Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Pozyskiwanie i przetwarzanie danych hydrologicznych za pomocą GIS

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WG.IG-3119-D Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0532) Nauki o ziemi
Nazwa przedmiotu: Pozyskiwanie i przetwarzanie danych hydrologicznych za pomocą GIS
Jednostka: Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Janusz Siwek
Prowadzący grup: Janusz Siwek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ocena wliczana do średniej:

tak

Efekty kształcenia:

1. Wiedza

Student zna na podstawowe metody konstrukcji modeli hydrologicznych o parametrach rozproszonych przy użyciu GIS.


2. Umiejętności

Student potrafi wykorzystując nabytą wiedzę samodzielnie skonstruować model w oparciu o dostępne dane. Student potrafi ocenić wiarygodność i błąd modelu.


3. Student ma świadomość konieczności nieustawicznego rozwoju swoich kompetencji w zakresie modelowania hydrologicznego w miarę rozwoju możliwości kolejnych wersji oprogramowania GIS.

(KU_02, KU_03, KU_04, KU)7, KU_08).

Wymagania wstępne:

Zaliczone kursy:

- Metody opracowań hydrologicznych


Forma i warunki zaliczenia:

praca semestralna w postaci indywidualnego projektu

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Projekt końcowy wykonany na podstawie umiejętności nabytych w trakcie zajęć.

Studenci są oceniani w sposób ciągły na podstawie uczestnictwa i aktywności na ćwiczeniach oraz realizacji zadań cząstkowych. Kryteriami oceny są: terminowość wykonania ćwiczenia oraz dostosowanie się do wymagań dotyczących sposobu ich wykonania,

Metody kształtujące dla oceny ciągłej to:

- bieżąca ocena i ewentualna korekta realizacji ćwiczeń,

- bieżąca ocena udziału w dyskusji,

Metody podsumowujące:

- ocena poprawności merytorycznej projektu końcowego


Ocenie podlega:

-znajomość problematyki ćwiczeń i zadanych lektur: 0-66 pkt.

ocenianie ciągle : aktywny udział w zajęciach (m.in.) uczestnictwo w dyskusjach, przygotowanie materiałów, indywidualna praca: 0-34 pkt.

Metody dydaktyczne - słownik:

Metody praktyczne - ćwiczenia laboratoryjne
Metody praktyczne - metoda projektów
Metody programowane - z użyciem komputera

Metody dydaktyczne:

Ćwiczenia w laboratorium komputerowym.

Indywidualna praca studenta nad zadanym zagadnieniem hydrologicznym prowadzona przy użyciu oprogramowania GIS.

Bilans punktów ECTS:

Uczestnictwo w ćwiczeniach: 30 godzin

Czytanie literatury obowiązkowej i uzupełniającej oraz przyswajanie nowej wiedzy: 30 godzin, przygotowanie się do ćwiczeń, dokończenie zadań: 30 godzin, przygotowanie projektu końcowego: 25 godzin, udział w konsultacjach dotyczących zadań: 15 godzin

Łączny nakład pracy studenta: 130 godzin.


Grupa treści kształcenia:

Grupa treści kierunkowych

Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20 lub później:

geografia, rok 1

Skrócony opis:

Ćwiczenia dotyczą praktycznych metod opracowywania danych hydrologicznych przy użyciu oprogramowania GIS. Na ćwiczeniach studenci mają możliwość konstrukcji modeli hydrologicznych dotyczących różnych faz cyklu hydrologicznego.

Pełny opis:

Wyznaczanie parametrów zlewni. Specyfika organizacji danych hydrologicznych na potrzeby GIS. Modelowanie rozkładu opadów w zlewni. Przykłady rozproszonych modeli transformacji opadu w odpływ (metoda izochron, TOPMODEL). Modelowanie hydrogeologiczne. Wizualizacja przestrzennych danych hydrologicznych. Ćwiczenia odbywają się na bazie oprogramowania ArcGIS z użyciem rozszerzeń TauDem, Hydrologic modeling, Groundwater modeling.

Literatura:

Maidment D.R., 2002, Arc Hydro. GIS for Water Resources, ESRI.

Zastosowanie GIS w meteorologii i gospodarce wodnej, 2006, IMGW, Warszawa

Uwagi:

Kurs przeznaczony dla studentów studiów magisterskich, obligatoryjny na specjalności na kierunku geografia.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.