Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Ćwiczenia terenowe regionalne - Góry Świętokrzyskie, Niecka Nidy, Roztocze

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WG.IG-1254-D Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0532) Nauki o ziemi
Nazwa przedmiotu: Ćwiczenia terenowe regionalne - Góry Świętokrzyskie, Niecka Nidy, Roztocze
Jednostka: Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2021-02-25 - 2021-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia terenowe, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mirosław Żelazny
Prowadzący grup: Anna Bojarczuk, Monika Bryła, Katarzyna Gorczyca, Joanna Hibner, Anna Michno, Marta Pufelska, Jakub Taczanowski, Mirosław Żelazny
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ocena wliczana do średniej:

tak

Efekty kształcenia:

" Zdobycie wiedzy merytorycznej na temat prawidłowości wykształcenia środowiska przyrodniczego Gór Świętokrzyskich, Niecki Nidziańskiej i Roztocza (analiza porównawcza regionów).

" Poznanie głównych uwarunkowań, występowania, wydobycia i przetwórstwa surowców mineralnych.

" Poznanie głównych problemów rozwoju gospodarczego monofunkcyjnych miast przemysłowych i obszarów wiejskich.

" Ocena wpływu wydarzeń historycznych na zmiany stosunków społecznych i gospodarczych na obszarze ćwiczeń.

" Ocena wpływu działalności człowieka na środowisko przyrodnicze na wybranych przykładach.

" Poznanie i ocena skuteczności różnych form ochrony przyrody i zagospodarowania turystycznego regionu.

(KW_05, KW_06, KKS_07, KKS_08)Wymagania wstępne:

Zalecane: Geomorfologia, Hydrologia i oceanografia, Meteorologia i klimatologia, Geografia geografii człowieka

Znajomość podstawowej terminologii z zakresu geografii fizycznej oraz geografii społeczno-ekonomicznej


Forma i warunki zaliczenia:

Zaliczenie pisemne na ocenę

Na ok. 10% oceny składa się aktywność studenta w trakcie ćwiczeń terenowych (ćwiczenia z rozpoznawania skał i obiektów zabytkowych). Zaliczenie pisemne składa się z dwóch części (geografia fizyczna i geografia społeczno-ekonomiczna).


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Udział w zajęciach terenowych. Egzamin pisemny (treść wykładów oraz literatura).

Metody dydaktyczne - słownik:

Metody podające - wykład informacyjny

Bilans punktów ECTS:

Godziny „kontaktowe” z nauczycielem – 60 godz.

Przygotowanie się do zajęć typu ćwiczeniowego – 4 godz.

Napisanie (przygotowanie) raportu (projektu, eseju) – 6 godz.

Przygotowanie się do egzaminu – 24 godz.

Razem 84 godz. pracy studenta


Grupa treści kształcenia:

Grupa treści kierunkowych

Pełny opis:

" Główne jednostki tektoniczne regionu oraz ich zróżnicowanie litologiczne.

" Charakterystyka rzeźby regionu, wybrane zagadnienia paleogeograficzne.

" Zróżnicowanie klimatyczne i hydrologiczne regionu.

" Wybrane formy ochrony przyrody, atrakcyjność i zagospodarowanie turystyczne regionu.

" Przekształcenia ilościowe i jakościowe środowiska przyrodniczego w wyniku działalności gospodarczej człowieka.

" Wydobycie i przetwórstwo surowców mineralnych.

" Pozostałości starożytnego hutnictwa i górnictwa.

" Powstanie i rozwój dużych okręgów przemysłowych (COP, SOP).

" Specjalizacja przemysłowa regionów: hutnictwo, przemysł zbrojeniowy, siarkowy, lotniczy.

" Rozwój i przemiany sieci miejskiej.

" Rozwój gospodarczy terenów wiejskich: przyrodnicze uwarunkowania rozwoju rolnictwa, regionalna specjalizacja produkcji rolnej.

" Współczesne przekształcenia społeczno-gospodarcze.

" Rozwój regionów w ujęciu historyczno-kulturowym.

Literatura:

Literatura podstawowa:

Bielenin K., 1992, Starożytne górnictwo i hutnictwo żelaza w Górach Świętokrzyskich. Kielce.

Buraczyński J., 1997, Roztocze, Wyd. UMCS, Lublin.

Cabaj W., Nowak W.A., 1986, Rzeźba Niecki Nidziańskiej, Studia ODF, XIV.

Gołębiowski J., 1993, Przemysł zbrojeniowy Drugiej Rzeczypospolitej 1918-1939. Pionki.

Klimaszewski M. (red.), 1972, Geomorfologia Polski, T. 1, Polska Południowa. Góry i Wyżyny, PWN, Warszawa.

Kotański Z. 1959, Przewodnik geologiczny po Górach Świętokrzyskich, Wyd. Geol. Warszawa.

Kowalski B. J., 2002, Geneza układu sieci rzecznej w Górach Świętokrzyskich, Prace Geogr. Inst. Geogr. AŚ, 7.

Mączak A., red., 1981, Encyklopedia historii gospodarczej Polski do 1945 roku, Wiedza Powszechna, Warszawa.

Olszewski D., Gryza R., red., 2000, Klasztor na Świętym Krzyżu w polskiej kulturze narodowej. Kielce.

Orzechowski Sz., red., 2002, Hutnictwo świętokrzyskie oraz inne centra i ośrodki starożytnej metalurgii żelaza na ziemiach polskich. Kielce.

Piskozub A., 1987, Dziedzictwo polskiej przestrzeni. Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź.

Stupnicka E., 1997, Geologia regionalna Polski, Wyd. UW, Warszawa.

Uwagi:

Kurs wyjazdowy, 6 dni, kurs częściowo płatny

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.