Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Klimat obszarów zurbanizowanych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WG.IG-2108-D Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0532) Nauki o ziemi
Nazwa przedmiotu: Klimat obszarów zurbanizowanych
Jednostka: Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Zbigniew Ustrnul
Prowadzący grup: Monika Hajto, Leszek Kowanetz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ocena wliczana do średniej:

tak

Efekty kształcenia:

1. WIEDZA

- zna i rozumie podstawowe czynniki kształtujące klimat obszarów zurbanizowanych i uprzemysłowionych (Geogr_I: KW_07; Geogr_II: KW_06)

- opisuje prawidłowości rozkładu wybranych elementów klimatu miasta (Geogr_I: KW_10, KW_11; Geogr_II: KW_08)


2. UMIEJĘTNOŚCI

stosuje metody opracowania poszczególnych elementów klimatu miasta (Geogr_I: KU_06, KU_07; Geogr_II: KU_04)

- analizuje związki przyczynowo-skutkowe występujące w relacjach powierzchnia czynna-atmosfera (Geogr_I: KU_10, KU_13; Geogr_II: KU_03)

- krytycznie ocenia rolę człowieka w modyfikowaniu klimatu obszarów zurbanizowanych (Geogr_I: KU_11; Geogr_II: KU_08)


3. KOMPETENCJE PERSONALNE I SPOŁECZNE:

- szacuje stopień przekształcenia warunków klimatycznych na obszarach miejsko-przemysłowych (Geogr_I: KKS_08; Geogr_II: KKS_06)

- ma świadomość konieczności samodzielnego poszukiwania źródeł informacji (Geogr_I: KKS_02; Geogr_II: KKS_01)


Wymagania wstępne:

Przedmioty wprowadzające: Meteorologia i klimatologia

Forma i warunki zaliczenia:

Ocenianie ciągłe - zaliczenie określonych zadań w toku zajęć.


Warunkiem dopuszczenia do egzaminu końcowego jest udział w dyskusjach oraz pozytywne oceny z wygłoszonych prezentacji w czasie zajęć.


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Egzamin pisemny sprawdzający zakładany poziom wiedzy, umiejętności oraz kompetencji personalnych i społecznych.

Do zaliczenia na ocenę dostateczną wymagane jest:

- osiągnięcie wiedzy i umiejętności w wysokości 60% całego zasobu wiedzy i umiejętności

- wykazanie w 100% zakładanych kompetencji personalnych i społecznych.


Poprawne wykonanie prostych analiz statystycznych, interpretacja wyników oraz wnioskowanie przy opracowaniu raportów z zadań. Przygotowanie referatów w formie multimedialnej.

Aktywny udział w dyskusjach oraz prawidłowe wnioskowanie podczas zajęć.


Metody dydaktyczne:

Metody podające - wykład informacyjny z zastosowaniem środków audiowizualnych

Prezentacje studentów (PowerPoint)

Dyskusja dydaktyczna

Konsultacje indywidualne


Bilans punktów ECTS:

Godziny „kontaktowe” z prowadzącym – 38 godz.

Napisanie (przygotowanie) raportu i prezentacji – 15 godz.

Przygotowanie się do egzaminu pisemnego – 22 godz.

Razem 75 godz. pracy studenta


Grupa treści kształcenia:

Grupa treści kierunkowych

Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20:

Geografia, stacjonarne I stopnia

Pełny opis:

Wykład informacyjny: Klimatologia miejska - rozwój badań, przedmiot i zadania. Czynniki kształtujące klimat obszarów zurbanizowanych i uprzemysłowionych. Atmosfera miejska - zanieczyszczenie i jego rola w kształtowaniu klimatu miasta. Bilans radiacyjny i cieplny miasta. Reżim termiczny - miejska wyspa ciepła i jej następstwa. Para wodna w atmosferze miasta. Bioklimatyczne i aerosanitarne aspekty życia w mieście. Wybrane elementy klimatu Krakowa.

Konwersatorium: Prezentacje na podstawie zadanej literatury dotyczące wybranych elementów klimatu obszarów zurbanizowanych i uprzemysłowionych.

Przygotowanie prezentacji na podstawie danych z Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Krakowie nt. "Ocena jakości powietrza w Krakowie i na obszarze województwa małopolskiego na podstawie rozkładu średnich stężeń dwutlenku siarki SO2, dwutlenku azotu NO2, tlenków azotu NOx, tlenku węgla CO, pyłu zawieszonego PM10".

Literatura:

- Bokwa A., 2010, Wieloletnie zmiany struktury mezoklimatu miasta na przykładzie Krakowa, Wyd. IGiGP UJ, Kraków

- Lewińska J., 2000, Klimat miasta, zasoby, zagrożenia, kształtowanie. Instytut Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej, Oddział w Krakowie

- Matuszko D. (red.), 2007, Klimat Krakowa w XX wieku, Wyd. IGiGP UJ

- Szymanowski M., 2004, Miejska wyspa ciepła we Wrocławiu. Studia Geograficzne, 77, Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Zbigniew Ustrnul
Prowadzący grup: Leszek Kowanetz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ocena wliczana do średniej:

tak

Efekty kształcenia:

1. WIEDZA

- zna i rozumie podstawowe czynniki kształtujące klimat obszarów zurbanizowanych i uprzemysłowionych (Geogr_I: KW_07; Geogr_II: KW_06)

- opisuje prawidłowości rozkładu wybranych elementów klimatu miasta (Geogr_I: KW_10, KW_11; Geogr_II: KW_08)


2. UMIEJĘTNOŚCI

stosuje metody opracowania poszczególnych elementów klimatu miasta (Geogr_I: KU_06, KU_07; Geogr_II: KU_04)

- analizuje związki przyczynowo-skutkowe występujące w relacjach powierzchnia czynna-atmosfera (Geogr_I: KU_10, KU_13; Geogr_II: KU_03)

- krytycznie ocenia rolę człowieka w modyfikowaniu klimatu obszarów zurbanizowanych (Geogr_I: KU_11; Geogr_II: KU_08)


3. KOMPETENCJE PERSONALNE I SPOŁECZNE:

- szacuje stopień przekształcenia warunków klimatycznych na obszarach miejsko-przemysłowych (Geogr_I: KKS_08; Geogr_II: KKS_06)

- ma świadomość konieczności samodzielnego poszukiwania źródeł informacji (Geogr_I: KKS_02; Geogr_II: KKS_01)


Wymagania wstępne:

Przedmioty wprowadzające: Meteorologia i klimatologia

Forma i warunki zaliczenia:

Ocenianie ciągłe - zaliczenie określonych zadań w toku zajęć.


Warunkiem dopuszczenia do egzaminu końcowego jest udział w dyskusjach oraz pozytywne oceny z wygłoszonych prezentacji w czasie zajęć.


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Egzamin pisemny sprawdzający zakładany poziom wiedzy, umiejętności oraz kompetencji personalnych i społecznych.

Do zaliczenia na ocenę dostateczną wymagane jest:

- osiągnięcie wiedzy i umiejętności w wysokości 60% całego zasobu wiedzy i umiejętności

- wykazanie w 100% zakładanych kompetencji personalnych i społecznych.


Poprawne wykonanie prostych analiz statystycznych, interpretacja wyników oraz wnioskowanie przy opracowaniu raportów z zadań. Przygotowanie referatów w formie multimedialnej.

Aktywny udział w dyskusjach oraz prawidłowe wnioskowanie podczas zajęć.


Metody dydaktyczne:

Metody podające - wykład informacyjny z zastosowaniem środków audiowizualnych

Prezentacje studentów (PowerPoint)

Dyskusja dydaktyczna

Konsultacje indywidualne


Bilans punktów ECTS:

Godziny „kontaktowe” z prowadzącym – 38 godz.

Napisanie (przygotowanie) raportu i prezentacji – 15 godz.

Przygotowanie się do egzaminu pisemnego – 22 godz.

Razem 75 godz. pracy studenta


Grupa treści kształcenia:

Grupa treści kierunkowych

Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20:

Geografia, stacjonarne I stopnia

Pełny opis:

Wykład informacyjny: Klimatologia miejska - rozwój badań, przedmiot i zadania. Czynniki kształtujące klimat obszarów zurbanizowanych i uprzemysłowionych. Atmosfera miejska - zanieczyszczenie i jego rola w kształtowaniu klimatu miasta. Bilans radiacyjny i cieplny miasta. Reżim termiczny - miejska wyspa ciepła i jej następstwa. Para wodna w atmosferze miasta. Bioklimatyczne i aerosanitarne aspekty życia w mieście. Wybrane elementy klimatu Krakowa.

Konwersatorium: Prezentacje na podstawie zadanej literatury dotyczące wybranych elementów klimatu obszarów zurbanizowanych i uprzemysłowionych.

Przygotowanie prezentacji na podstawie danych z Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Krakowie nt. "Ocena jakości powietrza w Krakowie i na obszarze województwa małopolskiego na podstawie rozkładu średnich stężeń dwutlenku siarki SO2, dwutlenku azotu NO2, tlenków azotu NOx, tlenku węgla CO, pyłu zawieszonego PM10".

Literatura:

- Bokwa A., 2010, Wieloletnie zmiany struktury mezoklimatu miasta na przykładzie Krakowa, Wyd. IGiGP UJ, Kraków

- Lewińska J., 2000, Klimat miasta, zasoby, zagrożenia, kształtowanie. Instytut Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej, Oddział w Krakowie

- Matuszko D. (red.), 2007, Klimat Krakowa w XX wieku, Wyd. IGiGP UJ

- Szymanowski M., 2004, Miejska wyspa ciepła we Wrocławiu. Studia Geograficzne, 77, Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.