Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Globalne systemy finansowe i gospodarcze

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WG.IG-2032-D Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0311) Ekonomia
Nazwa przedmiotu: Globalne systemy finansowe i gospodarcze
Jednostka: Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Kształcenie na odległość, 0 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Robert Guzik
Prowadzący grup: Anna Avdiushchenko, Robert Guzik, Grzegorz Micek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ocena wliczana do średniej:

tak

Efekty kształcenia:

Celem kursu jest jest zrozumienie przez studentów funkcjonowania i współzależności systemów gospodarczego i finansowego w różnych skalach przestrzennych. Umiejętność interpretacji i oceny wpływu wydarzeń gospodarczych i finansowych na funkcjonowanie systemu. Zrozumienie i umiejętność wyjaśnienia znaczenia uwarunkowań przestrzennych na funkcjonowanie gospodarki i rynków finansowych.

(KW_02, KW_03, KW_05, KW_06, KW_07, KW_08, KKS_06)

Wymagania wstępne:

brak

Forma i warunki zaliczenia:

egzamin pisemny, wykonanie określonych zadań w toku zajęć

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

egzamin pisemny, wykonanie określonych zadań w toku zajęć

Metody dydaktyczne - słownik:

Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody podające - wykład informacyjny
Metody praktyczne - ćwiczenia przedmiotowe

Bilans punktów ECTS:

Godziny „kontaktowe” z prowadzącymi – 30 godz.

Czytanie zadanej (wskazanej) literatury – 20 godz.

Przygotowanie się do egzaminu końcowego – 25 godz.

Razem 75 godz. pracy studenta


Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20 lub później:

geografia, rok 1

Skrócony opis:

Międzynarodowy system walutowy od 1870 roku. Instytucje rynku finansowego: banki, giełdy, fundusze inwestycyjne, fundusze emerytalne, fundusze private-equity, fundusze venture-capital, fundusze hedge, agencje ratingowe. Spekulacyjne przepływy kapitału i kryzysy. Raje podatkowe. Globalne przepływy kapitału a globalny podział dochodu. Problem zadłużenia krajów rozwijających się. Organizacje międzynarodowe koordynujące międzynarodową politykę walutową i gospodarczą. Europejska unia walutowa. Międzynarodowe przepływy czynników produkcji. Bezpośrednie inwestycje zagraniczne. Globalne łańcuchy wartości. Handel zagraniczny – uregulowania i działalność organizacji międzynarodowych. Konwersatorium: dyskusja studiów przypadków, na podstawie zadanej literatury, dotycząca globalnych i lokalnych skutków działalności koncernów ponadnarodowych oraz analiza i dyskusja czynników i skutków wybranych kryzysów finansowych i gospodarczych (rynki wschodzące: kryzys argentyński, kryzys azjatycki; rynki dojrzałe: kryzys „dot.com”, kryzys amerykańskiego rynku kredytów sub-prime).

Pełny opis:

Międzynarodowy system walutowy od 1870 roku. Instytucje rynku finansowego: banki, giełdy, fundusze inwestycyjne, fundusze emerytalne, fundusze private-equity, fundusze venture-capital, fundusze hedge, agencje ratingowe. Spekulacyjne przepływy kapitału i kryzysy. Raje podatkowe. Globalne przepływy kapitału a globalny podział dochodu. Problem zadłużenia krajów rozwijających się. Organizacje międzynarodowe koordynujące międzynarodową politykę walutową i gospodarczą. Europejska unia walutowa. Międzynarodowe przepływy czynników produkcji. Bezpośrednie inwestycje zagraniczne. Globalne łańcuchy wartości. Handel zagraniczny – uregulowania i działalność organizacji międzynarodowych. Konwersatorium: dyskusja studiów przypadków, na podstawie zadanej literatury, dotycząca globalnych i lokalnych skutków działalności koncernów ponadnarodowych oraz analiza i dyskusja czynników i skutków wybranych kryzysów finansowych i gospodarczych (rynki wschodzące: kryzys argentyński, kryzys azjatycki; rynki dojrzałe: kryzys „dot.com”, kryzys amerykańskiego rynku kredytów sub-prime).

Literatura:

Krugman P. R., Obstfeld M., 2007, Ekonomia międzynarodowa, PWN, Warszawa.

Lipowski T., Raje podatkowe a unikanie opodatkowania, Beck Warszawa 2007.

Dossani R., Kenney M., 2007, The Next Wave of Globalization: Relocating Service Provision to India, World Development Vol. 35, No. 5, pp. 772–791.

Stringfellow A., Teagarden M.B., Nie W., 2008, Invisible costs in offshoring services work, Journal of Operations Management, 26, 164–179.

Bunyaratavej K., Hahn E.D., Doh J.P. , 2008, Multinational investment and host country development:Location efficiencies for services offshoring, Journal of World Business, 43, 227–242.

Uwagi:

kurs dla studiów magisterskich, obligatoryjny na specjalności na kierunku geografia

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.