Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Ćwiczenia terenowe z geografii społeczno-ekonomicznej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WG.IG-1416-D Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0532) Nauki o ziemi
Nazwa przedmiotu: Ćwiczenia terenowe z geografii społeczno-ekonomicznej
Jednostka: Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-06-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia terenowe, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Izabela Sołjan
Prowadzący grup: Elżbieta Bilska-Wodecka, Justyna Liro, Izabela Sołjan
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ocena wliczana do średniej:

nie

Efekty kształcenia:

1.WIEDZA

- zna metody pozyskiwania danych na temat ruchu pielgrzymkowego KW 03

- zna i rozumie dynamikę zjawisk religijnych w skali lokalnej i regionalnej KW 06

- zna i rozumie zależności pomiędzy uwarunkowaniami religijnymi a środowiskiem geograficznym KW 07

2. UMIEJĘTNOŚCI

- wykorzystuje podstawowe narzędzia statystyczne i metody analizy przestrzennej do badania dynamiki zjawiska pielgrzymowania KU 06

- umie opracować i zaprezentować badane zagadnienia w formie pisemnej i ustnej KU 07

3. KOMPETENCJE SPOŁECZNE

- docenia wartość dziedzictwa kulturowego i ma świadomość konieczności jego ochrony (KKS 06)

- jest otwarty wobec innych kultur i religii (KKS 07)


Wymagania wstępne:

Zaliczony jeden kursów związanych z geografią religii

Forma i warunki zaliczenia:

Zaliczenie na podstawie raportu z wykonanych zadań.

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Zrealizowanie zadań wyznaczonych programem zajęć

i społecznych i personalnych. Do zaliczenia na ocenę dostateczną wymagane jest:

- osiągnięcie wiedzy i umiejętności w wysokości 51% całego zasobu wiedzy i umiejętności

- wykazanie w 100% zakładanych kompetencji społecznych i personalnych


Metody dydaktyczne - słownik:

Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody podające - wykład informacyjny
Metody praktyczne - ćwiczenia przedmiotowe

Metody dydaktyczne:

Metody podające- prezentacja multimedialna

Metody podające – wykład informacyjny

Dyskusja na podstawie przeczytanego tekstu


Bilans punktów ECTS:

Zajęcia w terenie 60 godzin, czytanie zadanej literatury kwerenda biblioteczna 10 godzin, opracowanie materiału statystycznego i przygotowanie raportu końcowego 10 godzin.

Razem godziny pracy studenta: 80 godzin = 3 ECTSGrupa treści kształcenia:

Grupa treści kształcenia do wyboru

Skrócony opis:

Zróżnicowanie religijne ludności Krakowa. Krajobraz sakralny Krakowa. Szlaki religijne. Ruch pielgrzymkowy w wybranych sanktuariach. Dziedzictwo kulturowe judaizmu.

Pełny opis:

1. Kształtowanie się krajobrazu sakralnego miasta. Obiekty różnych religii i wyznań. Symbolika religijna.

2. Struktura i funkcjonowanie wybranego sanktuarium, m.in. ruch pielgrzymkowy i motywacja odwiedzin (badania ankietowe). Zmiany w przestrzennym i funkcjonalnym zagospodarowaniu miejscowości lub dzielnicy (kartowanie i inwentaryzacja).

Ćwiczenia odbywają się w wybranym regionie Polski lub w Krakowie. Miejsce badań będzie uzgodnione z uczestnikami podczas spotkania organizacyjnego.

Literatura:

Jackowski A., 2003, Święta przestrzeń świata. Podstawy geografii religii, Wyd. UJ, Kraków; Jackowski A., Sołjan I., Bilska-Wodecka E., 1999, Religie świata. Szlaki pielgrzymkowe, Wielka encyklopedia geografii świata, t.15, Wyd. Kurpisz, Poznań, Miejsca święte. Leksykon, 1997, Z. Pasek (red.), Wyd. Znak, Kraków, Jackowski A. (red.), 2000, Nowy klejnot w koronie Krakowa, „Peregrinus Cracoviensis”, nr 9.

Uwagi:

Zaliczenie bez oceny.

W zależności od wybranego miejsca ćwiczeń studenci ponoszą koszty uczestnictwa w zajęciach (np. przejazdy, noclegi, wyżywienie).

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-02-24 - 2021-06-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia terenowe, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Izabela Sołjan
Prowadzący grup: Elżbieta Bilska-Wodecka, Justyna Liro, Izabela Sołjan
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ocena wliczana do średniej:

nie

Efekty kształcenia:

1.WIEDZA

- zna metody pozyskiwania danych na temat ruchu pielgrzymkowego KW 03

- zna i rozumie dynamikę zjawisk religijnych w skali lokalnej i regionalnej KW 06

- zna i rozumie zależności pomiędzy uwarunkowaniami religijnymi a środowiskiem geograficznym KW 07

2. UMIEJĘTNOŚCI

- wykorzystuje podstawowe narzędzia statystyczne i metody analizy przestrzennej do badania dynamiki zjawiska pielgrzymowania KU 06

- umie opracować i zaprezentować badane zagadnienia w formie pisemnej i ustnej KU 07

3. KOMPETENCJE SPOŁECZNE

- docenia wartość dziedzictwa kulturowego i ma świadomość konieczności jego ochrony (KKS 06)

- jest otwarty wobec innych kultur i religii (KKS 07)


Wymagania wstępne:

Zaliczony jeden kursów związanych z geografią religii

Forma i warunki zaliczenia:

Zaliczenie na podstawie raportu z wykonanych zadań.

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Zrealizowanie zadań wyznaczonych programem zajęć

i społecznych i personalnych. Do zaliczenia na ocenę dostateczną wymagane jest:

- osiągnięcie wiedzy i umiejętności w wysokości 51% całego zasobu wiedzy i umiejętności

- wykazanie w 100% zakładanych kompetencji społecznych i personalnych


Metody dydaktyczne - słownik:

Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody podające - wykład informacyjny
Metody praktyczne - ćwiczenia przedmiotowe

Metody dydaktyczne:

Metody podające- prezentacja multimedialna

Metody podające – wykład informacyjny

Dyskusja na podstawie przeczytanego tekstu


Bilans punktów ECTS:

Zajęcia w terenie 60 godzin, czytanie zadanej literatury kwerenda biblioteczna 10 godzin, opracowanie materiału statystycznego i przygotowanie raportu końcowego 10 godzin.

Razem godziny pracy studenta: 80 godzin = 3 ECTSGrupa treści kształcenia:

Grupa treści kształcenia do wyboru

Skrócony opis:

Zróżnicowanie religijne ludności Krakowa. Krajobraz sakralny Krakowa. Szlaki religijne. Ruch pielgrzymkowy w wybranych sanktuariach. Dziedzictwo kulturowe judaizmu.

Pełny opis:

1. Kształtowanie się krajobrazu sakralnego miasta. Obiekty różnych religii i wyznań. Symbolika religijna.

2. Struktura i funkcjonowanie wybranego sanktuarium, m.in. ruch pielgrzymkowy i motywacja odwiedzin (badania ankietowe). Zmiany w przestrzennym i funkcjonalnym zagospodarowaniu miejscowości lub dzielnicy (kartowanie i inwentaryzacja).

Ćwiczenia odbywają się w wybranym regionie Polski lub w Krakowie. Miejsce badań będzie uzgodnione z uczestnikami podczas spotkania organizacyjnego.

Literatura:

Jackowski A., 2003, Święta przestrzeń świata. Podstawy geografii religii, Wyd. UJ, Kraków; Jackowski A., Sołjan I., Bilska-Wodecka E., 1999, Religie świata. Szlaki pielgrzymkowe, Wielka encyklopedia geografii świata, t.15, Wyd. Kurpisz, Poznań, Miejsca święte. Leksykon, 1997, Z. Pasek (red.), Wyd. Znak, Kraków, Jackowski A. (red.), 2000, Nowy klejnot w koronie Krakowa, „Peregrinus Cracoviensis”, nr 9.

Uwagi:

Zaliczenie bez oceny.

W zależności od wybranego miejsca ćwiczeń studenci ponoszą koszty uczestnictwa w zajęciach (np. przejazdy, noclegi, wyżywienie).

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.