Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Podstawy analiz geomorfometrycznych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WG.IG-3006-D Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0613) Tworzenie i analiza oprogramowania i aplikacji
Nazwa przedmiotu: Podstawy analiz geomorfometrycznych
Jednostka: Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2021-02-25 - 2021-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dominika Wrońska-Wałach
Prowadzący grup: Dominika Wrońska-Wałach
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia:

1. WIEDZA

- zna i rozumie metody analizy powierzchni terenu z wykorzystaniem GIS,

- porządkuje informacje w sposób wskazujący na pogłębione rozumienie zasad analizy ilościowej powierzchni terenu z wykorzystaniem modeli wysokościowych i danych wektorowych,

- zna literaturę polską i zagraniczną z zakresu analiz geomorfometrycznych (Geogr_I: KW_03, KW_04, KW_10, KW_12).

2. UMIEJĘTNOŚCI

- umie dobrać odpowiednie programy i narzędzia GIS potrzebne w rozwiązywaniu problemów badawczych dotyczących zagadnień geomorfologicznych,

- potrafi korzystać z literatury i danych przestrzennych przy realizacji zadań badawczych w programach GIS

(Geogr_I: KU_04, KU_07).

3. KOMPETENCJE PERSONALNE I SPOŁECZNE:

- ma świadomość konieczności i celowości wykorzystywania programów GIS w badaniach geomorfologicznych (Geogr_I: KK_02),

- ma świadomość konieczności podnoszenia kompetencji zawodowych i osobistych (Geogr_I: KK_02),

- jest odpowiedzialna(y) za powierzany sprzęt komputerowy, bezpieczeństwo pracy własnej i innych (Geogr_I: KK_03),

- ma świadomość konieczności poszanowania praw autorskich m.in. źródeł danych przestrzennych (Geogr I: KK_01).


Wymagania wstępne:

Zalecane ukończenie kursu Metody badania rzeźby

Forma i warunki zaliczenia:

Wykonanie określonych ćwiczeń w toku zajęć:

Ćwiczenia – 60% oceny

Kolokwium zaliczeniowe – 40% oceny


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Umiejętności oraz kompetencje personalne i społeczne. Do zaliczenia na ocenę dostateczną wymagane jest:

- osiągnięcie wiedzy i umiejętności w wysokości 60% całego zasobu wiedzy i umiejętności

- wykazanie w 100% zakładanych kompetencji personalnych i społecznych


Metody dydaktyczne - słownik:

Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody praktyczne - ćwiczenia laboratoryjne
Metody praktyczne - metoda projektów

Metody dydaktyczne:Bilans punktów ECTS:

Godziny „kontaktowe” z prowadzącym – 45 godz.

Czytanie zadanej (wskazanej) literatury – 20 godz.

Wykonanie zadań i projektów – 45 godz.

Razem 110 godz. pracy studenta


Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20 lub później:

geografia i gospodarka przestrzenna, rok 2
geografia, rok 1

Pełny opis:

Kurs jest poświęcony analizie form rzeźby terenu oraz ich zmian przestrzennych i czasowych z wykorzystaniem programów i narzędzi GIS. W ramach kursu studenci będą wykonywać ilościowe analizy powierzchni terenu (analizy geomorfometryczne) wykorzystując cyfrowe modele wysokościowe (np. DEM Lidar) w programach GIS: ArcGIS, SAGAGis i Ilwis.

Literatura:

Literatura podstawowa: Urbański J., 2012, GIS w badaniach przyrodniczych, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 1-252.

Literatura uzupełniająca: wybrane artykuły naukowe z zakresu analiz geomorfometrycznych.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.