Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wybrane geozagrożenia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WG.IG-2015-D Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0532) Nauki o ziemi
Nazwa przedmiotu: Wybrane geozagrożenia
Jednostka: Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 5.00
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2021-02-25 - 2021-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 10 godzin więcej informacji
Ćwiczenia terenowe, 30 godzin więcej informacji
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Elżbieta Gorczyca
Prowadzący grup: Joanna Caputa, Jarosław Działek, Elżbieta Gorczyca, Dawid Piątek, Mateusz Sobucki, Dominika Wrońska-Wałach
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia:

1. WIEDZA

- Rozpoznaje przyrodnicze i społeczne aspekty wybranych geozagrożeń (min. wezbrania, ruchy masowe, procesy antropogeniczne).

- Porządkuje wiedzę na temat przestrzennego rozmieszczenia i zróżnicowania wystąpienia i skutków geozagrożeń w obszarach górskich i śródgórskich na przykładzie polskich Karpat.

- Zna i rozumie trudności w komunikowaniu ryzyka: dotarciu do mieszkańców obszarów zagrożonych oraz w zmianie ich postrzegania ryzyka i zachowań.

- Wyjaśnia rolę infrastruktury technicznej i zabudowy w zlewniach w przebiegu ruchów masowych i wezbrań (obciążenie stoków, złe odwodnienie, uszczelnienie zlewni, skanalizowanie cieków, zabudowa na terenach zalewowych).

(Geogr_II: K_W02, K_W03, K_W06; BG_II: K_W04 Geogr_I: K_W05 )

2. UMIEJĘTNOŚCI

- Potrafi skartować osuwisko, wyznaczyć strefę zagrożoną wezbraniem, pobrać materiał do analiz laboratoryjnych w terenie.

- Wykonuje mapy obszarów osuwiskowych i stref zagrożonych wezbraniami.

- Potrafi dokonać interpretacji i weryfikacji wykonanych map i analiz terenów zagrożonych (mapy osuwisk, mapy obszarów zagrożenia powodziowego mapy warunków geologiczno-inżynierskich) pod kątem planowania przestrzennego.

- Potrafi dokonać oceny zastosowanych modeli komunikacji, ich skuteczności, mocnych i słabych stron. Rozróżnia wrażliwość społeczna od innych rodzajów wrażliwości.

(Geogr_II: K_U03, K_U04, BG_II: K_U06, Geogr_I, K_U10)

3. KOMPETENCJE PERSONALNE I SPOŁECZNE:

- Jest świadomy istnienia grup społecznych wrażliwych na zjawiska ekstremalne. Rozumie znaczenie wrażliwości w zarządzaniu ryzykiem

- Ma świadomość ograniczeń stosowanych metod badawczych w możliwości prognozowania i przeciwdziałania geozagrożeniom.

(Geogr_II: K_K02, BG_II: K_K01,Geogr_I: K_K03)


Wymagania wstępne:

brak

Forma i warunki zaliczenia:

Wykonanie zadań (badania terenowe, projekty, analizy laboratoryjne) w toku zajęć

Aktywny udział w dyskusji podczas zajęć konwersatoryjnych plus cztery prace pisemne.

Prace pisemne – 90% oceny

Aktywność – 10% oceny


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Zaliczenie na ocenę

- Prace indywidualnie wykonywane przez studentów są na bieżąco oceniane w toku zajęć, osiągnięcie wiedzy i umiejętności w wysokości 60% całego zasobu wiedzy i umiejętności

- wykazanie w 100% zakładanych kompetencji personalnych i społecznych


Metody dydaktyczne - słownik:

Metody praktyczne - ćwiczenia laboratoryjne
Metody praktyczne - ćwiczenia przedmiotowe
Metody praktyczne - metoda projektów
Metody problemowe - wykład konwersatoryjny

Bilans punktów ECTS:

Godziny „kontaktowe” z prowadzącym – 70 godz.

Przygotowanie się do zajęć typu ćwiczeniowego – 5 godz.

Czytanie zadanej (wskazanej) literatury – 15 godz.

Przygotowanie projektów – 30 godz.

Razem 120 godz. pracy studenta


Grupa treści kształcenia:

Grupa treści kierunkowych

Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20 lub później:

geografia, rok 1

Skrócony opis:

Kurs jest poświęcony poznaniu przyrodniczych i społecznych aspektów wybranych geozagrożeń (min. powodzie, ruchy masowe, procesy antropogeniczne). Zadaniem kursu jest rozpoznanie przestrzennego rozmieszczenia i zróżnicowania wystąpienia i skutków geozagrożeń w obszarach górskich i śródgórskich na przykładzie polskich Karpat. Celem kursu jest poznanie zasad sporządzania i analizy dokumentacji terenowej dotyczącej osuwisk i terenów zagrożonych powodzią.

Dyskusja nad wpływem postrzegania ryzyka na postawy społeczne na obszarach zagrożonych oraz zarządzaniem ryzykiem

Pełny opis:

Poznanie przyrodniczych i społecznych aspektów wybranych geozagrożeń (min. powodzie, ruchy masowe, procesy antropogeniczne). Rozpoznanie przestrzennego rozmieszczenia i zróżnicowania wystąpienia i skutków geozagrożeń w obszarach górskich i śródgórskich na przykładzie polskich Karpat. Zasady sporządzania i analizy dokumentacji terenowej dotyczącej osuwisk i terenów zagrożonych powodzią. Poznanie społecznych aspektów geozagrożeń (postrzeganie ryzyka, wrażliwość i odporność na zagrożenia, komunikacja i edukacja w zakresie ryzyka) oraz ich znaczenia dla zarządzania ryzykiem w obszarach zagrożonych.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Biernacki W., Bokwa A., Działek J., Padło T., 2009, Społeczności lokalne wobec zagrożeń przyrodniczych i klęsk żywiołowych, Kraków: IGiGP UJ. s. 143

Ozimkowski w., Rubinkiewicz J., Śmigielski M., Konon A., 2010, Metody-ka prac analitycznych i kartograficznych w problematyce osuwisk karpac-kich w Polsce, Ministerstwo Środowiska, Warszawa, s.74

Pawłowska K., Słysz K., 2002, Zagrożenia i ochrona przed powodzią w planowaniu przestrzennym, Poradnik metodyczny, Instytut. Gosp. Prze-strzennej i Komunalnej., Kraków, s.104.

Wysokiński L., 2011, Ocena stateczności skarp i zboczy. Zasady wyboru zabezpieczeń, Instrukcje, Wytyczne, Poradniki, Instytut Techniki Budowla-nej, Warszawa , s. 148 (wybrane rozdziały – 60 stron).

Literatura uzupełniająca:

Biernacki W., 2010, Człowiek - media – środowisko, Kraków: IGiGP UJ.

Bober L., 1984, Rejony osuwiskowe w polskich Karpatach fliszowych i ich związek z budową geologiczną regionu, Biul. Inst. Geolog., 340, ss. 115 – 158.

Bober L., Thiel K., Zabuski L., 1997, Zjawiska osuwiskowe w polskich Karpatach fliszowych. Geologiczno-inżynierskie właściwości wybranych osuwisk, Wyd. IBW PAN, Gdańsk.

Gorczyca E., 2004, Przekształcanie stoków fliszowych przez procesy maso-we podczas katastrofalnych opadów (dorzecze Łososiny), UJ, ss. 101

Lisowski A., 1993, Skutki występowania wybranych zagrożeń naturalnych i ich percepcja w Polsce, Warszawa: UW.

Radecki-Pawlik A., 2011, Hydromorfologia rzek i potoków górskich, Wyd. Uniw. Rolniczego, Kraków, s.288.

Raporty badawcze projektu CapHaz-Net „Social Capacity Building for Natural Hazards. Toward More Resilient Societies”, http://caphaz-net.org/outcomes-results

Uwagi:

kurs wyjazdowy, trzy dni zajęc terenowych.

Kurs przeznaczony dla studentów studiów magisterskich.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.