Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Hydrologia Polski

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WG.IG-3127-D Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0532) Nauki o ziemi
Nazwa przedmiotu: Hydrologia Polski
Jednostka: Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-02-24 - 2021-06-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mirosław Żelazny
Prowadzący grup: Joanna Pociask-Karteczka, Joanna Siwek, Mirosław Żelazny
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Efekty kształcenia:

1. Wiedza: rozumie specyfikę studiowanej specjalności w obrębie nauk geograficznych oraz jej powiązanie z innymi naukami (K_W02); zna - w zakresie i stopniu dostosowanym do hydrologii - metody pozyskiwania, analizy i wizualizacji danych hydrologicznych (przestrzennych), w tym metody opierające się na nowoczesnych technologiach oraz technologie służące udostępnianiu danych hydrologicznych; rozumie - w zakresie i stopniu dostosowanym do studiowanej specjalności - aspekty prawne, organizacyjne oraz społeczne udostępniania danych (K_W05).

2. Umiejętności: umie korzystać z literatury naukowej, także w języku angielskim na różnych etapach postępowania badawczego, potrafi krytycznie oceniać źródła informacji naukowej o charakterze hydrologicznym (K_U02),

potrafi formułować merytoryczne i metodyczne problemy badawcze w zakresie dostosowanym do zagadnień hydrologicznych (K_U03),

potrafi wybrać i zastosować właściwe metody pozyskiwania, analizy i wizualizacji danych hydrologicznych i meteorologicznych do rozwiązywania problemów badawczych (K_U04).

3. Kompetencje społeczne: rozumie wartość badań naukowych w zakresie hydrologii we współczesnym świecie oraz konieczność zachowania zasad etycznych w pracy naukowej i zawodowej (K_K02),

jest odpowiedzialna(y) za powierzany sprzęt, bezpieczeństwo pracy własnej i innych (szczególnie w warunkach terenowych) (K_K03),

docenia wartość środowiska przyrodniczego, szczególnie hydrologii i dziedzictwa kulturowego; ma świadomość odpowiedzialności za ich ochronę (K_K06).


Wymagania wstępne:

Brak. Limit 20 osób (jedna grupa ćwiczeniowa)

Forma i warunki zaliczenia:

Test końcowy.

Egzamin pisemny – test.

Wykonanie określonych zadań (ćwiczeń), zaliczenie na ocenę

Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest wcześniejsze uzyskanie zaliczeń z ćwiczeń.

Oceną końcową jest ocena z egzaminu.

Warunkiem uzyskania zaliczenia ćwiczeń jest uczestnictwo w zajęciach (dopuszczalna jedna nieobecność), aktywny w nich udział (dyskusja, wykonywanie zadań, omawianie artykułów).

Ocenie podlega:

- obecność i aktywny udział w zajęciach – 0-25 pkt.

- wykonywanie ćwiczeń – 0-50 pkt.

- zadania domowe, w tym czytanie tekstów – 0-25 pkt.


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

egzamin

Metody dydaktyczne - słownik:

Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody podające - wykład informacyjny
Metody praktyczne - ćwiczenia przedmiotowe

Bilans punktów ECTS:

Uczestnictwo w wykładach: 30 godzin

Uczestnictwo w ćwiczeniach: 15 godzin

Udział w egzaminie (wraz z konsultacjami po egzaminie): 2 godziny

Czytanie literatury obowiązkowej i uzupełniającej oraz przyswajanie nowej wiedzy: 35 godzin, przygotowanie się do ćwiczeń, dokończenie zadań: 30 godzin, przygotowanie się do egzaminu: 45 godzin, udział w konsultacjach dotyczących zadań: 15 godzin

Łączny nakład pracy studenta: 172 godziny.


Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20 lub później:

geografia, rok 1

Pełny opis:

- podział hydrologiczny i regionalizacja hydrogeologiczna Polski,

- wpływ warunków przyrodniczych Polski na kształtowanie się stosunków wodnych,

- przyrodnicze uwarunkowania obiegu wody w dorzeczach Wisły i Odry,

- typy reżimów rzecznych w Polsce,

- fluktuacje obiegu wody,

- wybrane problemy retencji wodnej,

- geneza wód podziemnych i ich charakterystyka,

- warunki występowania źródeł,

- zasoby wód podziemnych w Polsce,

- zasoby wodne Karpat,

- czynniki kształtujące jakość wód podziemnych i powierzchniowych,

- główne problemy antropogenicznych przekształceń obiegu wody w Polsce,

- funkcjonujące monitoringi ilościowe i jakościowe wód powierzchniowych i podziemnych w Polsce,

- krajowe i międzynarodowe uwarunkowania rozwoju polityki wodnej – rozwój zrównoważony.

Literatura:

Mikulski Z., 1965, Zarys hydrografii Polski, PWN, ss. 288.

Jokiel P., 2004, Zasoby wodne środkowej Polski na progu XXI wieku, WUŁ, ss. 114.

Jokiel P., Bartnik A., 2012, Geografia wezbrań i powodzi rzecznych, WUŁ, ss. 263.

Choiński A., 2007, Limnologia fizyczna Polski, Wyd. Nauk. UAM Poznań, ss. 547.

Mikulski Z., 1998, Gospodarka wodna, Wydawnictwo Naukowe PWN, ss. 205.

Moniewski P., 2004, Źródła okolic Łodzi, Acta Geogr. Łódź, 87, ss. 140.

Dynowska I., 1971, Typy reżimów w Polsce, Zesz. Nauk. UJ, Pr. Geogr., 28, ss. 155.

Dynowska I., 1993, Przemiany stosunków wodnych w Polsce w wyniku procesów naturalnych i antropogenicznych, Drukarnia Uniwersytet Jagielloński, ss. 463.

Uwagi:

Kurs dla studentów studiów magisterskich

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.