość konieczności samodzielnego poszukiwania i weryfikowania informacji;

- zdaje sobie sprawę z konieczności doskonalenia umiejętności warsztatowych takich jak: przekazywanie informacji w formie ustnej i pisemnej, prowadzenie konstruktywnej dyskusji i przekonywania innych do swoich racji.

(Geogr_I: KKS_01, KKS_02, KKS_04, KKS_05)


Wymagania wstępne:

Brak

Forma i warunki zaliczenia:

Zaliczenie bez oceny

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Wykonanie określonych zadań w toku zajęć.

Metody dydaktyczne - słownik:

Metody podające - objaśnienie lub wyjaśnienie
Metody podające - opis
Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody podające - wykład informacyjny
Metody praktyczne - metoda przewodniego tekstu
Metody problemowe - metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna
Metody problemowe - wykład konwersatoryjny

Bilans punktów ECTS:

Godziny „kontaktowe” z prowadzącym – 50 godz.

Przygotowanie się do zajęć typu ćwiczeniowego – 20 godz.

Czytanie wskazanej literatury – 15 godz.

Napisanie (przygotowanie) raportu (projektu, eseju) – 25 godz.

Razem 110 godz. pracy studenta


Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20 lub później:

geografia i gospodarka przestrzenna, rok 1

Skrócony opis:

Zajęcia warsztatowe polegajace na zdobywaniu i utrwalaniu umiejętności pozyskiwania z różnych źródeł oraz przekazywania w formie ustnej i pisemnej informacji.

Pełny opis:

Realizowane tematy: żródła informacji; zasady sporządzania notek bibliograficznych i cytowania literatury; praca z tekstem naukowym; notowanie wykładu; sporządzanie konspektu; pisanie pracy kompilacyjnej; zasady interpretacji map; tabel i wykresów; przygotowanie prezentacji multimedialnej; konstrukcja posteru; przygotowanie krótkiej wypowiedzi; uczestniczenie w dyskusji i ćwiczeniach terenowych; pisanie recenzji; zasady przygotowania się i zdawania egzaminów.

Literatura:

Gambarelli, G., 1996, Jak przygotować pracę dyplomową lub doktorską? Kraków: TAiWPN Universitas.

Weiner J., 2000, Technika pisania i prezentowania przyrodniczych prac naukowych, Wydawn. Nauk PWN.

Uwagi:

Kurs obligatoryjny na studiach licencjackich na kierunku geografia.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.