Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Współczesne problemy badań środowiska

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WG.IG-2119-D Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0532) Nauki o ziemi
Nazwa przedmiotu: Współczesne problemy badań środowiska
Jednostka: Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej
Grupy: Zarządzanie zasobami przyrody - przedmioty fakultatywne
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wiesław Ziaja
Prowadzący grup: Kazimierz Krzemień, Wiesław Ziaja
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Efekty kształcenia:

1. WIEDZA: student ma poznać wyniki najnowszych badań (Geogr_II: K_W04) środowiska przyrodniczego w różnych obszarach Ziemi, a zwłaszcza jego stanu i zmian zarówno naturalnych, jak i pod wpływem antropopresji (Geogr_II: K_W08), w tym:

- przemiany środowiska przyrodniczego obszarów o klimacie śródziemnomorskim na przykładzie Grecji

- w strefie suchej i półsuchej – obszary wrażliwe na działalność człowieka i zmiany klimatu, rozprzestrzenianie się pól wydmowych, problemy z ilością i jakością wody, ekologiczne skutki rozwoju turystyki, przemiany środowiska sawanny, problemy środowiskowe na granicy Sahary i Sahelu

- współczesne przemiany środowiska w obszarach klimatu gorącego wilgotnego - problemy nadmiernej erozji w obszarach rolniczych

- zmiany środowiska obszarów wysokogórskich - działalność człowieka a zmiany klimatyczne

- wpływ globalnych zmian klimatu na środowisko przyrodnicze Arktyki i Antarktyki

- lokalne i globalne skutki recesji zlodowacenia Arktyki i Antarktyki

- badania naukowe a polityka zagraniczna w ochronie i eksploatacji środowiska przyrodniczego Arktyki i Antarktyki

- problemy kulturowe a zmiany środowiska przyrodniczego (Geogr_II: K_W06).

2. UMIEJĘTNOŚCI: student potrafi:

- zlokalizować i zanalizować przestrzenne zróżnicowanie ważniejszych problemów przyrodniczych i społeczno-gospodarczych w poszczególnych strefach krajobrazowych Ziemi, w tym 1)określić skutki aktualnych zmian środowiska przyrodniczego dla rozwoju społeczno-gospodarczego, 2) określić skutki antropopresji w środowisku przyrodniczym (Geogr_II: K_U01, Geogr_II: K_U10)).

3. KOMPETENCJE PERSONALNE I SPOŁECZNE:

- student ma świadomość współczesnego stanu środowiska i znaczenia jego zmian dla rozwoju społeczno-gospodarczego w poszczególnych strefach krajobrazowych oraz w skali globu.


Wymagania wstępne:

kurs wyłącznie dla studentów studiów II stopnia (magisterskich).

Forma i warunki zaliczenia:

Egzamin ustny, obecność na zajęciachMetody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Egzamin ustny sprawdzający zakładany poziom wiedzy, umiejętności oraz kompetencji personalnych i społecznych. Do zaliczenia na ocenę dostateczną wymagane jest:

- osiągnięcie wiedzy i umiejętności w wysokości 60% całego ich zasobu

- wykazanie 100% ww. kompetencji personalnych i społecznych


Metody dydaktyczne:

Metody podające – wykład informacyjny, prezentacja multimedialna

Metody problemowe - wykład konwersatoryjny


Bilans punktów ECTS:

Godziny „kontaktowe” z prowadzącymi – 30 godz.

Czytanie zadanej (wskazanej) literatury – 30 godz.

Razem 60 godz. pracy studenta


Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

nie dotyczy

Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20 lub później:

geografia, rok 1

Pełny opis:

Wyniki najnowszych badań środowiska przyrodniczego w poszczególnych strefach krajobrazowych Ziemi, a zwłaszcza jego stanu i zmian zarówno naturalnych, jak i pod wpływem antropopresji. Problemy kulturowe i polityczne a zmiany środowiska przyrodniczego.

Literatura:

Wszelkiego rodzaju naukowe opracowania geograficzne i regionalne, w tym jako podstawowe:

Makowski J. 2004. Geografia fizyczna świata. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa

Makowski J. red. 2006. Geografia regionalna świata. Wielkie regiony. Ibidem

Arctic Biodiversity Trends 2010 – Selected indicators of change. CAFF International Secretariat, Akureyri,121 stron, www.arcticbiodiversity.is

Vincent W.F. i in. 2011. Ecological Implications of Changes in the Arctic Cryosphere. Ambio, 40 (Supp. 1): 87-99, www.springerlink.com

Christie P., Sommerkorn M. 2012. RACER: Rapid Assessment of Circum-arctic Ecosystem Resilience, 2nd Ed. Ottawa, WWF Global Arctic Programme, 72 strony, www.panda.org/arctic.racer

Uwagi:

Kurs obligatoryjny na specjalności na studiach magisterskich na kierunku geografia.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.