Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Interpretacja danych obrazowych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WG.IG-2204-D Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0612) Projektowanie i administrowanie baz danych i sieci
Nazwa przedmiotu: Interpretacja danych obrazowych
Jednostka: Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2021-02-25 - 2021-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Luc
Prowadzący grup: Małgorzata Luc, Krzysztof Ostafin
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia:

WIEDZA

- zna aparat pojęciowy w zakresie wizualnej interpretacji zdjęć lotniczych i satelitarnych oraz danych pochodzących ze skaningu laserowego (K_W04, K_W11)

- zna i rozumie podstawowe i średnio-zaawansowane metody fotointerpretacji oraz ich zastosowania do badań zróżnicowania środowiska przyrodniczego oraz działalności człowieka (K_W03, K_W10)

- zna znaczenie wizualnej interpretacji zdjęć lotniczych i satelitarnych oraz danych pochodzących ze skaningu laserowego dla badań środowiskowych (K_W05, K_W06, K_W07)

UMIEJĘTNOŚCI

- posługuje się terminologią fachową w języku polskim i angielskim w zakresie fotointerpretacji (K_U01, K_U12)

- potrafi wybrać i zastosować właściwe metody wizualnej interpretacji zdjęć lotniczych i satelitarnych oraz danych pochodzących ze skaningu laserowego do rozwiązywania problemów badawczych z zakresu wybranych problemów geografii fizycznej, społecznej i gospodarki przestrzennej (K_U03, K_U05)

- potrafi przygotować dyskusję naukową dotyczącą wybranego problemu z zakresu fotointerpretacji na podstawie literatury naukowej (K_U02, K_U11)

- potrafi przedstawić ustnie, pisemnie i graficznie w języku polskim wybrany problem naukowy z zakresu fotointerpretacji (K_U07)

KOMPETENCJE PERSONALNE I SPOŁECZNE

- ma świadomość konieczności podnoszenia kompetencji zawodowych i osobistych oraz samodzielnego aktualizowania i poszerzania wiedzy (K_K01)

- wykazuje krytycyzm w przyjmowaniu informacji pochodzących z różnych źródeł (K_K02)

- jest odpowiedzialna(y) za powierzany sprzęt komputerowy, bezpieczeństwo pracy własnej i innych (K_K03)

- ma świadomość konieczności poszanowania praw autorskich m.in. źródeł danych przestrzennych, odpowiedniego cytowania literatury (K_K05)


Wymagania wstępne:

Geoinformatyka (WB.IG-0116-DL) z oceną końcową >=4.0

Forma i warunki zaliczenia:

Warunkiem otrzymania zaliczenia jest uzyskanie zaliczeń z 4 prac graficznych z opisem, ocen z 3 projektów oraz wykonanie i przedstawienie 1 prezentacji problemowej.

Praca studenta w trakcie ćwiczeń oceniana jest w sposób ciągły. Prace z ćwiczeń 1,2,3,4 i 5 muszą być oddane tydzień po przeprowadzonych zajęciach, natomiast prace z ćwiczeń 6,7 i 8 na dzień przed rozpoczęciem sesji. W pracach zaliczeniowych oceniana jest poprawność zastosowanych metod kartograficznych i teledetekcyjnych oraz naukowy opis przeprowadzonych analiz. Ocena końcowa z przedmiotu jest średnią ważoną z ocen z 3 ćwiczeń (6, 7 i 8). Istnieje możliwość podniesienia oceny końcowej o 0,5 stopnia w przypadku większego niż przeciętne zaangażowanie studenta w dyskusję na wykładzie. Student zainteresowany taką formą pracy wybiera z listy tematów jeden, do którego ustala wspólnie z wykładowcą problem badawczy do zaprezentowania. Prezentacja odbywa się w trakcie wykładu i ma wybraną przez studenta formę, która prowadzi do szerszej dyskusji wśród wszystkich uczestników, a moderowana jest przez wykładowcę.


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Praca studenta w trakcie ćwiczeń oceniana jest w sposób ciągły. Prace z ćwiczeń 1,2,3,4 i 5 muszą być oddane tydzień po przeprowadzonych zajęciach, natomiast prace z ćwiczeń 6,7 i 8 na dzień przed rozpoczęciem sesji. W pracach zaliczeniowych oceniana jest poprawność zastosowanych metod kartograficznych i teledetekcyjnych oraz naukowy opis przeprowadzonych analiz. Ocena końcowa z przedmiotu jest średnią ważoną z ocen z 3 ćwiczeń (6, 7 i 8). Istnieje możliwość podniesienia oceny końcowej o 0,5 stopnia w przypadku większego niż przeciętne zaangażowanie studenta w dyskusję na wykładzie. Student zainteresowany taką formą pracy wybiera z listy tematów jeden, do którego ustala wspólnie z wykładowcą problem badawczy do zaprezentowania. Prezentacja odbywa się w trakcie wykładu i ma wybraną przez studenta formę, która prowadzi do szerszej dyskusji wśród wszystkich uczestników, a moderowana jest przez wykładowcę. Do zaliczenia na ocenę dostateczną wymagane jest osiągnięcie wiedzy i umiejętności w wysokości 60% całego zasobu wiedzy i umiejętności oraz wykazanie w 100% zakładanych kompetencji personalnych i społecznych.

Metody dydaktyczne:

Metody podające - wykład informacyjny

Metody praktyczne - ćwiczenia laboratoryjne, metoda projektów

Metody problemowe - metody aktywizujące , dyskusja dydaktyczna, wykład problemowy. Metody programowane - z użyciem komputera


Bilans punktów ECTS:

- godziny „kontaktowe” z nauczycielem: 30 godz.

- przygotowanie się do zajęć typu ćwiczeniowego: 35 godz.

(każdy student otrzyma 1 temat do samodzielnego opracowania go na zajęcia, który zaprezentuje na ćwiczeniach o tej tematyce w postaci prezentacji i dyskusji)

- czytanie zadanej (wskazanej) literatury: 35 godz.

- napisanie (przygotowanie) raportu (projektu, eseju): 50 godz.

RAZEM: 150 godz. pracy studenta

Pełny opis:

Przekazywane treści na wykładach stanowią podstawę teoretyczną do praktycznego wykonania analiz i interpretacji na ćwiczeniach przy wykorzystaniu głównie metod kartograficznych i teledetekcyjnych.

1. Zadania teledetekcji środowiska oraz fotointerpretacji. Psychofizjologiczne i techniczne uwarunkowania przetwarzania informacji. Techniki stosowane w fotointerpretacji środowiska geograficznego: ogólne cechy i zasady interpretacji, rodzaje i skala źródeł danych, przykłady zastosowania. Interpretacja wizualna a automatyczna na zdjęciach lotniczych oraz wysokorozdzielczych obrazach satelitarnych - różnice, wykorzystanie.

2. Rzeźba oraz sieć hydrograficzna jako wskaźniki litologii. Wizualna interpretacja rzeźby terenu na podstawie danych ze skaningu laserowego.

3. Interpretacja teledetekcyjna do celów gleboznawczych. Roślinność na zobrazowaniach teledetekcyjnych.

4. Obrazy teledetekcyjne w studiach nad rolnictwem i osadnictwem wiejskim: interpretacja struktury upraw (gruntów rolnych oraz sadów), typów pól oraz typów wsi.

5. Badanie obszarów zurbanizowanych oraz przemysłowych na zdjęciach lotniczych. Fotointerpretacja struktury miasta, obiektów przemysłowych, sieci komunikacyjnej.

6. Ocena środowiska geograficznego pod kątem zachodzących zmian.

7. Ocena środowiska geograficznego pod kątem zagrożeń.

8. Zastosowanie teledetekcji w planowaniu przestrzennym miast.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Adamczyk J., Będkowski K., 2005, Metody cyfrowe w teledetekcji, SGGW

2. Chilczuk M., Ciołkosz A., 1966, Zastosowanie zdjęć lotniczych w geografii, PWN, Warszawa

3. Ciołkosz A., Miszalski J., Olędzki J., Interpretacja zdjęć lotniczych, PWN

4. Kozak J., Pyka K., (red.), Atlas zdjęć lotniczych, MGGP Aero, http://atlas.mggpaero.com/

5. Olędzki J.R., Regiony Geograficzne Polski. Teledetekcja Środowiska nr 38, 2008.

6. Richling A.(red.), 2007, Geograficzne badania środowiska przyrodniczego, PWN Warszawa.

Literatura uzupełniająca: uzależniona od poruszanego na zajęciach problemu

1. Andronikow W.L., Teledetekcja gleb, 1986, PWN, Warszawa

2. Axelsson, P. 2000. DEM generation from laser scanner data using adaptive TIN models. International Archives of Photogrammetry and Remote Sensing, Vol. 35, Part B4/1:236-241

3. Czasopismo „Teledetekcja w Geografii”, wydawnictwo Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Klub Teledetekcji

4. Furmańczyk K., 1980, Zarys fotointerpretacji, skrypt uczelniany Uniwersytetu Gdańskiego,

5. Gopodinow G.W., 1964, Odczytywanie zdjęć lotniczych, PWN, Warszawa

6. Kurczyński Z., 2006, Lotnicze i satelitarne obrazowanie Ziemi. Oficyna Wydawnicza politechniki Warszawskiej

7. Mitasova, H., L. Mitas, and R.S. Harmon. 2005. Simultaneous spline approximation and topographic analysis for lidar elevation data in open source GIS. IEEE Geoscience and Remote Sensing Letters, 2(4):375-379.

8. Olędzki J.R., 1992, Geograficzne uwarunkowania zróżnicowania obrazu satelitarnego Polski. Rozpr. UW Warszawa.

9. Winogradow B.W., 1983, Satelitarne metody badania środowiska przyrodniczego, PWN, Warszawa

Uwagi:

Kurs do wyboru dla studentów studiów magisterskich na kierunku geografia z wyjątkiem studentów specjalności GIS.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.