Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Projekt specjalizacyjny GIS I

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WG.IG-2305-DM Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0612) Projektowanie i administrowanie baz danych i sieci
Nazwa przedmiotu: Projekt specjalizacyjny GIS I
Jednostka: Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 6.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2021-02-25 - 2021-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Luc
Prowadzący grup: Dominik Kaim, Jacek Kozak, Małgorzata Luc, Krzysztof Ostafin, Piotr Trzepacz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ocena wliczana do średniej:

tak

Efekty kształcenia:

WIEDZA

- zna i rozumie podstawowe i zaawansowane metody oraz techniki pozyskiwania, przetwarzania, analizy i wizualizacji danych geograficznych oraz konsekwencje ich zastosowania w rozwiązywaniu problemów badawczych (Geogr_II: KW_05, KW_06, KW_08)


UMIEJĘTNOŚCI

- potrafi korzystać z literatury oraz stosować terminologię w języku polskim i angielskim wykorzystywaną w podstawowych i zaawansowanych metodach oraz technikach pozyskiwania, przetwarzania i analizy danych geograficznych (przestrzennych) (Geogr_II: KU_01, KU_02)

- potrafi wybrać i zastosować właściwe metody pozyskiwania, analizy i wizualizacji danych geograficznych (przestrzennych) do rozwiązywania problemów badawczych (Geogr_II: KU_04)

- potrafi przedstawić ustnie lub pisemnie wybrany problem naukowy z zakresu teorii i technologii informacji geograficznej w języku polskim (Geogr_II: KU_08)


KOMPETENCJE PERSONALNE I SPOŁECZNE

- ma świadomość konieczności podnoszenia kompetencji zawodowych i osobistych oraz samodzielnego aktualizowania i poszerzania wiedzy (Geogr_II: KKS_01)

- jest odpowiedzialna(y) za powierzany sprzęt komputerowy, bezpieczeństwo pracy własnej i innych (Geogr_II: KKS_03)

- potrafi pracować w zespole i krytycznie oceniać własną rolę w grupie; potrafi określić priorytety służące realizacji określonych zadań (Geogr_II: KKS_04)

- ma świadomość konieczności poszanowania praw autorskich m.in. źródeł danych przestrzennych, odpowiedniego cytowania literatury (Geogr_II: KKS_05)


Wymagania wstępne:

-

Forma i warunki zaliczenia:

Warunkiem otrzymania zaliczenia jest uzyskanie pozytywnej oceny (3 lub więcej) z prezentacji oraz pracy pisemnej.

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Metody oceny efektów kształcenia:

• prezentacja wyników końcowych,

• praca pisemna

na podstawie których sprawdzany jest zakładany poziom wiedzy, umiejętności oraz kompetencji personalnych i społecznych.


Do zaliczenia na ocenę dostateczną wymagane jest osiągnięcie wiedzy i umiejętności w wysokości 60% całego zasobu wiedzy i umiejętności oraz wykazanie w 100% zakładanych kompetencji personalnych i społecznych


Metody dydaktyczne - słownik:

Metody praktyczne - ćwiczenia laboratoryjne
Metody praktyczne - metoda projektów
Metody praktyczne - seminarium
Metody problemowe - metody aktywizujące - seminarium

Metody dydaktyczne:

• metody problemowe - metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna

• metody problemowe - metody aktywizujące - seminarium

• metody praktyczne – ćwiczenia terenowe

• metody praktyczne - ćwiczenia laboratoryjne

• metody praktyczne - metoda projektów


Bilans punktów ECTS:

• godziny kontaktowe z nauczycielem: 30 godz.

• praca własna w terenie, zbieranie danych: 45 godz.

• opracowanie wyników, w tym raport – prace kameralne: 60 godz.

• czytanie zadanej (wskazanej) literatury: 15 godz.

• RAZEM: 150 godzin pracy studentaGrupa treści kształcenia:

Grupa treści kierunkowych

Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20 lub później:

geografia, rok 1

Skrócony opis:

Treści przekazywane w ramach konwersatorium:

• metody pozyskiwania, przetwarzania, analizy i modelowania danych z wykorzystaniem teorii i technologii informacji geograficznej w zakresie realizowanego w danym roku tematu

• praca zespołowa

• pisanie i przygotowanie prezentacji i prac naukowych

Treści przekazywane w ramach ćwiczeń:

• metody pozyskiwania, przetwarzania, analizy i modelowania danych z wykorzystaniem teorii i technologii informacji geograficznej w zakresie realizowanego w danym roku tematu

Pełny opis:

Treści przekazywane w ramach konwersatorium:

• metody pozyskiwania, przetwarzania, analizy i modelowania danych z wykorzystaniem teorii i technologii informacji geograficznej w zakresie realizowanego w danym roku tematu

• praca zespołowa

• pisanie i przygotowanie prezentacji i prac naukowych

Treści przekazywane w ramach ćwiczeń:

• metody pozyskiwania, przetwarzania, analizy i modelowania danych z wykorzystaniem teorii i technologii informacji geograficznej w zakresie realizowanego w danym roku tematu

Literatura:

Literatura podstawowa i uzupełniająca: uzależniona od poruszanego na zajęciach problemu

Uwagi:

30 godzin ćwiczeń kameralnych i terenowych

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.