Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Proseminarium licencjackie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WG.IG-1103-DL Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0532) Nauki o ziemi
Nazwa przedmiotu: Proseminarium licencjackie
Jednostka: Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Trzepacz, Józef Robert Twardosz
Prowadzący grup: Elżbieta Gorczyca, Magdalena Kubal-Czerwińska, Małgorzata Luc, Grzegorz Micek, Anna Michno, Robert Pawlusiński, Joanna Siwek, Izabela Sołjan, Wojciech Szymański, Jakub Taczanowski, Józef Robert Twardosz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ocena wliczana do średniej:

tak

Efekty kształcenia:

1. Wiedza: student zna podstawowe techniki realizacji prac badawczych, zwłaszcza elementy warsztatu dotyczące pisania opracowań naukowych. Student zna i rozumie zasadnicze pojęcia i definicje w zakresie wybranego do realizacji tematu pracy proseminaryjnej.

2. Umiejętności: student prawidłowo formułuje problem badawczy, prawidłowo dobiera właściwe metody badawcze, umie znaleźć i interpretować dane empiryczne, potrafi znaleźć i posłużyć się literaturą naukową, umie prawidłowo konstruować ryciny i tabele, potrafi zredagowac tekst naukowy.

3. Kompetencje personalne i społeczne: student ma świadomość konieczności cytowania wykorzystanych opracowań innych autorów i przestrzegania praw autorskich oraz postępowania zgodnie z etyką pracy badawczej, w tym niestosowania autoplagiatu; student dostrzega znaczenie systematycznej i rzetelnej pracy.

(KU_02, KU_03, KU_07, KU_09)

Wymagania wstępne:

brak

Forma i warunki zaliczenia:

1. Systematyczna praca w ciągu całego roku akademickiego: (obecność na zajęciach; przygotowywanie kolejnych rozdziałów pracy w oparciu o prawidłowo dobrane metody badawcze).

2. Wykonanie w określonym terminie właściwie skonstruowanej i poprawnie napisanej pracy proseminaryjnej (objętość 30-40 stron; czcionka Times New Roman - 12 pkt., odstęp między wierszami: 1,5; część tekstowa powinna być uzupełniona odpowiednią szatą graficzną).

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Napisanie pracy licencjackiej oraz wykonanie określonych zadań w toku zajęć.

Metody dydaktyczne - słownik:

Metody podające - objaśnienie lub wyjaśnienie
Metody podające - opis
Metody podające - pogadanka
Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody praktyczne - seminarium
Metody problemowe - klasyczna metoda problemowa
Metody problemowe - metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna
Metody problemowe - metody aktywizujące - seminarium

Bilans punktów ECTS:

Godziny „kontaktowe” z prowadzącym – 30 godz.

Przygotowanie się do zajęć – 20 godz.

Czytanie wskazanej literatury – 20 godz.

Napisanie pracy licencjackiej – 30 godz.

Razem 100 godz. pracy studenta


Grupa treści kształcenia:

Grupa treści podstawowych

Skrócony opis:

Proseminarium licencjackie służy przygotowaniu studenta do prowadzenia samodzielnej pracy badawczej, w tym przede wszystkim organizacji pracy i pisania opracowań naukowych.

Pełny opis:

Kurs proseminarium licencjackie ma za zadanie utrwalenie i pogłębienie umiejętności warsztatowych (zdobytych w trakcie Pracowni na I roku i Projektów na II roku studiów). Należą do nich przede wszystkim: analiza tekstów naukowych, posługiwanie się poprawnym słownictwem naukowym, umiejętność dotarcia do literatury przedmiotu, pisanie zwięzłych tekstów naukowych, poprawnego cytowania, tworzenia notek bibliograficznych, kompilacji opracowań naukowych, interpretacji danych źródłowych, konstruowania, zastosowania i cytowania elementów graficznych (ryciny, tabele, fotografie) oraz stosowania zasad etyki naukowej. Ponadto w trakcie kursu rozwijana jest umiejętność dostrzegania i formułowania problemów badawczych, definiowania zjawisk geograficznych oraz wprowadzana jest wiedza na temat stosowania podstawowych metod badawczych (np. kwerendy bibliotecznej, metod laboratoryjnych, statystycznych, kartograficznych) w zależności od tematu i celu pracy proseminaryjnej. Proseminarium licencjackie powinno także służyć pobudzaniu zainteresowań naukowych studentów, a praca proseminaryjna ma być potwierdzeniem opanowania przez studenta umiejętności warsztatowych w zakresie pisania opracowań naukowych.

Literatura:

Gambarelli G., Łucki Z., 1995, Jak przygotować pracę dyplomową lub doktorską: wybór tematu, pisanie, prezentowanie, publikowanie, Universitas, Kraków.

Młyniec W., Ufnalska S., 2004, Scientific communication, czyli jak pisać i prezentować prace naukowe, Sorus, Poznań.

Weiner J., 1992, Technika pisania i prezentowania prac nukowych. Publikacja naukowa, praca seminaryjna, praca magisterska, referat, poster, Skrypty Uczelniane 667, UJ, Kraków.

Zaczyński W., 1995, Poradnik autora prac seminaryjnych, dyplomowych i magisterskich, Wyd, Żak, Warszawa.

Indywidualny zestaw bibliografii niezbędny studentowi dla realizacji wybranego tematu pracy proseminaryjnej

Uwagi:

Kurs obligatoryjny na studiach licencjackich na kierunku geografia.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.