Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Procesy hydrologiczne i geomorfologiczne w zlewni

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WG.IG-2122-D Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0532) Nauki o ziemi
Nazwa przedmiotu: Procesy hydrologiczne i geomorfologiczne w zlewni
Jednostka: Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 5.00
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2021-02-25 - 2021-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jolanta Święchowicz
Prowadzący grup: Joanna Caputa, Elżbieta Gorczyca, Kazimierz Krzemień, Dawid Piątek, Janusz Siwek, Joanna Siwek, Jolanta Święchowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Efekty kształcenia:

1. WIEDZA

Student zna i rozumie:

– mechanizm krążenia wody w środowisku,

– procesy hydrologiczne zachodzące w zlewni w czasie transformacji opadu w odpływ oraz w okresach niżówkowych,

– zasady funkcjonowania górskiego systemu korytowego,

– prawidłowości związane z różnym funkcjonowaniem koryt: seminaturalnego i uregulowanego,

– czynniki i uwarunkowania sprzyjające powstawaniu osuwisk,

– mechanizm przebiegu procesów erozyjnych na stokach użytkowanych rolniczo (rozbryzg – spłukiwanie – erozja linijna- efemeryczna erozja wąwozowa),

– mechanizm dostawy zwietrzeliny ze stoków do koryt potoków,

(Geogr_I: KW_01, KW_03, KW_04, KW_05, KW_07, KW_11; BG_I: KW_05, KW_08, KW_08)

2. UMIEJĘTNOŚCI

Student prawidłowo:

– rozpoznaje w terenie formy rzeźby fluwialno-denudacyjnej;

– dobiera i poprawnie stosuje właściwe metody pomiarów procesów hydrologicznych i geomorfologicznych;

– wykonuje podstawowe oznaczenia cech fizykochemicznych wody;

– rozpoznaje i kartuje formy erozyjne i akumulacyjne;

– umie prawidłowo odczytać wskazania urządzeń pomiarowych;

– interpretuje wyniki pomiarów terenowych i analiz laboratoryjnych;

– rozpoznaje zagrożenia dla infrastruktury gospodarczej wynikające z powszechności występowania procesów osuwiskowych na Pogórzu Karpackim oraz zagrożenia związane z przebiegiem intensywnej erozji gleby na stokach użytkowanych rolniczo.

(Geogr_I: KU_01, KU_02, KU_03, KU_04, KU_05, KU_07, KU_10, KU_11; KU_13; BG_I: KU_01, KU_02, KU_03, KU_06)

3. KOMPETENCJE PERSONALNE I SPOŁECZNE:

Student ma świadomość:

– konieczności samodzielnego: stawiania i weryfikacji hipotez badawczych;

– poszukiwania informacji;

– umie pracować w grupie;

– ma świadomość wagi rzetelnie wykonanej pracy;

– zdaje sobie sprawę z konieczności doskonalenia umiejętności konstruktywnej dyskusji;

– ma świadomość zarówno niekorzystnych skutków procesów ekstremalnych na gospodarczą działalność człowieka, jak również niekorzystnych skutków np. niewłaściwej regulacji koryt, zabudowywania obszarów zalewowych lub podlegających osuwaniu, zanieczyszczenia rzek, czy intensywnej uprawy ziemi na środowisko przyrodnicze i bezpieczeństwo ludzi.

(Geogr_I: KKS_01, KKS_02, KKS_03, KKS_04, KKS_08; BG_I: KKS_01, KKS_02, KKS_04)


Wymagania wstępne:

Brak

Forma i warunki zaliczenia:

Wykonanie w trakcie trwania kursu określonych zadań

Test zaliczeniowy.

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Zaliczenie z oceną. Do zaliczenia egzaminu na ocenę dostateczną wymagane jest osiągnięcie wiedzy i umiejętności oraz kompetencji społecznych i personalnych w wysokości 60% całego zasobu.

Metody dydaktyczne - słownik:

Metody podające - wykład informacyjny
Metody praktyczne - ćwiczenia przedmiotowe
Metody problemowe - metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna

Bilans punktów ECTS:

Godziny „kontaktowe” z prowadzącym – 45 godz.

Czytanie wskazanej literatury – 45 godz.

Pisanie raportów końcowych – 30 godz.

Przygotowanie się do egzaminu końcowego – 30 godz.

Razem 150 godz. pracy studenta

Skrócony opis:

Wykłady oraz ćwiczenia terenowe i laboratoryjne poświęcone procesom fizycznogeograficznymi i monitoringowi środowiska.

Pełny opis:

Zlewnia jako system. Procesy hydrologiczne i geomorfologiczne w zlewni. Procesy hydrologiczne i geomorfologiczne zachodzące w czasie transformacji opadu w odpływ i metody ich badań. Opad efektywny (metoda CN), opad erozyjny (wskaźnik erozyjności EI30). Laboratoryjne metody oznaczeń wybranych cech fizykochemicznych wody. Substancje rozpuszczone i zawieszone Wezbranie jako zjawisko hydrologiczne o szerokim spektrum skutków Wykorzystanie metod znacznikowych w badaniach procesów hydrologicznych w zlewni. Procesy stokowe (metody badań rozbryzgu, spłukiwania, erozji linijnej, ruchów masowych). Natężenie erozji na stokach. Procesy fluwialne(w korytach naturalnych (seminaturalnych) i uregulowanych, metody kartowania koryt rzecznych). Źródła dostawy zwietrzelin do transportu fluwialnego (rola stoków, dróg, dopływów, rozcięć linijnych). Wartości progowe parametrów opadów deszczu inicjujących procesy erozyjne na stokach i dostawę do koryta potoku. Kontakt stoku i dna doliny jako strefa stopniowego przekazywania wody i niesionego rumowiska w warunkach naturalnych i antropogenicznych. Bilans zlewni. Denudacja chemiczna, denudacja mechaniczna. Prawidłowości obiegu materii i przepływu energii w zlewni naturalnej i przekształconej antropogenicznie Rola procesów geomorfologicznych w przekształcaniu rzeźby zlewni. Interdyscyplinarne metody badań systemu zlewni.

Literatura:

Literatura podstawowa:

Chełmicki W., 2002, Woda. Zasoby, degradacja, ochrona. Wyd. PWN, Warszawa.

Froehlich W., 1982, Mechanizm transportu fluwialnego i dostawy zwietrzelin do koryta w górskiej zlewni fliszowej, Prace Geogr. IG i PZ PAN, 143, s. 1–144.

Gerlach T., 1966, Współczesny rozwój stoków w dorzeczu górnego Grajcarka (Beskid Wysoki), Prace Geogr. IG PAN, 52, s. 1–124.

Gil E., 1999, Obieg wody i spłukiwanie na fliszowych stokach użytkowanych rolniczo w latach 1980-1990, Zeszyty IG i PZ PAN, 60, s. 1–78.

Kamykowska M., Kaszowski L., Krzemień K.,1999, River Chanel mapping instruction. Key to the river bed description. Zeszyty Naukowe UJ, Prace Geograficzne, 104, Kraków.

Kotarba A., 1986, Rola osuwisk w modelowaniu rzeźby beskidzkiej i pogórskiej, Przegl. Geogr. 58, 119–129.

Pociask-Karteczka J. (red.), 2003, Zlewnia. Właściwości i procesy. Wyd. IGiGP UJ, Kraków.

Słupik J., 1981, Rola stoku w kształtowaniu odpływu w Karpatach Fliszowych., Prace Geograficzne IG PAN, 142, s. 1–98.

Soczyńska U., 1989, Procesy hydrologiczne. Fizycznogeograficzne podstawy modelowania, PWN Warszawa.

Soja R. 2002, Hydrologiczne aspekty antropopresji w Polskich Karpatach, Prace Geograficzne IGiPZ PAN, 138, s. 1–115.

Uwagi:

Kurs obligatoryjny na specjalności na studiach licencjackich na kierunku geografia.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.