Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Geomorfologia gór

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WG.IG-3012-D Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0532) Nauki o ziemi
Nazwa przedmiotu: Geomorfologia gór
Jednostka: Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2021-02-25 - 2021-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Kazimierz Krzemień
Prowadzący grup: Piotr Kłapyta, Kazimierz Krzemień, Dominika Wrońska-Wałach
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Efekty kształcenia:

1. WIEDZA

• zna terminologię stosowaną w opisywaniu form i procesów w obszarach górskich (I stopień) K_W01; (II stopień) K_W03

• zna główne klasyfikacje obszarów górskich oraz ich kryteria (I stopień) K_W01; (II stopień) K_W03

• posiada wiedzę na temat rozwoju rzeźby w obszarach wysokogórskich i średniogórskich położonych w różnych strefach klimatycznych (I stopień) K_W05; (II stopień) K_W08

• posiada wiedzę na temat funkcjonowania górskiego systemu morfodynamicznego (I stopień) K_W05; (II stopień) K_W08

2. UMIEJĘTNOŚCI

• potrafi posługiwać się podstawową terminologią z zakresu geomorfologii górskiej (I stopień) K_U01; (II stopień) K_U01

• posiada umiejętność oceny znaczenia rzeźby obszarów górskich w funkcjonowaniu środowiska przyrodniczego (I stopień) K_U10, K_U11; (II stopień) K_U03

• potrafi zastosować wiedzę z zakresu geomorfologii do analizy i interpretacji zjawisk i procesów w obszarach górskich (I stopień) K_U10, K_U11; (II stopień) K_U04

• potrafi ocenić perspektywiczny wpływ modelowania rzeźby gór w warunkach zmian klimatu i działalności człowieka (I stopień) K_U10, K_U11; (II stopień) K_U03

3. KOMPETENCJE PERSONALNE I SPOŁECZNE

• ma świadomość znaczenia rzeźby gór w badaniach geomorfologicznych (I stopień) K_K02; (II stopień) K_K02

• ma świadomość samodoskonalenia i pogłębiania wiedzy (I stopień) K_K01; (II stopień) K_K01

• docenia wartość środowiska przyrodniczego gór; ma świadomość odpowiedzialności za ich ochronę (I stopień) K_K06; (II stopień) K_K06

Wymagania wstępne:

Kurs: Geomorfologia

Forma i warunki zaliczenia:

Zaliczenie na podstawie:

• czynnego udziału w zajęciach

• sprawdzianu pisemnego zakładanego poziomu wiedzy, umiejętności oraz kompetencji personalnych i społecznych.

Sprawdzian pisemny – 100% oceny

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Pisemny sprawdzian zakładanego poziomu wiedzy, umiejętności oraz kompetencji personalnych i społecznych

Do zaliczenia na ocenę dostateczną wymagane jest:

• osiągnięcie wiedzy i umiejętności w wysokości 60% całego zasobu wiedzy i umiejętności

• wykazanie w 100% zakładanych kompetencji personalnych i społecznych

Metody dydaktyczne:

Metody podające: prezentacja multimedialna

Metody podające: wykład informacyjny

Metody problemowe - metody aktywizujące: dyskusja dydaktyczna

Metody problemowe: wykład konwersatoryjny

Metody problemowe: wykład problemowy


Bilans punktów ECTS:

Godziny „kontaktowe” z prowadzącym – 22 godz.

Czytanie zadanej i (wskazanej) literatury – 20 godz.

Przygotowanie do egzaminu końcowego – 20 godz.

Razem – 62 godz.

Pełny opis:

- Klasyfikacja i typy rzeźby gór.

- Geneza łańcuchów górskich, wpływ budowy geologicznej na rzeźbę

- Rozwój rzeźby gór w czwartorzędzie, plejstoceńskie zlodowacenia górskie w Europie – przegląd i chronologie glacjalne (Pireneje, Alpy, Masyw Czeski, Karpaty, Góry Dynarskie).

- Rozwój rzeźby gór w holocenie, rola zdarzeń ekstremalnych w modelowaniu rzeźby gór

- Współczesne funkcjonowanie rzeźby gór w różnych strefach klimatycznych; rozwój rzeźby gór w strefie suchej, umiarkowanej i peryglacjalnej. Problematyka rozwoju i funkcjonowania rzeźby gór średnich strefy umiarkowanej.

- Góry jako system morfodynamiczny.

- Człowiek w przekształcaniu rzeźby gór (czasowe i przestrzenne zróżnicowanie antropopresji, zmiany użytkowania a równowaga systemów stokowych i korytowych, perspektywy modelowania rzeźby gór w warunkach zmian klimatu i sposobu użytkowania).

Literatura:

Literatura podstawowa:

Kotarba A., Migoń P., 2010, Góry wysokie a góry średnie Europy – spojrzenie geomorfologa, Czasopismo Geograficzne, 81, 1-2, 3-19.

Rączkowska Z., 2008, Współczesna ewolucja rzeźby Tatr, [w:] L. Starkel, A. Kostrzewski, A., Kotarba,

K. Krzemień (red.), Współczesne przemiany rzeźby Polski, Stow. Geomorf. Pol., IGiGP UJ, IGiPZ PAN, Kraków, 35-50.

Starkel L., 2014, Klimat i człowiek – złożone przyczyny przekształceń rzeźby gór, [w:] L. Starkel O niektórych prawidłowościach rozwoju rzeźby gór i ich przedpoli, Wyd. IGiGP PAN, Kraków, 225-285.

Literatura uzupełniająca:

Barsch D., Caine N., 1982, The nature of mountain geomorphology, Mountain Research and Development, 4, 4, 287-298.

Jankowki L., Margielewski W., 2013. Strukturalne uwarunkowania rozwoju rzeźby Karpat zewnętrznych– nowe spojrzenie, Przegląd Geologiczny, 62, 1, 29-35.

Owens P.N., Slaymaker O., 2014, Mountain Geomorphology, Routledge, New York, 312.

Pedersen V.K., Egholm D.L., 2013, Glaciations in response to climate variations preconditioned by evolving topography, Nature, 493, 206-210.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.