Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Geografia polityczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WG.IG-2011-D Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie
Nazwa przedmiotu: Geografia polityczna
Jednostka: Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2021-02-25 - 2021-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Arkadiusz Kołoś
Prowadzący grup: Jadwiga Gałka, Zygmunt Górka, Arkadiusz Kołoś, Jakub Taczanowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ocena wliczana do średniej:

tak

Efekty kształcenia:

1. Wiedza:

- student zna i rozumie uwarunkowania konfliktów zbrojnych na świecie (Geogr_I: K_W06, K_W07, K_W11; Geogr_II: K_W03, K_W08)

- student zna i rozumie podstawowe koncepcje geopolityczne (Geogr_I: K_W06, K_W07, K_W11; Geogr_II: K_W03, K_W08)

- student zna i rozumie procesy kształtujące globalne stosunki międzynarodowe (Geogr_I: K_W06, K_W07, K_W11; Geogr_II: K_W03, K_W08)

- student zna mapę polityczną świata i zmiany które na niej zachodzą od czasu zakończenia II wojny światowej (Geogr_I: K_W06, K_W07, K_W11; Geogr_II: K_W03, K_W08)

2. Umiejętności:

- student potrafi wskazać przykłady różnych typów granic (Geogr_I: K_U06; Geogr_II: K_U03)

- student potrafi wskazać uwarunkowania przyrodnicze i społeczno-ekonomiczne współcześnie toczących się wojen (Geogr_I: K_U06; Geogr_II: K_U03)

3.KPiS:

- student ma świadomość wpływu uwarunkowań geograficznych na sytuację polityczną (Geogr_I: K_U08; Geogr_II: K_U02)Wymagania wstępne:

Brak

Forma i warunki zaliczenia:

egzamin pisemny w formie testu, zaliczenie ćwiczeń na podstawie prawidłowego wykonania zadań w trakcie zajęć oraz wystąpienia z referatem

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Egzamin pisemny w formie testu, zaliczenie ćwiczeń na podstawie prawidłowego wykonania zadań w trakcie zajęć oraz wystąpienia z referatem.

Metody dydaktyczne - słownik:

Metody podające - wykład informacyjny
Metody praktyczne - ćwiczenia przedmiotowe

Bilans punktów ECTS:

Godziny „kontaktowe” z prowadzącym – 17 godz.

Przygotowanie się do zajęć typu ćwiczeniowego – 3 godz.

Czytanie zadanej (wskazanej) literatury – 5 godz.

Napisanie (przygotowanie) raportu (projektu, eseju) – 10 godz.

Przygotowanie się do sprawdzianów (kolokwiów, kartkówek) – 10 godz.

Przygotowanie się do egzaminu – 30 godz.

Razem 75 godz. pracy studenta


Grupa treści kształcenia:

Grupa treści kierunkowych

Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20 lub później:

geografia, rok 1

Pełny opis:

Kierunki badań i założenia metodologiczne geografii politycznej. Podstawowe pojęcia. Państwo jako przedmiot badań geografii politycznej. Środowisko geograficzne a zjawiska polityczne. Polityczny i gospodarczy potencjał świata. Organizacje międzynarodowe (gospodarcze, wojskowo-polityczne, regionalne). Współczesne konflikty polityczne, graniczne, rasowe , wyznaniowe na świecie i ich konsekwencje. Kraje zależne i niezależne. Zmiany mapy politycznej świata w ujęciu historycznym.

Literatura:

Barbag J., 1987, Geografia polityczna ogólna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa

Blacksell M., 2008, Geografia polityczna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa

Otok S., 2004, Geografia polityczna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa

Rykiel Z., 2006, Podstawy geografii politycznej, PWE, Warszawa

Sobczyński M., 2006, Państwa i terytoria zależne: ujęcie geograficzno-polityczne, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń

Uwagi:

Kurs zalecany dla studentów studiów magisterskich na kierunku geografia.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.