Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

System środowiska przyrodniczego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WG.IG-2022-D Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0522) Środowisko naturalne i przyroda
Nazwa przedmiotu: System środowiska przyrodniczego
Jednostka: Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-06-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wiesław Ziaja
Prowadzący grup: Agnieszka Nowak-Olejnik, Wiesław Ziaja
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ocena wliczana do średniej:

tak

Efekty kształcenia:

1. WIEDZA

- zna założenia teorii systemu, najważniejsze typy, właściwości oraz cechy systemów, rozumie na czym polegają sprzężenia zwrotne, jak jest ich rola w systemach oraz w jaki sposób wpływają na równowa-gę i stabilność układów przyrodniczych (Geogr_II: KW_06, KW_08; Geogr_I: KW_05; BG: K_W09, K_W12)

- zna podstawowe cykle przyrodnicze oraz kierunki obiegu materii, energii i informacji między systemami przyrodniczymi, a na tym tle rolę i siłę oddziaływań człowieka (koncepcja hemerobii) (Geogr_II: KW_06, KW_08; Geogr_I: KW_07; BG: K_W08, K_W12)

2. UMIEJĘTNOŚCI

- potrafi udowodnić na modelach przykłady procesów sprzężeń zwrotnych i regulacji w systemach przyrodniczych (Geogr_II: KU_01, KU_02; BG: K_U09, K_U10)

- umie samodzielnie ocenić wpływ człowieka na system środowiska przyrodniczego wybranego obszaru (Geogr_II: KU_03, KU_08; Geogr_I: KU_11; BG: K_U09, K_U10)

3. KOMPETENCJE PERSONALNE I SPOŁECZNE

- ma świadomość silnych interakcji między elementami w systemach przyrodniczych, a szczególnie tych będących przekształcanych przez człowieka (Geogr_II: KKS_06; BG: K_K01, K_K02)

Wymagania wstępne:

Brak

Forma i warunki zaliczenia:

• obowiązkowe uczestnictwo w wykładzie terenowym

• zaliczone wypracowania z ćwiczeń

• kolokwium zaliczeniowe na ocenę


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Kolokwium pisemne sprawdzające zakładany poziom wiedzy oraz umiejętności ze obydwu części kursu (czyli wykładów i ćwiczeń). Podstawę oceny stanowi uzyskanie:

90% ogólnej sumy punktów - na ocenę bardzo dobrą,

80% ogólnej sumy punktów - na ocenę plus dobrą,

70% ogólnej sumy punktów - na ocenę dobrą,

60% ogólnej sumy punktów - na ocenę plus dostateczną,

50% + 1 ogólnej sumy punktów - na ocenę dostateczną.

Metody dydaktyczne - słownik:

E-learning
Metody podające - objaśnienie lub wyjaśnienie
Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody podające - wykład informacyjny
Metody problemowe - metody aktywizujące - gry dydaktyczne (symulacyjne, decyzyjne, psychologiczne)
Metody problemowe - wykład problemowy

Metody dydaktyczne:

• wykład (2 godz. – 9 tygodni)

• wykład w terenie (2 godz.)

• ćwiczenia (2 godz. – 3 tygodnie)

• gra dydaktyczna dotycząca tematu zajęć (2 godz. – 2 tygodnie)

• konsultacje indywidualne


Bilans punktów ECTS:

Godziny „kontaktowe” z prowadzącym – 30 godz.

Przygotowanie się do zajęć typu ćwiczeniowego – 5 godz.

Czytanie zadanej (wskazanej) literatury – 30 godz.

Przygotowanie się do egzaminu końcowego – 20 godz.

Razem - 85 godz. pracy studenta


Pełny opis:

Teoria systemów i jej miejsce w naukach geograficznych. Właści-wości i cechy systemów przyrodniczych. Pojęcia sprzężeń zwrotnych, regulacji i równowagi w systemach przyrodniczych. Przykłady różnych systemów przyrodniczych i sposobu ich rozpatrywania. Łańcuchy powiązań między elementami w systemach naturalnych i zmienionych przez działalność człowieka. Cykle przyrodnicze. Przykłady granic i barier w systemie środowiska przyrodniczego. Funkcjonowanie środowiska przyrodniczego. Człowiek w systemie środowiska przyrodniczego - koncepcja hemerobii. Podatność i odporność systemów na wybrane czynniki natural-ne i antropogeniczne. Modele systemów przyrodniczych.

Literatura:

• Ziemba S., Jarominek W., Staniszewski R., 1980, Problemy teorii systemów, Ossolineum, Wrocław-Warszawa-Kraków.

• Forman R., Godron M., 1986, Landscape Ecology, John Wiley & Sons, New York.

• Pietrzak M., 1998, Syntezy krajobrazowe – założenia, proble-my, zastosowania, Wyd. Bogucki, Poznań.

• Chorley R.J., Kennedy B.A., 1971, Physical Geography. A Systems Approach, Prentice-Hall Intern. Inc., London.

• Banaszak J., Wiśniewski H., 2005, Podstawy ekologii, Wyd. Adam Marszałek, Toruń.

Uwagi:

Kurs obligatoryjny na specjalności na studiach magisterskich na kierunku geografia.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-02-24 - 2021-06-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wiesław Ziaja
Prowadzący grup: Agnieszka Nowak-Olejnik, Wiesław Ziaja
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ocena wliczana do średniej:

tak

Efekty kształcenia:

1. WIEDZA

- zna założenia teorii systemu, najważniejsze typy, właściwości oraz cechy systemów, rozumie na czym polegają sprzężenia zwrotne, jak jest ich rola w systemach oraz w jaki sposób wpływają na równowa-gę i stabilność układów przyrodniczych (Geogr_II: KW_06, KW_08; Geogr_I: KW_05; BG: K_W09, K_W12)

- zna podstawowe cykle przyrodnicze oraz kierunki obiegu materii, energii i informacji między systemami przyrodniczymi, a na tym tle rolę i siłę oddziaływań człowieka (koncepcja hemerobii) (Geogr_II: KW_06, KW_08; Geogr_I: KW_07; BG: K_W08, K_W12)

2. UMIEJĘTNOŚCI

- potrafi udowodnić na modelach przykłady procesów sprzężeń zwrotnych i regulacji w systemach przyrodniczych (Geogr_II: KU_01, KU_02; BG: K_U09, K_U10)

- umie samodzielnie ocenić wpływ człowieka na system środowiska przyrodniczego wybranego obszaru (Geogr_II: KU_03, KU_08; Geogr_I: KU_11; BG: K_U09, K_U10)

3. KOMPETENCJE PERSONALNE I SPOŁECZNE

- ma świadomość silnych interakcji między elementami w systemach przyrodniczych, a szczególnie tych będących przekształcanych przez człowieka (Geogr_II: KKS_06; BG: K_K01, K_K02)

Wymagania wstępne:

Brak

Forma i warunki zaliczenia:

• obowiązkowe uczestnictwo w wykładzie terenowym

• zaliczone wypracowania z ćwiczeń

• kolokwium zaliczeniowe na ocenę


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Kolokwium pisemne sprawdzające zakładany poziom wiedzy oraz umiejętności ze obydwu części kursu (czyli wykładów i ćwiczeń). Podstawę oceny stanowi uzyskanie:

90% ogólnej sumy punktów - na ocenę bardzo dobrą,

80% ogólnej sumy punktów - na ocenę plus dobrą,

70% ogólnej sumy punktów - na ocenę dobrą,

60% ogólnej sumy punktów - na ocenę plus dostateczną,

50% + 1 ogólnej sumy punktów - na ocenę dostateczną.

Metody dydaktyczne - słownik:

E-learning
Metody podające - objaśnienie lub wyjaśnienie
Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody podające - wykład informacyjny
Metody problemowe - metody aktywizujące - gry dydaktyczne (symulacyjne, decyzyjne, psychologiczne)
Metody problemowe - wykład problemowy

Metody dydaktyczne:

• wykład (2 godz. – 9 tygodni)

• wykład w terenie (2 godz.)

• ćwiczenia (2 godz. – 3 tygodnie)

• gra dydaktyczna dotycząca tematu zajęć (2 godz. – 2 tygodnie)

• konsultacje indywidualne


Bilans punktów ECTS:

Godziny „kontaktowe” z prowadzącym – 30 godz.

Przygotowanie się do zajęć typu ćwiczeniowego – 5 godz.

Czytanie zadanej (wskazanej) literatury – 30 godz.

Przygotowanie się do egzaminu końcowego – 20 godz.

Razem - 85 godz. pracy studenta


Pełny opis:

Teoria systemów i jej miejsce w naukach geograficznych. Właści-wości i cechy systemów przyrodniczych. Pojęcia sprzężeń zwrotnych, regulacji i równowagi w systemach przyrodniczych. Przykłady różnych systemów przyrodniczych i sposobu ich rozpatrywania. Łańcuchy powiązań między elementami w systemach naturalnych i zmienionych przez działalność człowieka. Cykle przyrodnicze. Przykłady granic i barier w systemie środowiska przyrodniczego. Funkcjonowanie środowiska przyrodniczego. Człowiek w systemie środowiska przyrodniczego - koncepcja hemerobii. Podatność i odporność systemów na wybrane czynniki natural-ne i antropogeniczne. Modele systemów przyrodniczych.

Literatura:

• Ziemba S., Jarominek W., Staniszewski R., 1980, Problemy teorii systemów, Ossolineum, Wrocław-Warszawa-Kraków.

• Forman R., Godron M., 1986, Landscape Ecology, John Wiley & Sons, New York.

• Pietrzak M., 1998, Syntezy krajobrazowe – założenia, proble-my, zastosowania, Wyd. Bogucki, Poznań.

• Chorley R.J., Kennedy B.A., 1971, Physical Geography. A Systems Approach, Prentice-Hall Intern. Inc., London.

• Banaszak J., Wiśniewski H., 2005, Podstawy ekologii, Wyd. Adam Marszałek, Toruń.

Uwagi:

Kurs obligatoryjny na specjalności na studiach magisterskich na kierunku geografia.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.