Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Ćwiczenia terenowe z geomorfologii

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WG.IG-1301-D Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0532) Nauki o ziemi
Nazwa przedmiotu: Ćwiczenia terenowe z geomorfologii
Jednostka: Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2021-02-25 - 2021-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia terenowe, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Michno
Prowadzący grup: Jolanta Święchowicz, Dominika Wrońska-Wałach
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ocena wliczana do średniej:

nie

Efekty kształcenia:

Zna metody i techniki badań rzeźby terenu.

Posiada umiejętności:

- analizy rzeźby w oparciu o: mapy topograficzne, zdjęcia lotnicze, przekroje i mapy geologiczne,

- pomiaru, opisu i genetycznej klasyfikacji form rzeźby,

- wykonania dokumentacji z badań terenowych,

- wykonania szczegółowej mapy geomorfologicznej,

- interpretacji szczegółowej mapy geomorfologicznej.

Rozpoznaje i prawidłowo wyjaśnia prawidłowości rozwoju rzeźby w obszarze ćwiczeń. Rozumie uwarunkowania naturalne i antropogeniczne rozwoju rzeźby.

(KW_11, KU_04, KU_13, KKS_08, KKS_14)

Wymagania wstępne:

Zalecane: Geomorfologia, Hydrologia i oceanografia, Meteorologia i klimatologia, Geologia

Forma i warunki zaliczenia:

Zaliczenie bez oceny, wykonanie określonych zadań w toku zajęć, pisemna interpretacja wyników badań terenowych.Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Wykonanie określonych zadań w toku zajęć, pisemna interpretacja wyników badań terenowych.

Metody dydaktyczne - słownik:

Metody praktyczne - ćwiczenia przedmiotowe

Metody dydaktyczne:

Zapoznanie się z literaturą dotyczącą kartowanego terenu – umie-jętność krytycznego czytania literatury naukowej,

Opracowanie istniejących materiałów kartograficznych (mapy topograficzne, zdjęcia lotnicze, mapy geologiczne itp.) (praca w grupach),

Przygotowanie podkładów map do badań terenowych (praca w grupach),

Wykonanie szczegółowego kartowania geomorfologicznego w wyznaczonych obszarach (praca w grupach),

Wykonanie czystorysu mapy geomorfologicznej (praca w gru-pach),

Opracowanie czystorysu dokumentacji z badań terenowych (praca w grupach),

Interpretacja wykonanych map geomorfologicznych (dyskusja)


Bilans punktów ECTS:

Godziny „kontaktowe” z prowadzącym – 60 godz.

Przygotowanie się do zajęć typu ćwiczeniowego – 5 godz.

Czytanie zadanej (wskazanej) literatury – 10 godz.

Przygotowanie raportu końcowego – 10 godz.

Razem 85 godz. pracy studenta


Grupa treści kształcenia:

Grupa treści kierunkowych

Skrócony opis:

Cel, zasady i etapy badań terenowych. Konstrukcja szczegółowej mapy geomorfologicznej. Kartowanie geomorfologiczne. Wybrane metody kartowania geomorfologicznego. Kameralne opracowanie szczegółowej mapy geomorfologicznej. Interpretacja rzeźby na podstawie mapy geomorfologiczne. Kartowanie geomorfologiczne różnych form i typów rzeźby. Zasady konstrukcji map morfodynamicznych. Praktyczne wykorzystanie szczegółowej mapy geomorfologicznej.

Pełny opis:

Zasady geomorfologicznych badań terenowych - cel badań, wybór obszaru, podstawowe wyposażenie, źródła podstawowych informacji o obszarze badań, organizacja pracy.

Kartowanie geomorfologiczne - założenia i cel metody.

Kartowanie geomorfologiczne wybranych form, procesów oraz różnych typów rzeźby: duża dolina rzeczna, kartowanie stoków (osuwisko), wąwóz lessowy, pogórska i beskidzka rzeźba fluwialno-denudacyjna, rzeźba eoliczna.

Reguły sporządzania dokumentacji podczas badań terenowych

Prawidłowości wykształcenia rzeźby: geneza, wiek i zróżnicowanie morfometryczne form.

Etapy rozwoju rzeźby analizowanego obszaru i wybranych form. Typy rzeźby i współczesne tendencje jej rozwoju.

Cel i zasady opracowania mapy morfodynamicznej. Wykorzystanie badań geomorfologicznych w praktyce.

Literatura:

Literatura podstawowa:

Baugmart-Kotarba M., 1968, Zróżnicowanie i etapy rozwoju rzeźby Południowej Polski na szczegółowych mapach geomorfologicznych, Przegl. Geogr., 40.

Dylik J., 1969, Pojmowanie stoku w geomorfologii, Czas. Geogr., 40.

Dylik J., 1972, Dolne załamanie stoku i jego znaczenie morfogenetyczne, Roczn. Pozn. Tow. Przyj. Nauk, Prace Kom. Geogr.-Geol., 13.

Klimaszewski M. (red.), 1972, Geomorfologia Polski, T. 1, Polska Południowa. Góry i Wyżyny, PWN, Warszawa.

Klimaszewski M., 1978, Geomorfologia, PWN, Warszawa.

Migoń P., 2006, Geomorfologia, PWN, Warszawa

Starkel L., Kostrzewski A., Kotarba A., Krzemień K., (red.) 2008, Współczesne przemiany rzeźby Polski, Kraków.

Uwagi:

Ocena nie wlicza się do średniej.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.