Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Oceny oddziaływania na środowisko

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WG.IG-2037-D Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0731) Architektura i urbanistyka
Nazwa przedmiotu: Oceny oddziaływania na środowisko
Jednostka: Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 6.00 LUB 4.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2021-02-25 - 2021-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 10 godzin więcej informacji
Ćwiczenia terenowe, 10 godzin więcej informacji
Konwersatorium, 7 godzin więcej informacji
Wykład, 6 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Rechciński
Prowadzący grup: Michał Jakiel, Anna Kwiatek, Paweł Mleczko, Agnieszka Nowak-Olejnik, Marcin Rechciński, Sylwia Tondos
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ocena wliczana do średniej:

tak

Efekty kształcenia:

1. Student orientuje się w przepisach dotyczące ocen oddziaływania na środowisko, zna metody waloryzacji i ocen środowiskowych, a także historię OOŚ w Polsce i na świecie. Student zapoznał się z raportami oddziaływania inwestycji na środowisko przyrodnicze.

2.Student potrafi samodzielnie zgromadzić dane dt. środowiska przyrodniczego i jego zagrożeń. Potrafi wykonać prognozę oddziaływania na środowisko w ramach procedury strategicznych ocenę oddziaływania na środowisko, w tym rozpoznać potencjalne skutki realizacji zapisów dokumentów planistycznych, zaproponować sposoby ograniczania negatywnego wpływu na środowisko, metody monitoringu tych skutków, a także kompensacji środowiskowych.

3. Student jest odpowiedzielny za pracę całej grupy, gdyż o tego zależy jego ocena. Studnet uczy się wspólpracować w zespole, zarówno w ramach prac terenowych jak i kameralnych; nabiera umiejętności podziały pracy w zespole. Student ma świadomość konieczności podnoszenia własnych kompetencji, szczegolnie w zakresie praktycznego wykorzystania uzyskanej w strakcie studiów wiedzy.

(KU_02, KU_03, KU_04, KU_07, KU_08)

Wymagania wstępne:

brak

Forma i warunki zaliczenia:

Wykonanie w zespole prognozy i raportu oddziaływania na środowisko

Zespołowe zaliczenie projektu (obrona),

Ocena indywidualna na podstawie karty pracy zespołu (wkład studenta w prace zespołu).


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Przygotowanie ćwiczeń terenowych w analizowanym obszarze – prezentacja problemów ochrony środowiska przyrodniczego w kontekście planowania przestrzennego.

Wykonanie w zespole projektów prognozy i raportu oddziaływania na środowisko, sprawdzające zakładany poziom wiedzy i umiejętności.

Prezentacja projektów oraz dyskusja z pozostałymi uczestnikami ćwiczeń, wykazanie w 100% zakładanych kompetencji personalnych i społecznych.Metody dydaktyczne - słownik:

Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody podające - wykład informacyjny
Metody praktyczne - ćwiczenia przedmiotowe

Metody dydaktyczne:

wykład: 5 x 2 godziny, ćwiczenia terenowe – samodzielne wykonanie zadań w terenie – 10 godz., wspólne przeprowadzenie analiz w terenie – 10 godz., ćwiczenia kameralne: 4 x 2 godz., w tym wykonanie poszczególnych części prognozy oddziaływania na środowisko, spotkanie z pracownikami Biura Planowania Przestrzennego (prezentacja prognoz i raportów oddziaływania na środowisko) – 2 godz., prezentacja projektów prognoz oddziaływania na środowisko połączona z dyskusją – 5 godz.

Bilans punktów ECTS:

Godziny „kontaktowe” z prowadzącym (zob. wyżej) – 33 godz.

Godziny „kontaktowe” z prowadzącym – konsultacje – 6 godz.

Wykonanie pracy (pomiarów, obserwacji) w terenie – 10 godz. (1 dzień samodzielnej pracy terenowej).

Przygotowanie projektów w zespole 4 os. (prognoza i raport oddziaływania na środowisko, analizy tekstowe i mapy, wizyty w urzędach) – 100 godz./osobę.

Przygotowania prezentacji na obronę projektu OOŚ – 4 godz.

Razem 153 godz. pracy studenta


Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20 lub później:

geografia, rok 1

Pełny opis:

Podstawy prawne ocen oddziaływania na środowisko, metodyka sporządzania opracowań typu OOŚ, teoria prognozowania, prognoza oddziaływania na środowisko, raport oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, rola instytucji w procedurze OOŚ.

Literatura:

Podstawowa:

Kowalczyk R., Szulczewska B., 2002, Strategiczne oceny oddziaływania na środowisko do planów zagospodarowania przestrzennego, Eko-Konsult, Gdańsk

Ustawa z dn. 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko

Kistowski M., 2003, Metody sporządzania strategicznych ocen oddziaływania na środowisko przyrodnicze (na przykładzie prognoz wpływu na środowisko projektów programu rozwoju i planu zagospodarowania przestrzennego województwa pomorskiego), Problemy Ocen Środowiskowych, nr 2(21), s.21-32.

Uzupełniające: Problemy ocen środowiskowych – wybrane artykuły

Uwagi:

Kurs obligatoryjny na specjalności na studiach magisterskich na kierunku geografia.

Kurs dla studentów studiów magisterskich.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.