Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Dendrogeomorfologia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WG.IG-3004-D Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0532) Nauki o ziemi
Nazwa przedmiotu: Dendrogeomorfologia
Jednostka: Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Ćwiczenia terenowe, 20 godzin więcej informacji
Konwersatorium, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dominika Wrońska-Wałach
Prowadzący grup: Dawid Piątek, Dominika Wrońska-Wałach
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia:

1. WIEDZA

- Zna podstawy teoretyczne i metody pozyskiwania danych do analiz dendrogeomorfologicznych

- Rozumie pojęcia z zakresu dendrochronologii, dendrogeomorfologii i anatomii drzew.

- Porządkuje wiedzę na temat przestrzennego rozmieszczenia i zróżnicowania wystąpienia procesów morfogenetycznych w obszarach górskich i śródgórskich na przykładzie polskich Karpat.

- Zna przykłady stosowania metod dendrogeomorfologicznych w Polsce i na Świecie

(Geogr_I: K_W03, K_W05, Geogr_II: K_W02, K_W03, K_W04, K_W06, BG_I: K_W01, K_W06, K_W09, BG II: KW_03, KW_10)

2. UMIEJĘTNOŚCI

- Potrafi dokonać wyboru w terenie odpowiednich metod poboru prób do analiz dendrogeomorfologicznych

- Potrafi wykonać analizy laboratoryjne z zakresu dendrochronologii i dendrogeomorfologii.

- Umie opracować i zaprezentować wybrany problem dendrogeomorfologiczny w formie pisemnej i ustnej z zachowaniem właściwej struktury logicznej, z poprawną dokumentacją źródeł, stosując odpowiednie metody prezentacji graficznej wyników badań (np. tabele, wykresy, mapy).

- Potrafi w zakresie podstawowym obsługiwać programy do analizy i obróbki statystycznej danych z pomiarów dendrochronologicznych (WinCELL, WinDENDRO, LINTAB i TSAP-Win, COFECHA).

(Geogr_I: K_U03, K_U04, K_U07, BG_II: K_U06, K_U07, K_U10, Geogr_II: K_U04, K_U06)

3. KOMPETENCJE PERSONALNE I SPOŁECZNE:

- Jest odpowiedzialny, szczególnie w warunkach terenowych i

laboratoryjnych, za bezpieczeństwo pracy własnej i innych oraz za

powierzony sprzęt wykorzystywany w analizach dendrogeomorfologicznych

- Rozumie wartość badań naukowych we współczesnym świecie; wykazuje krytycyzm w przyjmowaniu informacji pochodzących z różnych źródeł

- Ma świadomość ograniczeń stosowanych metod badawczych

- Posiada zdolność do pracy w zespole i potrafi krytycznie ocenić własną rolę w grupie oraz odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego zadania.

(Geogr_I: K_K03, K_K04, Geogr_II: K_K03, BG_I: K_K02, K_K04, BG_II: K_K03, K_K05)


Wymagania wstępne:

brak

Forma i warunki zaliczenia:

Wykonanie badań terenowych, analiz laboratoryjnych.

Przygotowanie raportu i prezentacja przeprowadzonych badań.

Raport – 65%

Prezentacja wyników badań – 25% oceny

Aktywność – 10% oceny


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Zaliczenie na ocenę

- Prace indywidualnie wykonywane przez studentów są na bieżąco oceniane w toku zajęć, osiągnięcie wiedzy i umiejętności w wysokości 60% całego zasobu wiedzy i umiejętności,

- wykazanie w 100% zakładanych kompetencji personalnych i społecznych


Metody dydaktyczne:

Metody problemowe – wykład konwersatoryjny

Metody praktyczne – ćwiczenia przedmiotowe

Metody praktyczne – metoda projektów

Metody praktyczne – ćwiczenia laboratoryjne

Dyskusja na podstawie wyników zadań


Bilans punktów ECTS:

Godziny „kontaktowe” z prowadzącym – 47 godz.

Przygotowanie się do zajęć typu ćwiczeniowego – 20 godz.

Czytanie zadanej (wskazanej) literatury – 15 godz.

Przygotowanie projektów (w tym analizy w laboratorium) – 60 godz.

Razem 142 godz. pracy studenta


Pełny opis:

Poznanie dendrogeomorfologicznych metod badania procesów morfogenetycznych (min. procesów odpadania, osuwania, spływów gruzowo-błotnych, erozji wąwozowej, erozji i akumulacji fluwialnej). Zadaniem kursu jest poznanie metod rozpoznawania zapisu procesów morfogenetycznych w pniach i korzeniach drzew. Celem kursu jest poznanie zasad wykonywania terenowych i laboratoryjnych analiz dendrogeomorfologicznych oraz sposobu ich praktycznego wykorzystania.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Malik I., 2008, Dendrochronologiczny zapis współczesnych procesów rzeźbotwórczych kształtujących stoki i doliny rzeczne wybra-nych stref krajobrazowych Europy Środkowej, Wyd. UŚ, Katowi-ce, ss. 160.

Zielski A, Krąpiec M. 2004. Dendrochronologia. PWN, Warszawa, 1-238.

Literatura uzupełniająca:

Wybrane artykuły dotyczące metod dendrochronologicznych z czasopism polskich i zagranicznych.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.