Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Geomorfologia fluwialna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WG.IG-3014-D Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0532) Nauki o ziemi
Nazwa przedmiotu: Geomorfologia fluwialna
Jednostka: Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Kształcenie na odległość więcej informacji
Koordynatorzy: Elżbieta Gorczyca
Prowadzący grup: Elżbieta Gorczyca, Kazimierz Krzemień, Mateusz Sobucki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ocena wliczana do średniej:

tak

Cele kształcenia:

Poznanie rzeźbotwórczej działalności rzek w różnych strefach klimatycznych ze szczególnym uwzględnieniem żwirodennych rzek górskich. Znaczna część kursu zostanie poświęcona skutkom antropopresji w korytach rzecznych i współczesnym tendencjom rozwojowym, w tym procesom renaturyzacji koryt.

Efekty kształcenia:

WIEDZA

• Student/ka zna różne typy koryt rzecznych oraz uwarunkowania ich wykształcenia K_W02

• Student/ka potrafi wskazać skutki rzeźbotwórczej działalności rzek K_W04

• Student/ka zna i rozumie role zdarzeń ekstremalnych w kształtowaniu koryt rzecznych K_W04, KW_03

• Student/ka rozumie problem degradacji koryt rzecznych pod wpływem antropopresji (regulacji hydrotechnicznych, poboru żwiru itp.) KW_07, KW_02

• Student/ka zna zagadnienia dotyczące szeroko pojętej renaturyzacji koryt KW_07, KW_06

• Student/ka rozumie zależności miedzy strukturą i funkcjonowaniem koryta rzecznego a użytkowaniem i zagospodarowaniem (stopniem urbanizacji) zlewni KW_07

UMIEJĘTNOŚCI

• Student/ka właściwie posługuje się terminologią z zakresu geomorfologii fluwialnej KU_01, KU_01

• Student/ka potrafi zastosować wiedzę z zakresu geomorfologii do analizy i interpretacji niekorzystnych skutków antropopresji w korytach rzecznych KU_10

• Student/ka rozumie relacje pomiędzy warunkami, czynnikami, procesami morfogenetycznymi w korytach rzecznych KU_10

• Student/ka potrafi korzystać ze źródeł informacji dotyczących funkcjonowania górskich koryt rzecznych K_U04

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

• Student/ka ma świadomość znaczenia prawidłowego utrzymania koryt rzecznych dla właściwego funkcjonowania środowiska przyrodniczego i gospodarki w obszarach górskich K_K08

• Student/ka ma świadomość samodoskonalenia i pogłębiania wiedzy K_K01, K_K01

• Student/ka docenia wartość środowiska przyrodniczego dolin rzecznych; ma świadomość odpowiedzialności za ich ochronę K_K06


Wymagania wstępne:

Zaliczenie kursu Geomorfologia

Forma i warunki zaliczenia:

• zaliczenie na ocenę (w formie testu wielokrotnego wyboru i/lub krótkie eseje).

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Zaliczenie pisemne na ocenę, aktywny udział w dyskusji

Metody dydaktyczne:

• metody podające (prezentacja multimedialna)

• metody problemowe (wykład problemowy, wykład konwersatoryjny),

• metody aktywizujące (metoda przypadków, metoda sytuacyjna),

• metody problemowe (dyskusja dydaktyczna)


Bilans punktów ECTS:

Udział w zajęciach:

Konwersatorium – 30 h


Praca własna studenta:

• przygotowanie do zajęć - 20 h

• lektura wskazanych przez prowadzącego publikacji – 10 h

• przygotowanie prezentacji – 20 h


w sumie: 80 h = 3 pkt ECTS


Grupa treści kształcenia:

Grupa treści kształcenia do wyboru

Pełny opis:

Tematy:

• Wprowadzenie do geomorfologii fluwialnej, najważniejsze terminy i koncepcje rozwoju i funkcjonowania systemów korytowych w różnych strefach klimatycznych.

• Typologie koryt rzecznych, ze szczególnym uwzględnieniem górskich koryt żwirodennych.

• Rzeźbotwórcza rola rzek – erozja, transport, akumulacja.

• Struktura koryt rzek górskich.

• Zależności między systemem stokowym a fluwialnym.

• Rola zdarzeń ekstremalnych w kształtowaniu koryt rzecznych – wielkość wezbrań a rozwój koryt rzecznych.

• Rola neotektoniki w ewolucji koryt rzecznych w obszarach górskich.

• Skutki antropopresji w górskich systemach korytowych:

- regulacje hydrotechniczne,

- skutki poboru żwiru z koryt i dna doliny,

- uszczelnienie zlewni,

- zmiany użytkowania w zlewni,

- zbiorniki zaporowe.

• Renaturyzacja koryt zdegradowanych w wyniku antropopresji.

• Rozwój systemów korytowych w ostatnich 200 latach – prognozy rozwoju koryt uregulowanych.

• Biogeomorfologia systemów fluwialnych:

- roślinność nadrzeczna,

- zwierzęta (rola bobrów).

• Zaburzenia ciągłości systemów fluwialnych.

Literatura:

• Migoń P., 2006, Geomorfologia, PWN, Warszawa, 164-198.

• Krzemień K., (red.), 2012, Struktura koryt rzek i potoków (studium metodyczne), IGiGP UJ, Kraków.

• Gorczyca E., 2016, Rozwój górskich żwirodennych koryt rzecznych w warunkach antropopresji, IGiGP UJ, Kraków.

• Rinaldi, M., Gurnell, A. M., Del Tánago, M. G., Bussettini, M., Hendriks, D., 2016, Classification of river morphology and hydrology to support management and restoration. Aquatic sciences, 78 (1), 17-33.

Literatura uzupełniająca:

1. Gorczyca, E., Krzemień, K., Sobucki, M., Jarzyna, K., 2018, Can beaver impact promote river renaturalization? The example of the Raba River, southern Poland. Science of the Total Environment, 615, 1048-1060.

2. Kondolf, G.M., Piégay, H., Landon, N., 2002. Channel response to increased and decreased bedload supply from land use change: Contrasts between two catchments. Geomorphology 45, 35–51.

3. Wohl, E., Angermeier, P.L., Bledsoe, B., Kondolf, G.M., MacDonnell, L., Merritt, D.M., Palmer, M.A., Poff, N.L., Tarboton, D., 2005. River restoration. Water Resour. Res. 41.

4. Wyżga, B., Zawiejska, J., Radecki-Pawlik, A., 2016. Impact of channel incision on the hydraulics of flood flows: Examples from Polish Carpathian rivers. Geomorphology 272, 10–20. doi:10.1016/j.geomorph.2015.05.017

5. Wyżga, B., Zawiejska, J., Radecki-Pawlik, A., Hajdukiewicz, H., 2012. Environmental change, hydromorphological reference conditions and the restoration of Polish Carpathian rivers. Earth Surf. Process. Landforms 37, 1213–1226. doi:10.1002/esp.3273

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.