Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Górskie koryta rzeczne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WG.IG-3015-D Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0532) Nauki o ziemi
Nazwa przedmiotu: Górskie koryta rzeczne
Jednostka: Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2021-02-25 - 2021-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia terenowe, 20 godzin więcej informacji
Konwersatorium, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Elżbieta Gorczyca
Prowadzący grup: Elżbieta Gorczyca, Kazimierz Krzemień, Mateusz Sobucki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ocena wliczana do średniej:

tak

Cele kształcenia:

Poznanie rzeźbotwórczej działalności żwirodennych rzek górskich. Skutki antropopresji w funkcjonowaniu koryt rzecznych, koryta zdegradowane, rodzaje regulacji hydrotechnicznych. Rola ekstremalnych wezbrań w rozwoju górskich koryt rzecznych. Proces renaturyzacji koryt rzecznych. Działalność bobrów w górskich korytach rzecznych.

Efekty kształcenia:

WIEDZA

• Student/ka zna różne typy górskich koryt rzecznych oraz uwarunkowania ich wykształcenia K_W02

• Student/ka potrafi wskazać skutki rzeźbotwórczej działalności rzek w górach K_W04

• Student/ka zna i rozumie role zdarzeń ekstremalnych w kształtowaniu górskich koryt rzecznych K_W04, KW_03

• Student/ka rozumie problem degradacji żwirodennych koryt rzecznych pod wpływem antropopresji (regulacji hydrotechnicznych, poboru żwiru itp.) KW_07, KW_02

• Student/ka zna zagadnienia dotyczące szeroko pojętej renaturyzacji koryt górskich KW_07, KW_06

UMIEJĘTNOŚCI

• Student/ka potrafi zastosować wiedzę z zakresu geomorfologii do analizy i interpretacji niekorzystnych skutków antropopresji w korytach rzecznych KU_10

• Student/ka rozumie relacje pomiędzy warunkami, czynnikami, procesami morfogenetycznymi w korytach rzecznych KU_10

• Student/ka potrafi korzystać ze źródeł informacji dotyczących funkcjonowania górskich koryt rzecznych K_U04

• Student/ka potrafi rozpoznać w terenie podstawowe typy koryt, opisać strukturę koryta, rozpoznać i scharakteryzować rodzaje regulacji KU_03

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

• Student/ka ma świadomość znaczenia prawidłowego utrzymania koryt rzecznych dla właściwego funkcjonowania środowiska przyrodniczego i gospodarki w obszarach górskich K_K08

• Student/ka docenia wartość środowiska przyrodniczego dolin rzecznych; ma świadomość odpowiedzialności za ich ochronę K_K06

• Student/ka jest odpowiedzialny/a za bezpieczeństwo pracy własnej i innych oraz za powierzony sprzęt w warunkach terenowych K_K03


Wymagania wstępne:

Zaliczenie kursu Geomorfologia fluwialna

Student ponosi koszty transportu w części terenowej kursu


Forma i warunki zaliczenia:

• zaliczenie na ocenę (w formie testu wielokrotnego wyboru i/lub krótkie eseje).

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Zaliczenie pisemne na ocenę, aktywny udział w zajęciach terenowych

Metody dydaktyczne:

• metody podające (prezentacja multimedialna)

• metody problemowe (wykład problemowy, wykład konwersatoryjny),

• metody aktywizujące (metoda przypadków, metoda sytuacyjna),

• metody problemowe (dyskusja dydaktyczna).


Bilans punktów ECTS:

Udział w zajęciach:

Konwersatorium – 10 h

Ćwiczenia terenowe – 20 h


Praca własna studenta:

• przygotowanie do zajęć - 20 h

• lektura wskazanych przez prowadzącego publikacji – 10 h

• przygotowanie ćwiczeń terenowych – 20 h


w sumie: 80 h = 3 pkt ECTS


Grupa treści kształcenia:

Grupa treści kształcenia do wyboru

Pełny opis:

Konwersatorium:

• Koryta rzek karpackich dziś i w ostatnich 200 latach.

• Koryta rzek karpackich na tle różnych typologii koryt rzecznych.

• Struktura karpackich koryt rzecznych.

• Częstość wezbrań w Karpatach i ich rola w kształtowaniu koryt rzecznych – wielkość wezbrań a rozwój koryt rzecznych.

• Skutki antropopresji w karpackich systemach korytowych:

- regulacje hydrotechniczne,

- pobór żwirów,

• Renaturyzacja koryt zdegradowanych w wyniku antropopresji, samoistna renaturyzacja.

• Biogeomorfologia karpackich systemów fluwialnych:

- roślinność nadrzeczna oraz rola rumoszu drzewnego,

- bobry.

Ćwiczenia terenowe:

Realizacja tematów w takcie zajęć terenowych na przykładzie wybranych koryt rzek karpackich (Raba, Skawa, Czarny Dunajec, Dunajec, Białka, Łososina)

Literatura:

• Krzemień K., (red.), 2012, Struktura koryt rzek i potoków (studium metodyczne), IGiGP UJ, Kraków.

• Gorczyca E., 2016, Rozwój górskich żwirodennych koryt rzecznych w warunkach antropopresji, IGiGP UJ, Kraków

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.