Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Analiza i modelowanie przestrzenne w GIS

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WG.IG-2314-D Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0613) Tworzenie i analiza oprogramowania i aplikacji
Nazwa przedmiotu: Analiza i modelowanie przestrzenne w GIS
Jednostka: Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 6.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-02-24 - 2021-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dominik Kaim, Jacek Kozak
Prowadzący grup: Dominik Kaim, Jacek Kozak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ocena wliczana do średniej:

tak

Efekty kształcenia:

WIEDZA

- zna aparat pojęciowy w zakresie metod analiz i modelowania przestrzennego z wykorzystaniem GIS (Geogr_II: KW_03)

- zna i rozumie podstawowe i zaawansowane metody analiz i modelowania przestrzennego z wykorzystaniem GIS oraz konsekwencje ich zastosowania w różnych dziedzinach nauki i praktyki (Geogr_II: KW_05, KW_06, KW_08)

- zna znaczenie analizy przestrzennej dla współczesnej geografii (Geogr_II: KW_02)


UMIEJĘTNOŚCI

- potrafi korzystać z literatury oraz stosować terminologię w języku polskim i angielskim wykorzystywaną w podstawowych i zaawansowanych metodach analiz i modelowania przestrzennego z wykorzystaniem GIS (Geogr_II: KU_01, KU_02)

- potrafi wybrać i zastosować właściwe metody pozyskiwania, analizy i wizualizacji danych do rozwiązywania problemów badawczych (Geogr_II: KU_04),

- potrafi przedstawić ustnie lub pisemnie wybrany problem naukowy z zakresu analizy i modelowania przestrzennego z wykorzystaniem metod i technik GIS w języku polskim i angielskim (Geogr_II: KU_08)


KOMPETENCJE PERSONALNE I SPOŁECZNE

- ma świadomość konieczności podnoszenia kompetencji zawodowych i osobistych oraz samodzielnego aktualizowania i poszerzania wiedzy (Geogr_II: KKS_01)

- jest odpowiedzialna(y) za powierzany sprzęt komputerowy, bezpieczeństwo pracy własnej i innych (Geogr_II: KKS_03)

- potrafi pracować w zespole i krytycznie oceniać własną rolę w grupie; potrafi określić priorytety służące realizacji określonych zadań (Geogr_II: KKS_04)

- ma świadomość konieczności poszanowania praw autorskich m.in. źródeł danych przestrzennych, odpowiedniego cytowania literatury (Geogr_II: KKS_05)


Wymagania wstępne:

Zaliczenie kursu z programu studiów geograficznych I stopnia: Geoinformatyka lub kurs/kurs e-learning


Forma i warunki zaliczenia:

Warunkiem otrzymania zaliczenia z ćwiczeń jest uzyskanie pozytywnych ocen z trzech elementów:

• kartkówek sprawdzających wiedzę, umiejętności oraz kompetencje personalne i społeczne opanowane przez studenta w trakcie poprzedniego ćwiczenia,

• aktywności w trakcie zajęć,

• raportów (prac pisemnych) – m minimum niezbędne do zaliczenia ćwiczeń to trzy raporty. Prace pisemne powinny być dostarczone do prowadzącego przed rozpoczęciem kolejnego ćwiczenia.


Ocena z ćwiczeń jest średnią ważoną ocen z testów, prac pisemnych (raportów), prezentacji oraz aktywności studenta.


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Metody oceny efektów kształcenia:

• kartkówki,

• raporty (prace pisemne; minimum 3),

• ocena aktywności studenta w trakcie ćwiczeń,


na podstawie których sprawdzany jest zakładany poziom wiedzy, umiejętności oraz kompetencji personalnych i społecznych.


Do zaliczenia na ocenę dostateczną wymagane jest osiągnięcie wiedzy i umiejętności w wysokości 60% całego zasobu wiedzy i umiejętności oraz wykazanie w 100% zakładanych kompetencji personalnych i społecznych


Metody dydaktyczne - słownik:

E-learning
Metody praktyczne - ćwiczenia laboratoryjne
Metody praktyczne - metoda projektów
Metody problemowe - wykład konwersatoryjny

Metody dydaktyczne:

e-learning

metody praktyczne - ćwiczenia laboratoryjne

metody praktyczne - metoda projektów

metody problemowe - wykład konwersatoryjny


Bilans punktów ECTS:

- godziny „kontaktowe” z nauczycielem: 60 godz.

- przygotowanie się do zajęć typu ćwiczeniowego + godziny pracy na odległość (e-learning): 18 godz.

- opracowanie wyników zajęć typu ćwiczeniowego: 32 godz.

- czytanie zadanej (wskazanej) literatury: 16 godz.

- napisanie (przygotowanie) raportu (projektu, eseju): 24 godz.

RAZEM: 150 godzin pracy studenta


Grupa treści kształcenia:

Grupa treści kierunkowych

Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20 lub później:

geografia, rok 1

Pełny opis:

Treści przekazywane w formie ćwiczeń komputerowych:

• ilościowa i jakościowa analiza przestrzenna: zaawansowana statystyka przestrzenna, geostatystyka,

• modelowanie powierzchni,

• analiza kosztowa,

• modelowanie sieci,

• automaty komórkowe,

• analiza lokalizacji i alokacji,

• przestrzenne modelowanie procesów naturalnych i antropogenicznych,

• problemy z wykorzystywaniem GIS w modelowaniu przestrzennym,

• hierarchiczność, skala i pole podstawowe (problem MAUP),

• przykłady z zakresu: analizy struktury krajobrazu, modelowania powierzchni terenu, modelowania zjawisk ludnościowych, modelowania hydrologicznego, dostępności komunikacyjnej, zmian pokrycia terenu i użytkowania ziemi.

Literatura:

Literatura podstawowa:

Longley P.A., Goodchild M.F., Maguire D.J., Rhind D.W., 2006, GIS. Teoria i praktyka, Wyd. Naukowe PWN

Literatura uzupełniająca:

Podawana na bieżąco w trakcie zajęć

Uwagi:

Kurs przeznaczony dla studentów studiów magisterskich na kierunkach geografia

ZAJĘCIA KAMERALNE W LABORATORIUM KOMPUTEROWYM ROZPOCZNĄ SIĘ Z POCZĄTKIEM SEMESTRU LETNIEGO (KONIEC LUTEGO). PRZEWIDZIANYCH JEST 10 SPOTKAŃ. SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM ZAJĘĆ ZOSTANIE OGŁOSZONY NA PLATFORMIE PEGAZ, NA POCZĄTKU ZAJĘĆ.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.