Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Ćwiczenia terenowe z geoinformatyki

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WG.IG-1308-D Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0532) Nauki o ziemi
Nazwa przedmiotu: Ćwiczenia terenowe z geoinformatyki
Jednostka: Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-02-24 - 2021-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia terenowe, 30 godzin więcej informacji
Kształcenie na odległość, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mateusz Troll
Prowadzący grup: Mateusz Troll
Strona przedmiotu: http://pegaz.uj.edu.pl/course/view.php?id=174115
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ocena wliczana do średniej:

nie

Efekty kształcenia:

WIEDZA

- zna aparat pojęciowy związany z nawigacją satelitarną oraz rozumie jej rolę w geoinformatyce (Geogr_II*: KW_03)

- zna i rozumie zasadę działania nawigacji satelitarnej, osiągane dokładności oraz źródła błędów (Geogr_I: KW_03, Geogr_II: KW_05, KW_08)


UMIEJĘTNOŚCI

- stosuje nawigację satelitarną do pozyskiwania danych geograficznych (Geogr_I: KU_03, Geogr_II: KU_02, KU_04)

- potrafi przygotować dyskusję wyników kartowania z oceną dokładności i źródeł błędów w formie ustnej i pisemnej (Geogr_I: KU_05, KU_07, Geogr_II: KU_07, KU_08)


KOMPETENCJE PERSONALNE I SPOŁECZNE

- ma świadomość konieczności aktualizacji wiedzy w zakresie nawigacji satelitarnej (Geogr_I: KKS_01, Geogr_II: KKS_01)

- jest odpowiedzialny za powierzony sprzęt GPS oraz bezpieczeństwo pracy w terenie (Geogr_I: KKS_03, Geogr_II: KKS_03)

- potrafi pracować w zespole prowadzącym wspólne pomiary w terenie oraz opracowującym wyniki kartowania terenowego (Geogr_I: KKS_04, Geogr_II: KKS_04)

Prerekwizyt:

Geoinformatyka WG.IG-0116-DL

Wymagania wstępne:

Dla studentów innych kierunków studiów, nie posiadającym przygotowania geoinformatycznego, zalecany jest kurs:

Learning ArcGIS Desktop w Wirtualnym Kampusie ESRI.


Forma i warunki zaliczenia:

Warunkiem dopuszczenia do zaliczenia jest przeprowadzenie kartowania terenowego, którego tematykę uzgadnia się z prowadzącym. Kartowanie może być zrealizowane indywidualnie lub w zespole dwuosobowym (po uzgodnieniu z prowadzącym), podobnie jak przygotowanie raportu końcowego. Raport końcowy powinien zawierać charakterystykę zastosowanych metod pomiaru oraz uzyskanych dokładności a także mapę przedstawiającą wyniki kartowania na wybranym podkładzie kartograficznym. Raport jest broniony indywidualnie przez każdego uczestnika ćwiczeń, niezależnie od tego czy był przygotowywany indywidualnie czy w zespole. Obrona odbywa się w sesji egzaminacyjnej, względnie przed sesją w terminie uzgodnionym indywidualnie z prowadzącym.


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Zaliczenie ustne – student broni pracę zaliczeniową (raport końcowy) odpowiadając na pytania sprawdzające wiedzę, umiejętności oraz kompetencje personalne i społeczne. Do zaliczenia na ocenę dostateczną wymagane jest:

- osiągnięcie wiedzy i umiejętności w wysokości 60% całego zasobu wiedzy i umiejętności

- wykazanie w 100% zakładanych kompetencji personalnych i społecznych


Metody dydaktyczne - słownik:

E-learning
Metody praktyczne - ćwiczenia przedmiotowe

Metody dydaktyczne:

E-learning

Bilans punktów ECTS:

Godziny kontaktowe z prowadzącym – 5 godz.

Godziny pracy na odległość (zapoznanie się z teorią i wykonanie ćwiczeń przy komputerze) – 30 godz.

Przygotowanie się do zajęć typu ćwiczeniowego (szukanie literatury, definiowanie problemu) – 5 godz.

Wykonanie pracy w terenie (pomiarów, obserwacji) – 30 godz.

Czytanie zadanej (wskazanej) literatury – 5 godz.

Przygotowanie raportu końcowego – 15 godz.

Razem – 90 godz. pracy studenta


Grupa treści kształcenia:

Grupa treści kierunkowych

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

Część wstępna (omówienie zagadnień teoretycznych i praktycznych) realizowana na odległość (e-learning). Część praktyczna może być realizowana samodzielnie lub w zespole dwuosobowym. Odbywa się ona zarówno w terenie (kartowanie terenowe z pomocą instrukcji do kartowania), jak i w warunkach kameralnych (opracowanie wyników oraz przygotowanie raportu końcowego).

Skrócony opis:

Ćwiczenia terenowe z geoinformatyki poświęcone są zastosowaniu Globalnego Systemu Pozycjonowania (Global Positioning System - GPS) w pozyskiwaniu danych geograficznych dla systemów informacji geograficznej GIS.

Pełny opis:

Ćwiczenia terenowe przedmiotowe z geoinformatyki poświęcone są zastosowaniu technologii Globalnych Systemów Nawigacji Satelitarnej (Global Navigation Satellite Systems - GNSS) w pozyskiwaniu danych geograficznych dla systemów informacji geograficznej. Część praktyczna poprzedzona jest wprowadzeniem teoretycznym, którego przyswojenie ma sprawić, że odbiornik GPS (względnie GPS-GLONASS) nie będzie dla Ciebie tylko „czarną skrzynką”, a otrzymywane współrzędne położenia staną się logiczną konsekwencją przetwarzania informacji krążących w systemie oraz warunków w nim panujących.

W ramach ćwiczeń, globalne systemy nawigacji satelitarnej GNSS zostaną wykorzystane w pozyskiwaniu danych przestrzennych. Używana na ćwiczeniach aparatura pomiarowa umożliwia wykorzystanie w trakcie kartowania dwóch systemów nawigacji satelitarnej - amerykańskiego GPS oraz rosyjskiego GLONASS, stąd stosowane jest ogólne określenie GNSS. Tematykę kartowania terenowego uczestnicy ćwiczeń ustalają z prowadzącym.

Po zrelizowaniu modułu będziesz umieć:

- przygotować podkłady do kartowania oraz zdefiniować strukturę bazy danych gromadzonych w terenie,

- zaplanować sesję pomiarową,

- przygotować odbiornik GPS oraz GPS-GLONASS do kartowania terenowego,

- przeprowadzić kartowanie terenowe z zastosowaniem nawigacji satelitarnej oraz pomiarów laserowych,

- zinterpretować wyniki pomiarów satelitarnych oraz zintegrować je z innymi danymi w bazie danych GIS,

- ocenić dokładność pomiarów kodowych GPS i GPS-GLONASS.

W ramach modułu zdobędziesz również umiejętności techniczne w zakresie:

- obsługi odbiornika GPS zintegrowanego z urządzeniem typu palmtop – Mobile Mapper 20,

- obsługi odbiornika GPS-Glonass – Mobile Mapper 100 lub SXBlue II GNSS

- obsługi programu ArcPad Mobile,

- obsługi aplikacji do korekcji w post-processingu Mobile Mapper Office lub EZSurv.

Literatura:

Januszewski J., 2010, Systemy satelitarne GPS Galileo i inne, PWN, W-wa, 338 ss.

Literatura uzupełniająca:

Guier W. H., Weiffenbach G. C., 1998, Genesis of Satellite Navigation, Johns Hopkins APL Technical Digest, vol. 18, nr 1, s. 14-17.

Uwagi:

Ocena nie wlicza się do średniej.

Część terenowa ćwiczeń odbywa się w terminie uzgodnionym z prowadzącym.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.