Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Hydrologia stosowana

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WG.IG-3105-D Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0532) Nauki o ziemi
Nazwa przedmiotu: Hydrologia stosowana
Jednostka: Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2021-02-25 - 2021-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Rajwa-Kuligiewicz
Prowadzący grup: Agnieszka Rajwa-Kuligiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia:

1. WIEDZA

- zna przedmiot badań hydrologii i jej miejsce w systemie nauk o Ziemi (Geogr_II:KW_02, KW_08)

- rozumie złożoność procesów hydrologicznych zachodzących na poszczególnych etapach obiegu wody (Geogr_II:KW_02)

- zna terminologię stosowaną w naukach o wodzie (Geogr_II:KW_03)

- zna i rozumie stosowane w Polsce metody służące do oceny wielkości i jakości zasobów wód podziemnych i powierzchniowych, oceny dynamiki odpływu oraz monitoringu wód (Geogr_II:KW_05)

- zna metody służące rozwiązywaniu problemów związanych z racjonalną gospodarką wodną. Zna ograniczenia stosowanych metod (Geogr_II:KW_06).


2. UMIEJĘTNOŚCI

- potrafi posługiwać się poprawną terminologią w rozwiązywaniu problemów z zakresu gospodarki wodnej (Geogr_II:KU_01)

- potrafi – w tym także krytycznie - odnieść się do informacji uzyskiwanych za pomocą modeli hydrologicznych (Geogr_II:KU_03)

- dostrzega zagrożenia wynikających ze zjawisk hydrologicznych i potrafi racjonalnie je ocenić (Geogr_II:KU_03).

- potrafi wybrać i zastosować właściwe metody analizy i wizualizacji danych hydrologicznych (Geogr_II:KU_04).

- posiada umiejętności pozyskania informacji hydrologicznej i obliczania parametrów hydrologicznych przydatnych w realizacji przedsięwzięć z zakresu gospodarki wodnej, ochrony przeciwpowodziowej i zapobiegania skutkom suszy z uwzględnieniem zasad zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska (Geogr_II:KU_04).


3. KOMPETENCJE PERSONALNE I SPOŁECZNE:

- ma świadomość, iż rozwiązanie problemów związanych z racjonalną gospodarką wodną wymaga nieustannego podnoszenia swoich kompetencji zawodowych i poszerzania wiedzy (Geogr_II:KKS_01)

- ma świadomość konieczności ochrony wód (KKS_06).

Wymagania wstępne:

brak

Forma i warunki zaliczenia:

zaliczenie

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Poprawne wykonanie ćwiczeń realizowanych w toku zajęć oraz zaliczenie pisemne sprawdzające zakładany poziom wiedzy, umiejętności oraz kompetencji personalnych i społecznych.

Do zaliczenia na ocenę dostateczną wymagane jest:

- osiągnięcie wiedzy i umiejętności w wysokości 60% całego zasobu wiedzy i umiejętności,

- wykazanie w 100% zakładanych kompetencji personalnych i społecznych.


Metody dydaktyczne:

Metody podające – prezentacja multimedialna

Ćwiczenia w laboratorium komputerowym.

Indywidualna praca studenta nad zadanym zagadnieniem.


Bilans punktów ECTS:

Godziny „kontaktowe” z prowadzącym – 30 godz.

Czytanie zadanej (wskazanej) literatury – 30 godz.

Wykonanie zadanych ćwiczeń – 45 godz.

Przygotowanie się do zaliczenia końcowego – 15 godz.

Razem 120 godz. pracy studenta


Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

nie dotyczy

Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20 lub później:

geografia, rok 1

Pełny opis:

Pozyskiwanie informacji hydrologicznej.

Wyznaczanie przepływów charakterystycznych.

Metody wyznaczania przepływu nienaruszalnego.

Obliczanie przepływów o określonym prawdopodobieństwie przewyższenia i nieosiągnięcia (na podstawie rozkładów empirycznych i teoretycznych).

Strefy zagrożenia powodziowego.

Wyznaczanie odpływu ze zlewni niekontrolowanych.

Obliczanie dyspozycyjnych zasobów wodnych.

Ocena zasobów wodnych na podstawie analizy krzywych wysychania.

Klasyfikacje jakości wód.

Literatura:

Ozga-Zielinska M., Brzezinski J., 1997, Hydrologia stosowana,

PWN, Warszawa.

Pociask-Karteczka J. (red.), 2003, Zlewnia. Właściwości i procesy, IGiGPUJ, Kraków.

Ramowa Dyrektywa Wodna UE.

Uwagi:

Kurs obligatoryjny na specjalności na studiach magisterskich na kierunku geografia.

Kurs przeznaczony dla studentów studiów magisterskich

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-25 - 2022-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Rajwa-Kuligiewicz
Prowadzący grup: Agnieszka Rajwa-Kuligiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia:

1. WIEDZA

- zna przedmiot badań hydrologii i jej miejsce w systemie nauk o Ziemi (Geogr_II:KW_02, KW_08)

- rozumie złożoność procesów hydrologicznych zachodzących na poszczególnych etapach obiegu wody (Geogr_II:KW_02)

- zna terminologię stosowaną w naukach o wodzie (Geogr_II:KW_03)

- zna i rozumie stosowane w Polsce metody służące do oceny wielkości i jakości zasobów wód podziemnych i powierzchniowych, oceny dynamiki odpływu oraz monitoringu wód (Geogr_II:KW_05)

- zna metody służące rozwiązywaniu problemów związanych z racjonalną gospodarką wodną. Zna ograniczenia stosowanych metod (Geogr_II:KW_06).


2. UMIEJĘTNOŚCI

- potrafi posługiwać się poprawną terminologią w rozwiązywaniu problemów z zakresu gospodarki wodnej (Geogr_II:KU_01)

- potrafi – w tym także krytycznie - odnieść się do informacji uzyskiwanych za pomocą modeli hydrologicznych (Geogr_II:KU_03)

- dostrzega zagrożenia wynikających ze zjawisk hydrologicznych i potrafi racjonalnie je ocenić (Geogr_II:KU_03).

- potrafi wybrać i zastosować właściwe metody analizy i wizualizacji danych hydrologicznych (Geogr_II:KU_04).

- posiada umiejętności pozyskania informacji hydrologicznej i obliczania parametrów hydrologicznych przydatnych w realizacji przedsięwzięć z zakresu gospodarki wodnej, ochrony przeciwpowodziowej i zapobiegania skutkom suszy z uwzględnieniem zasad zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska (Geogr_II:KU_04).


3. KOMPETENCJE PERSONALNE I SPOŁECZNE:

- ma świadomość, iż rozwiązanie problemów związanych z racjonalną gospodarką wodną wymaga nieustannego podnoszenia swoich kompetencji zawodowych i poszerzania wiedzy (Geogr_II:KKS_01)

- ma świadomość konieczności ochrony wód (KKS_06).

Wymagania wstępne:

brak

Forma i warunki zaliczenia:

zaliczenie

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Poprawne wykonanie ćwiczeń realizowanych w toku zajęć oraz zaliczenie pisemne sprawdzające zakładany poziom wiedzy, umiejętności oraz kompetencji personalnych i społecznych.

Do zaliczenia na ocenę dostateczną wymagane jest:

- osiągnięcie wiedzy i umiejętności w wysokości 60% całego zasobu wiedzy i umiejętności,

- wykazanie w 100% zakładanych kompetencji personalnych i społecznych.


Metody dydaktyczne:

Metody podające – prezentacja multimedialna

Ćwiczenia w laboratorium komputerowym.

Indywidualna praca studenta nad zadanym zagadnieniem.


Bilans punktów ECTS:

Godziny „kontaktowe” z prowadzącym – 30 godz.

Czytanie zadanej (wskazanej) literatury – 30 godz.

Wykonanie zadanych ćwiczeń – 45 godz.

Przygotowanie się do zaliczenia końcowego – 15 godz.

Razem 120 godz. pracy studenta


Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

nie dotyczy

Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20 lub później:

geografia, rok 1

Pełny opis:

Pozyskiwanie informacji hydrologicznej.

Wyznaczanie przepływów charakterystycznych.

Metody wyznaczania przepływu nienaruszalnego.

Obliczanie przepływów o określonym prawdopodobieństwie przewyższenia i nieosiągnięcia (na podstawie rozkładów empirycznych i teoretycznych).

Strefy zagrożenia powodziowego.

Wyznaczanie odpływu ze zlewni niekontrolowanych.

Obliczanie dyspozycyjnych zasobów wodnych.

Ocena zasobów wodnych na podstawie analizy krzywych wysychania.

Klasyfikacje jakości wód.

Literatura:

Ozga-Zielinska M., Brzezinski J., 1997, Hydrologia stosowana,

PWN, Warszawa.

Pociask-Karteczka J. (red.), 2003, Zlewnia. Właściwości i procesy, IGiGPUJ, Kraków.

Ramowa Dyrektywa Wodna UE.

Uwagi:

Kurs obligatoryjny na specjalności na studiach magisterskich na kierunku geografia.

Kurs przeznaczony dla studentów studiów magisterskich

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.