Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Globalne procesy społeczne i gospodarcze

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WG.IG-2028-D Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0311) Ekonomia
Nazwa przedmiotu: Globalne procesy społeczne i gospodarcze
Jednostka: Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-02-24 - 2021-06-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Robert Guzik
Prowadzący grup: Robert Guzik, Arkadiusz Kocaj, Grzegorz Micek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ocena wliczana do średniej:

tak

Efekty kształcenia:

1. WIEDZA

–zna i rozumie podstawowe zależności funkcjonujące w zglobalizowanej gospodarce w okresie jej finansyzacji (KW_07)

- zna i rozumie rolę ponadnarodowych korporacji w nadmiernej eksploatacji środowiska przyrodniczego i w kulturowej unifikacji społeczeństw poprzez globalną presję medialną (KW_06)

2. UMIEJĘTNOŚCI

- potrafi zidentyfikować i odrzucić argumenty świata fast-foodów narzucane masowej wyobraźni na rzecz alternatyw świata różnorodności kulturowej i gospodarczej (KU_10)

3. KOMPETENCJE PERSONALNE I SPOŁECZNE:

- rozumie rolę badań naukowych i potrafi zastosować ich rezultaty w zbiorowym wysiłku uchronienia życia przed uczynieniem z niego produktu (KKS_02, KKS_08)

Przyswojenie sobie treści kursu, wyszczególnionych w pkcie 18 (KW_06, KW_09, KKS_07)

Wymagania wstępne:

Brak

Forma i warunki zaliczenia:

egzamin w formie pisemnego testu

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Egzamin pisemny sprawdzający zakładany poziom wiedzy, umiejętności oraz kompetencji personalnych i społecznych. Do zaliczenia na ocenę dostateczną wymagane jest:

- osiągnięcie wiedzy i umiejętności w wysokości 60% całego zasobu wiedzy i umiejętności

- wykazanie w 100% zakładanych kompetencji personalnych


Metody dydaktyczne - słownik:

Metody podające - wykład informacyjny

Metody dydaktyczne:

Metody podające – wykład informacyjny w postaci prezentacji multimedialnej

Bilans punktów ECTS:

Godziny „kontaktowe” z prowadzącymi – 30 godz.

Czytanie zadanej (wskazanej) literatury – 20 godz.

Przygotowanie się do egzaminu końcowego – 25 godz.

Razem 75 godz. pracy studenta


Grupa treści kształcenia:

Grupa treści kierunkowych

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

Brak

Skrócony opis:

Identyfikacja procesów globalnych w światowej przestrzeni gospodarczej

Pełny opis:

Identyfikacja procesów globalnych: globalny kryzys finansowy, skutki wzrostu gospodarczego nieproporcjonalnego do światowych zasobów, braku koordynacji ich wykorzystania i kontroli nad działalnością korporacji ponadnarodowych, dysproporcji w możliwościach wykorzystania technologii produkcyjnych, transportowych i telekomunikacyjnych, presji mediów elektronicznych na różnorodność kultur – westernizacja i macdonaldyzacja. Obszary marginalizacji i wykluczenia. Alternatywy dla wzorca nieustającego wzrostu gospodarczego (globalnych miast, globalnego krążenia pieniądza elektronicznego, kulturowej uniformizacji) – mikrokredyty, slow food, sieci alternatywne.

Literatura:

Dicken P., 2007, Global Shift. Mapping the Changing Contours of the World Economy, wyd. V, London-Thousand Oaks-New Delhi: SAGE Publications

Korten D., 2009, Agenda for a New Economy. From Phantom Wealth to Real Wealth, San Francisco: Berret-Koefler Publ., Inc.

Nanto, D., K., 2009, The Global Financial Crisis: Analysis and Policy Implications Congressional Research Service.

Polak E., 2009, Globalizacja a zróżnicowanie społeczno-ekonomiczne, Difin, Warszawa

Stutz F. P., Warf B., 2007, The World Economy: Resources, Location, Trade and Development, 5th edition, Upper Saddle River, NJ: Pearson Prentice Hall.

Uwagi:

Kurs obligatoryjny na studiach licencjackich na kierunku geografia.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.