Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Samorząd terytorialny - podstawy organizacyjne, prawne i ekonomiczne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WG.IG-2026-D Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0413) Zarządzanie i administracja
Nazwa przedmiotu: Samorząd terytorialny - podstawy organizacyjne, prawne i ekonomiczne
Jednostka: Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2021-02-25 - 2021-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Gwosdz
Prowadzący grup: Krzysztof Gwosdz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ocena wliczana do średniej:

tak

Cele kształcenia:

W trakcie realizacji modułu student uzyska wiedzę z zakresu podstaw ustrojowych, prawnych organizacyjnych i ekonomicznych oraz współczesnych uwarunkowań funkcjonowania samorządu terytorialnego. Po realizacji kursu będzie rozumiał istotę, cele i wartości samorządu terytorialnego i jego rolę w systemie władz publicznych i rozwoju lokalnym.

Efekty kształcenia:

1. Wiedza:

- zna podstawowe pojęcia z zakresu samorządu terytorialnego, w tym jego specyfikę w skali lokalnej i regionalnej (Geogr_I: KW_08, KW_09; Geogr_II: KW_03)

- rozumie zasady funkcjonowania samorządu terytorialnego w Polsce oraz ich powiązania z kształtowaniem polityki przestrzennej (w tym ochrony zasobów środowiska) i gospodarczej w skali lokalnej i regionalnej (Geogr_I: KW_06, KW_07; Geogr_II: KW_08).

2. Umiejętności:

- potrafi ocenić działania lokalnych władz samorządowych w zakresie możliwości rozwoju społeczno-gospodarczego (Geogr_I: KU_02, KU_10; Geogr_II: KU_01)

3. KOMPETENCJE PERSONALNE I SPOŁECZNE:

- ma poczucie znaczenia aktywnego udziału społeczności lokalnej w działaniu samorządu lokalnego (Geogr_I: KKS_06; Geogr_II: KKS_07)


Wymagania wstępne:

Brak

Forma i warunki zaliczenia:

Egzamin pisemny

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Egzamin pisemny sprawdzający zakładany poziom wiedzy, umiejętności oraz kompetencji personalnych i społecznych. Do zaliczenia na ocenę dostateczną wymagane jest:

- osiągnięcie wiedzy i umiejętności w wysokości 60% całego zasobu wiedzy i umiejętności

- wykazanie w 100% zakładanych kompetencji personalnych i społecznychMetody dydaktyczne - słownik:

Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody podające - wykład informacyjny
Metody problemowe - metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna

Bilans punktów ECTS:

Godziny „kontaktowe” z prowadzącym – 15 godz.

Czytanie zadanej (wskazanej) literatury – 15 godz.

Przygotowanie się do egzaminu końcowego – 15 godz.

Razem 45 godz. pracy studentaGrupa treści kształcenia:

Grupa treści kierunkowych

Pełny opis:

1. Wykład:

Istota i geneza samorządu terytorialnego. Samorząd a inne instytucje społeczeństwa obywatelskiego. Wartości samorządu terytorialnego. Podstawy ustrojowe i prawne. Zasady finansowania jednostek samorządu terytorialnego. Zadania i kompetencje na poziomie gminy, powiatu i województwa. Model samorządu terytorialnego w Polsce a specyfika wielkich miast. Udział społeczeństwa i rola organizacji pozarządowych w zarządzaniu gminą. Nadzór nad samorządem terytorialnym. Współdziałanie jednostek samorządu oraz międzynarodowa współpraca jednostek samorządu terytorialnego.

Literatura:

Literatura podstawowa:

Izdebski H., 2014, Samorząd terytorialny. Podstawy ustroju i działalności, LexisNexis, Warszawa.

Piasecki A., 2009, Samorząd terytorialny i wspólnoty lokalne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Literatura uzupełniająca:

Podawana na bieżąco w trakcie zajęć

Uwagi:

Kurs obligatoryjny na specjalności GOSPODARKA PRZESTRZENNA I ROZWÓJ REGIONALNY na studiach licencjackich na kierunku geografia.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.