Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Geografia transportu kolejowego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WG.IG-2046-D Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (1041) Usługi transportowe
Nazwa przedmiotu: Geografia transportu kolejowego
Jednostka: Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2021-02-25 - 2021-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jakub Taczanowski
Prowadzący grup: Arkadiusz Kołoś, Jakub Taczanowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ocena wliczana do średniej:

tak

Cele kształcenia:

Po zakończeniu realizacji modułu student będzie potrafił opisać i wyjaśnić zróżnicowanie oraz rolę różnych środków transportu kolejowego (szynowego) na świecie.

Efekty kształcenia:

1. Wiedza:

- zna i rozumie rolę transportu kolejowego (szynowego) na świecie (Geogr_I: K_W06, K_W07; Geogr_II: K_W03, K_W08)

- zna i wyjaśnia różnice pomiędzy środkami transportu kolejowego (Geogr_I: K_W08, K_W11, K_U10; Geogr_II: K_W06, K_U03)

2. Umiejętności:

- potrafi przeprowadzić analizę systemu transportu kolejowego (szynowego) (Geogr_I: K_W03, K_U01, K_U03, K_U05, K_U07, K_U10, K_U13; Geogr_II: K_W06, K_U01, K_U03, K_U04, K_U08)

3.KPiS:

- docenia konieczność ochrony środowiska w kontekście transportu (Geogr_I: K_K06; Geogr_II: K_K06)

- potrafi pracować w grupie (Geogr_I: K_K04; Geogr_II: K_K04)


Wymagania wstępne:

Zaliczony kurs Geografia Transportu (WB-IG 4104-D) lub porównywalny.

Zajęcia terenowe odpłatne.


Forma i warunki zaliczenia:

Warunkiem uzyskania zaliczenia ćwiczeń jest aktywne uczestnictwo w zajęciach konwersatoryjnych oraz przygotowanie projektów domowych w postaci prezentacji i pisemnego raportu.

Warunkiem zdania kolokwium ustnego jest osiągnięcie wymaganej wiedzy, umiejętności i kompetencji.

Ocena końcowa uwzględnia ocenę projektu oraz kolokwium.


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Kolokwium ustne sprawdzające zakładany poziom wiedzy, umiejętności oraz kompetencji personalnych i społecznych.

Wykonanie określonych zadań w toku zajęć i w ramach projektów domowych oraz aktywne uczestnictwo w zajęciach konwersatoryjnych.

Do zaliczenia na ocenę dostateczną wymagane jest osiągnięcie wiedzy w wysokości 60% całego zasobu wiedzy oraz wykazanie w 100% zakładanych kompetencji personalnych i społecznych


Metody dydaktyczne - słownik:

Metody podające - objaśnienie lub wyjaśnienie
Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody podające - wykład informacyjny
Metody praktyczne - metoda projektów
Metody problemowe - klasyczna metoda problemowa
Metody problemowe - metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna
Metody problemowe - metody aktywizujące - metoda przypadków

Metody dydaktyczne:

Metody podające - prezentacja multimedialna

Metody podające - wykład informacyjny

Metody problemowe - wykład problemowy

Metody problemowe - metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna

Metody problemowe - metody aktywizujące - metoda przypadków

Metody praktyczne – metoda projektów


Bilans punktów ECTS:

Udział w zajęciach (30 godzin):

• wykład: 15 godzin,

• konwersatorium: 15 godzin,

Praca własna studenta (60 godzin):

• Czytanie zadanej literatury lub wskazanych artykułów naukowych (w jęz. polskim i angielskim (lub innym): 15 godzin,

• Wykonanie projektu „Specyfika i znaczenia transportu kolejowego (szynowego) w wybranym kraju świata”: 30 godzin’

• Przygotowanie do zaliczenia (kolokwium): 15 godzin,

Razem 90 godz. pracy studenta, co odpowiada 3 pkt. ECTS


Grupa treści kształcenia:

Grupa treści kształcenia do wyboru

Pełny opis:

Transport kolejowy (szynowy) – specyfika i zróżnicowanie technologiczne. Rodzaje infrastruktury transportu kolejowego. Historia transportu kolejowego – polityczne czynniki rozwoju i funkcjonowania transportu kolejowego. Deregulacja i liberalizacja transportu kolejowego. Regionalizacja i usamorządowienie pasażerskiego transportu kolejowego.

W ramach zajęć przewidziane jest przygotowanie przez studentów projektu i prezentacji p.t. „Specyfika i znaczenia transportu kolejowego (szynowego) w wybranym kraju świata”.

Konwersatoria obejmują zaprezentowanie ww tematów oraz dyskusję dotyczącą zmieniającej się roli różnych środków transportu na świecie.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Taylor Z., 2007, Rozwój i regres sieci kolejowej w Polsce, Monografie, 7, IGiPZ PAN, Warszawa;

Aktualna literatura naukowa i branżowa podawana na bieżąco w trakcie zajęć

Literatura uzupełniająca:

Godlewski B., 2012, Kolej dużych prędkości. Uwarunkowania ekonomiczne, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa;

Keller D. (red.), 2012, Dzieje kolei w Polsce, Eurosprinter, Rybnik;

Król M., Taczanowski J., 2016, Regionalne przewozy kolejowe w Polsce, Czechach i na Słowacji, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa;

Miecznikowski S., Tłoczyński D., Wołek M., 2000, Gospodarowanie w transporcie kolejowym, Wyd. Uniw. Gdańskiego, Gdańsk;

Stiasny M. i Stankiewicz R., 2010, Atlas linii kolejowych Polski, Eurosprinter, Rybnik;

Zalewski P., Siedlecki P., Drewnowski A., 2013, Technologia transportu kolejowego, WKiŁ, Warszawa;

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.