Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Metody badania rzeźby

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WG.IG-3008-D Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0532) Nauki o ziemi
Nazwa przedmiotu: Metody badania rzeźby
Jednostka: Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Ćwiczenia terenowe, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Michno
Prowadzący grup: Agata Gołąb, Piotr Kłapyta, Dawid Piątek, Dominika Wrońska-Wałach
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ocena wliczana do średniej:

tak

Efekty kształcenia:

1. WIEDZA

• Zna zasady konstrukcji map głównych elementów rzeźby i map morfometrycznych (wysokości względnej, nachyleń, ekspozycji, gęstości sieci dolinnej) oraz zasady konstrukcji przekrojów topograficznych.

• Definiuje zastosowanie wskaźników morfometrycznych jako podstawy regionalizacji morfologicznej

geografia (I stopień); K_W03, K_W04;

geografia (II stopień): KW_03

biologia i geografia (II stopień) KW_03

2. UMIEJĘTNOŚCI

• Prawidłowo interpretuje rysunek poziomicowy map, profile i mapy geologiczne. Potrafi zredagować mapy tematyczne.

geografia (I stopień); K_U04;

geografia (II stopień): K_U04

biologia i geografia (II stopień): K_U04

3. KOMPETENCJE PERSONALNE I SPOŁECZNE:

• Ma świadomość ograniczeń zastosowania wybranych metod w badania geomorfologicznych

geografia (I stopień); K_K03

geografia (II stopień): K_K02

biologia i geografia (II stopień): K_K01

Wymagania wstępne:

Brak

Forma i warunki zaliczenia:

Do zaliczenia na ocenę dostateczną wymagane jest:

• osiągnięcie wiedzy i umiejętności w wysokości 60% całego zasobu wiedzy i umiejętności

• wykazanie w 100% zakładanych kompetencji personalnych i społecznych

W trakcie zajęć oceniane są prace indywidualne studentów, sprawdziany pisemne, raport po ćwiczeniach terenowych.Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Do zaliczenia na ocenę dostateczną wymagane jest:

• osiągnięcie wiedzy i umiejętności w wysokości 60% całego zasobu wiedzy i umiejętności

• wykazanie w 100% zakładanych kompetencji personalnych i społecznych

W trakcie zajęć oceniane są prace indywidualne studentów, sprawdziany pisemne, raport po ćwiczeniach terenowych.
Metody dydaktyczne - słownik:

Metody podające - objaśnienie lub wyjaśnienie
Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody praktyczne - ćwiczenia przedmiotowe
Metody problemowe - metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna

Metody dydaktyczne:

Ćwiczenia: wykonanie i interpretacja map głównych elementów rzezby, wybranych map tematycznych i morfometrycznych. Wykonanie i interpretacja profili topograficznych i przekrojów geologicznych. Wykonanie obliczeń - cechy morfometryczne rzeźby, wskaźniki). Interpretacja ustna i pisemna.

Bilans punktów ECTS:

Godziny „kontaktowe” z prowadzącym – 42 godz.

Przygotowanie się do zajęć typu ćwiczeniowego – 10 godz.

Przygotowanie się do sprawdzianów – 5 godz.

Przygotowanie materiałów do zajęć terenowych – 6 godz.

Czytanie zadanej (wskazanej) literatury – 5 godz.

Napisanie raportu – 15 godz.

Razem 83 godz. pracy studentaGrupa treści kształcenia:

Grupa treści kierunkowych

Skrócony opis:

Przegląd wybranych metod umożliwiających charakterystykę rzeźby terenu. Pomiary cech rzeźby na mapach topograficznych: wysokość bezwzględna i względna, szerokość, długość, głębokość, poziomy zarys form (granice form), nachylenie, ekspozycja, gęstość sieci dolinnej. Zasady konstrukcji map: głównych elementów rzeźby, nachyleń, map morfometrycznych. Zasady konstrukcji przekrojów topograficznych. Rysunek w badaniach geomorfologicznych. Wykorzystanie i interpretacja map geologicznych, odczytywanie biegu i upadu warstw skalnych. Geometryczne układy sieci dolinnej. Klasyfikacja sieci dolinnej wg R. Hortona i A. Strahlera. Charakterystyka morfometryczna sieci dolinnej. Wykorzystanie i interpretacja zdjęć lotniczych. Analiza rzeźby wybranych obszarów w oparciu o mapy geomorfologiczne. Ilościowe metody charakteryzowania rzeźby. Zasady konstrukcji map morfometrycznych. Zastosowanie wskaźników morfometrycznych jako podstawy regionalizacji morfologicznej

Pełny opis:

• Przegląd wybranych metod umożliwiających charakterystykę rzeźby terenu.

• Pomiary cech rzeźby na mapach topograficznych: wysokość bezwzględna i względna, szerokość, długość, głębokość, poziomy zarys form (granice form), nachylenie, ekspozycja, gęstość sieci dolinnej.

• Zasady konstrukcji map: głównych elementów rzeźby, nachyleń, map morfometrycznych.

• Zasady konstrukcji przekrojów topograficznych.

• Rysunek w badaniach geomorfologicznych.

• Wykorzystanie i interpretacja map geologicznych, odczytywanie biegu i upadu warstw skalnych.

• Geometryczne układy sieci dolinnej. Klasyfikacja sieci dolinnej wg R. Hortona i A. Strahlera.

• Charakterystyka morfometryczna sieci dolinnej.

• Analiza rzeźby wybranych obszarów w oparciu o mapy geomorfologiczne.

• Ilościowe metody charakteryzowania rzeźby.

• Zasady konstrukcji map morfometrycznych.

• Zastosowanie wskaźników morfometrycznych jako podstawy regionalizacji morfologicznej.

• Weryfikacja zdobytej wiedzy o rzeźbie w terenie. Interpretacja mapy topograficznej w terenie.

Literatura:

Literatura podstawowa:

Gilewska S., 1968, Wybrane zagadnienia przeglądowej mapy geomorfologicznej Wyżyny Śląskiej, Przegląd Geogr., 2.

Klimaszewski M., 1978, Geomorfologia (wybrany rozdział; Kartowanie geomorfologiczne, str. 1066-1083), PWN, Warszawa.

Literatura uzupełniająca:

Wybrane publikacje specjalistyczne.

Uwagi:

1) Obligatoryjny dla studentów kierunku geografia (I stopnień, specjalność geografia fizyczna)

2) Fakultatywny dla studentów: geografii I stopnia

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.