Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Biometeorologia człowieka

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WG.IG-3212-D Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0532) Nauki o ziemi
Nazwa przedmiotu: Biometeorologia człowieka
Jednostka: Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anita Bokwa
Prowadzący grup: Anita Bokwa, Dorota Matuszko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ocena wliczana do średniej:

tak

Cele kształcenia:

Celem kursu jest poszerzenie: wiedzy studentów w zakresie oddziaływania środowiska atmosferycznego na człowieka, umiejętności w zakresie wykorzystania metod badań bioklimatycznych i literatury fachowej w języku angielskimi, oraz kompetencji w zakresie zachowań pro-zdrowotnych i pracy w grupie.

Efekty kształcenia:

1. Wiedza: student zna oddziaływania zespołów naturalnych bodźców bioklimatycznych i zanieczyszczeń atmosfery na organizm zdrowego człowieka, bilans cieplny ustroju człowieka oraz mechanizmy adaptacji do warunków ekstremalnych klimatu, biosynoptyki, biorytmiki, warunków bioklimatycznych Polski, możliwości wykorzystania właściwości pogody i klimatu z punktu widzenia turystyki, lecznictwa uzdrowiskowego oraz planowania przestrzennego; student zna podstawowe metody badań bioklimatycznych oraz podstawowe terminy z zakresu biometeorologii w języku polskim i angielskim. (Geogr_I: K_W05, K_W07, K_W10, K_W11; Geogr_II: KW_03, K_W06, KW_08)


2. Umiejętności: student właściwie posługuje się terminologią fachową z zakresu biometeorologii człowieka w języku polskim i angielskim, potrafi zredagować opracowanie kompilacyjne, na podstawie samodzielnie zgromadzonej literatury fachowej, pracując w grupie kilkuosobowej, a następnie przedstawić wyniki w postaci prezentacji ustnej, z wykorzystaniem prezentacji elektronicznej, student potrafi zastosować metody badań bioklimatycznych do samodzielnej oceny warunków bioklimatycznych danego obszaru (Geogr_I: K_U02, K_U03, K_U07, K_U11; Geogr_II: KU_01, K_U02, K_U04)


3. Kompetencje personalne i społeczne: student ma świadomość roli warunków meteorologicznych w kształtowaniu samopoczucia i zdrowia ludzkiego oraz świadomość konieczności zachowań pro-zdrowotnych poszczególnych osób i całego społeczeństwa m.in. w celu ograniczenia negatywnego wpływu czynników meteorologicznych na organizm ludzki, student doskonali w czasie kursu asertywność i współodpowiedzialność za wynik pracy całej grupy (Geogr_I: K_K02, K_K04, K_K05; Geogr_II: K_K01, K_K02, K_K04, K-K05)


Wymagania wstępne:

Przedmioty wprowadzające: Meteorologia i klimatologia

Forma i warunki zaliczenia:

Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest zaliczenie konwersatorium na podstawie obecności na zajęciach konwersatoryjnych (obecność obowiązkowa) oraz poprawnego wykonania zadań i dostarczenia ich dokumentacji. Egzamin pisemny w formie testu wielokrotnego wyboru i pytań otwartych.

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Dyskusja nad kompilacjami i prezentacjami na konwersatorium, poprawa prac zgodnie z wynikami dyskusji i wskazówkami prowadzącego.

Egzamin pisemny sprawdzający zakładany poziom wiedzy, umiejętności oraz kompetencji personalnych i społecznych. Do zaliczenia na ocenę dostateczną wymagane jest:

- osiągnięcie wiedzy i umiejętności w wysokości 60% całego zasobu wiedzy i umiejętności

- wykazanie w 100% zakładanych kompetencji personalnych i społecznych


Metody dydaktyczne - słownik:

Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody podające - wykład informacyjny
Metody problemowe - metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna

Metody dydaktyczne:

Wykład 15 godz. i konwersatorium 15 godz. Opracowanie wybranych tematów na podstawie literatury fachowej, w formie kompilacji w grupach kilkuosobowych. Prezentacja opracowania w formie prezentacji ustnej i elektronicznej.

Bilans punktów ECTS:

Godziny „kontaktowe” z prowadzącym – 35 godz.

Czytanie zadanej (wskazanej) literatury – 20 godz.

Napisanie (przygotowanie) raportu (projektu, eseju) – 30 godz.

Przygotowanie się do egzaminu końcowego – 20 godz.

Razem 105 godz. pracy studenta = 4 ECTS


Grupa treści kształcenia:

Grupa treści kierunkowych

Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20:

Geografia, stacjonarne I stopnia

Pełny opis:

Zakres treści wykładów:

Przedmiot, znaczenie i krótka historia biometeorologii, bilans cieplny ciała człowieka i termoregulacja, procesy przystosowawcze organizmu człowieka do warunków klimatycznych w różnych skalach czasowych, meteoropatologia i meteorotropowe sytuacje pogodowe, objawy i choroby meteorotropowe, zespół bodźców termicznych i wilgotnościowych, mechaniczne, radiacyjne, elektryczne, chemiczne i biologiczne bodźce bioklimatyczne, wartości progowe i kompleksowe wskaźniki biometeorologiczne, modele bioklimatyczne, biosynoptyka, kompleksowe klasyfikacje pogody, biorytmika ustroju człowieka i rytmy biologiczne, zróżnicowanie bioklimatyczne Polski

Zakres treści konwersatoriów:

Metody oceny bioklimatu uzdrowisk, zróżnicowanie i zmienność warunków bioklimatycznych w regionach uzdrowiskowych Polski, metody wykorzystywane w badaniach prowadzonych w kraju i na świecie a dotyczących komfortu termicznego, bioklimatu miasta, wpływu fal upałów na ludzi w różnych strefach klimatycznych i określania bioklimatycznych uwarunkowań turystyki, metody oceny bodźcowości bioklimatycznej danego obszaru i jej zmienności

Literatura:

Literatura podstawowa (obowiązkowa dla wszystkich studentów):

1. Kozłowska-Szczęsna T., Błażejczyk K., Krawczyk B., Bioklimatologia człowieka, Warszawa, 1997

2. Kozłowska-Szczęsna T., Krawczyk B., Kuchcik M., Wpływ środowiska atmosferycznego na zdrowie i samopoczucie człowieka, Warszawa, 2004

3. Kozłowska-Szczęsna T., Błażejczyk K., Krawczyk B., Limanówka D., Bioklimat uzdrowisk Polskich i możliwości jego wykorzystania w lecznictwie, Warszawa, 2002

Literatura uzupełniająca (dodatkowa dla studentów, którzy chcą rozszerzyć swoją wiedzę w tematyce poruszanej w ramach modułu):

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anita Bokwa
Prowadzący grup: Anita Bokwa, Dorota Matuszko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ocena wliczana do średniej:

tak

Cele kształcenia:

Celem kursu jest poszerzenie: wiedzy studentów w zakresie oddziaływania środowiska atmosferycznego na człowieka, umiejętności w zakresie wykorzystania metod badań bioklimatycznych i literatury fachowej w języku angielskimi, oraz kompetencji w zakresie zachowań pro-zdrowotnych i pracy w grupie.

Efekty kształcenia:

1. Wiedza: student zna oddziaływania zespołów naturalnych bodźców bioklimatycznych i zanieczyszczeń atmosfery na organizm zdrowego człowieka, bilans cieplny ustroju człowieka oraz mechanizmy adaptacji do warunków ekstremalnych klimatu, biosynoptyki, biorytmiki, warunków bioklimatycznych Polski, możliwości wykorzystania właściwości pogody i klimatu z punktu widzenia turystyki, lecznictwa uzdrowiskowego oraz planowania przestrzennego; student zna podstawowe metody badań bioklimatycznych oraz podstawowe terminy z zakresu biometeorologii w języku polskim i angielskim. (Geogr_I: K_W05, K_W07, K_W10, K_W11; Geogr_II: KW_03, K_W06, KW_08)


2. Umiejętności: student właściwie posługuje się terminologią fachową z zakresu biometeorologii człowieka w języku polskim i angielskim, potrafi zredagować opracowanie kompilacyjne, na podstawie samodzielnie zgromadzonej literatury fachowej, pracując w grupie kilkuosobowej, a następnie przedstawić wyniki w postaci prezentacji ustnej, z wykorzystaniem prezentacji elektronicznej, student potrafi zastosować metody badań bioklimatycznych do samodzielnej oceny warunków bioklimatycznych danego obszaru (Geogr_I: K_U02, K_U03, K_U07, K_U11; Geogr_II: KU_01, K_U02, K_U04)


3. Kompetencje personalne i społeczne: student ma świadomość roli warunków meteorologicznych w kształtowaniu samopoczucia i zdrowia ludzkiego oraz świadomość konieczności zachowań pro-zdrowotnych poszczególnych osób i całego społeczeństwa m.in. w celu ograniczenia negatywnego wpływu czynników meteorologicznych na organizm ludzki, student doskonali w czasie kursu asertywność i współodpowiedzialność za wynik pracy całej grupy (Geogr_I: K_K02, K_K04, K_K05; Geogr_II: K_K01, K_K02, K_K04, K-K05)


Wymagania wstępne:

Przedmioty wprowadzające: Meteorologia i klimatologia

Forma i warunki zaliczenia:

Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest zaliczenie konwersatorium na podstawie obecności na zajęciach konwersatoryjnych (obecność obowiązkowa) oraz poprawnego wykonania zadań i dostarczenia ich dokumentacji. Egzamin pisemny w formie testu wielokrotnego wyboru i pytań otwartych.

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Dyskusja nad kompilacjami i prezentacjami na konwersatorium, poprawa prac zgodnie z wynikami dyskusji i wskazówkami prowadzącego.

Egzamin pisemny sprawdzający zakładany poziom wiedzy, umiejętności oraz kompetencji personalnych i społecznych. Do zaliczenia na ocenę dostateczną wymagane jest:

- osiągnięcie wiedzy i umiejętności w wysokości 60% całego zasobu wiedzy i umiejętności

- wykazanie w 100% zakładanych kompetencji personalnych i społecznych


Metody dydaktyczne - słownik:

Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody podające - wykład informacyjny
Metody problemowe - metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna

Metody dydaktyczne:

Wykład 15 godz. i konwersatorium 15 godz. Opracowanie wybranych tematów na podstawie literatury fachowej, w formie kompilacji w grupach kilkuosobowych. Prezentacja opracowania w formie prezentacji ustnej i elektronicznej.

Bilans punktów ECTS:

Godziny „kontaktowe” z prowadzącym – 35 godz.

Czytanie zadanej (wskazanej) literatury – 20 godz.

Napisanie (przygotowanie) raportu (projektu, eseju) – 30 godz.

Przygotowanie się do egzaminu końcowego – 20 godz.

Razem 105 godz. pracy studenta = 4 ECTS


Grupa treści kształcenia:

Grupa treści kierunkowych

Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20:

Geografia, stacjonarne I stopnia

Pełny opis:

Zakres treści wykładów:

Przedmiot, znaczenie i krótka historia biometeorologii, bilans cieplny ciała człowieka i termoregulacja, procesy przystosowawcze organizmu człowieka do warunków klimatycznych w różnych skalach czasowych, meteoropatologia i meteorotropowe sytuacje pogodowe, objawy i choroby meteorotropowe, zespół bodźców termicznych i wilgotnościowych, mechaniczne, radiacyjne, elektryczne, chemiczne i biologiczne bodźce bioklimatyczne, wartości progowe i kompleksowe wskaźniki biometeorologiczne, modele bioklimatyczne, biosynoptyka, kompleksowe klasyfikacje pogody, biorytmika ustroju człowieka i rytmy biologiczne, zróżnicowanie bioklimatyczne Polski

Zakres treści konwersatoriów:

Metody oceny bioklimatu uzdrowisk, zróżnicowanie i zmienność warunków bioklimatycznych w regionach uzdrowiskowych Polski, metody wykorzystywane w badaniach prowadzonych w kraju i na świecie a dotyczących komfortu termicznego, bioklimatu miasta, wpływu fal upałów na ludzi w różnych strefach klimatycznych i określania bioklimatycznych uwarunkowań turystyki, metody oceny bodźcowości bioklimatycznej danego obszaru i jej zmienności

Literatura:

Literatura podstawowa (obowiązkowa dla wszystkich studentów):

1. Kozłowska-Szczęsna T., Błażejczyk K., Krawczyk B., Bioklimatologia człowieka, Warszawa, 1997

2. Kozłowska-Szczęsna T., Krawczyk B., Kuchcik M., Wpływ środowiska atmosferycznego na zdrowie i samopoczucie człowieka, Warszawa, 2004

3. Kozłowska-Szczęsna T., Błażejczyk K., Krawczyk B., Limanówka D., Bioklimat uzdrowisk Polskich i możliwości jego wykorzystania w lecznictwie, Warszawa, 2002

Literatura uzupełniająca (dodatkowa dla studentów, którzy chcą rozszerzyć swoją wiedzę w tematyce poruszanej w ramach modułu):

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.