Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Pracownia licencjacka

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WG.IG-1109-DL Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0532) Nauki o ziemi
Nazwa przedmiotu: Pracownia licencjacka
Jednostka: Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 LUB 10.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Józef Robert Twardosz
Prowadzący grup: Elżbieta Gorczyca, Magdalena Kubal-Czerwińska, Małgorzata Luc, Grzegorz Micek, Anna Michno, Mirosław Mika, Robert Pawlusiński, Aneta Pawłowska-Legwand, Joanna Siwek, Izabela Sołjan, Wojciech Szymański, Jakub Taczanowski, Józef Robert Twardosz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Efekty kształcenia:

1. WIEDZA

- zna podstawy teoretyczne i metody pozyskiwania danych geograficznych (przestrzennych) (KW_03)

- ma podstawową wiedzę o analizie i wizualizacji danych geograficznych; zna podstawowe technologie służące do ich udostępniania (KW_04)

- ma pogłębioną wiedzę w zakresie studiowanej specjalności (KW_11)

2. UMIEJĘTNOŚCI

- umie odnaleźć i wyselekcjonować informacje z literatury naukowej (KU_02)

- potrafi wykorzystać dostępne źródła danych, w tym mapy (KU_03)

- potrafi stosować odpowiednie metody prezentacji kartograficznej (KU_05)

3. KOMPETENCJE SPOŁECZNE:

- ma świadomość konieczności podnoszenia kompetencji zawodowych i osobistych oraz samodzielnego aktualizowania i poszerzania wiedzy (KKS_01)

- rozumie wartość badań naukowych we współczesnym świecie oraz wykazuje krytycyzm w przyjmowaniu informacji pochodzących z różnych źródeł (KKS_02)

- ma świadomość konieczności postępowania zgodnie z zasadami etyki i poszanowania praw autorskich (KKS_05)


Wymagania wstępne:

Zaliczenie II roku studiów licencjackich

Forma i warunki zaliczenia:

Ocena na bieżąco, czy poziom i terminowość wykonania zadań są odpowiednie; warunkiem zaliczenia jest przygotowanie ostatecznej wersji pracy dyplomowej (licencjackiej)

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Wykonanie zadań określonych w toku zajęć.

Metody dydaktyczne:

Metody podające - objaśnienie lub wyjaśnienie

Metody aktywizujące – dyskusja

Metody problemowe – analiza przypadków


Bilans punktów ECTS:

Godziny „kontaktowe” z prowadzącym – 30 godz.

Samodzielne pozyskiwanie danych – 10 godz.

Czytanie zadanej (wskazanej) literatury – 10 godz.

Redakcja tekstu pracy – 30 godz.

Razem 80 godz. pracy studenta


Pełny opis:

Realizacja pracy dyplomowej pod bezpośrednim i pośrednim nadzorem opiekuna tej pracy: wykonanie zaplanowanych badań, opracowanie wyników i zredagowanie pracy dyplomowej. Praca licencjacka winna spełniać następujące warunki:

1. Temat pracy został zaakceptowany przez promotora pracy i Z-cę Dyrektora IGiGP ds. Studenckich.

2. Praca winna być wykonana zgodnie z przyjętymi w IGiGP zasadami edycyjnymi.

3. Tekst ciągły pracy (bez strony wstępnej, podpisów pod rycinami, spisów literatury, treści itp. obejmuje od 30 000 do 40 000 znaków (ze spacjami).

4. Zaleca się, by w każdej pracy:

a. została wykorzystana i zacytowana przynajmniej jedna pozycja obcojęzyczna,

b. została zamieszczony przynajmniej jeden wykres, wykonany przez autora pracy np. w programie Excel

c. została zamieszczona przynajmniej jedna mapa, wykonana przez autora pracy w dowolnym programie graficznym

d. została zamieszczona przynajmniej jedna fotografia, wykonana przez autora pracy

Zasady z pkt 1-3 są obligatoryjne; ich nie spełnienie jest podstawą do odrzucenia pracy. Zasady z pkt. 4 są podstawą oceny pracy przez promotora i recenzenta.

Literatura:

Zależnie od specjalności, specjalizacji i tematu pracy.

Uwagi:

Kurs obligatoryjny na studiach licencjackich na kierunku geografia.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.