Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Mikroklimatologia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WG.IG-3228-D Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0532) Nauki o ziemi
Nazwa przedmiotu: Mikroklimatologia
Jednostka: Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-02-24 - 2021-06-14

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anita Bokwa
Prowadzący grup: Anita Bokwa, Monika Hajto
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ocena wliczana do średniej:

tak

Efekty kształcenia:

1. Wiedza: student zna zagadnienia zawarte w części " Treści modułu kształcenia", zna różnice w opracowywaniu danych meteorologicznych w różnych skalach przestrzennych (Geogr_I: K_W05, K_W07, K_W08, K_W11; Geogr_II: KW_03, K_W04, K_W06, KW_08; BG_I: K_W05, K_W08, K_W13, K_W18, BG_II: K_W05, K_W06, K_W07)


2. Umiejętności: student potrafi analizować wyniki pomiarów mikroklimatycznych, analizować dane mikroklimatyczne na tle regionalnych warunków pogodowych, pracować w grupie i prezentować wyniki wspólnej pracy (Geogr_I: K_U02, K_U03, K_U07, K_U10, K_U11; Geogr_II: KU_01, K_U02, K_U04, K_U05; BG_I: K_U03, K_U05, K_U09, K_U10, K_U11, K_U14, BG_II: K_U02, K_U04, K_U05)


3. Kompetencje personalne i społeczne: student ma świadomość , że każde działanie w zakresie gospodarki przestrzennej modyfikuje klimat w skali lokalnej, dlatego też konieczna jest odpowiedzialność za te działania, poparta dobrą znajomością środowiska, w które ingeruje człowiek; student doskonali poczucie współodpowiedzialności za wyniki pracy całej grupy (Geogr_I: K_K02, K_K04, K_K05, K_K06; Geogr_II: K_K01, K_K02, K_K04, K-K05, K_K06; BG_I: K_K02, K_K03, BG_II: K_K01, K_K03, K_K09, K_K10)


Wymagania wstępne:

Przedmioty wprowadzające: Meteorologia i klimatologia.

Forma i warunki zaliczenia:

Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest zaliczenie ćwiczeń: wykonanie 3 opracowań w kilkuosobowych grupach w postaci opracowań pisemnych i prezentacji komputerowej (samodzielna analiza wskazanych danych, interpretacja wyników z wykorzystaniem informacji z zalecanej literatury). Egzamin pisemny.

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Dyskusja nad kompilacjami i prezentacjami na ćwiczeniach, poprawa prac zgodnie z wynikami dyskusji i wskazówkami prowadzącego.

Egzamin pisemny sprawdzający zakładany poziom wiedzy, umiejętności oraz kompetencji personalnych i społecznych. Do zaliczenia na ocenę dostateczną wymagane jest:

- osiągnięcie wiedzy i umiejętności w wysokości 60% całego zasobu wiedzy i umiejętności

- wykazanie w 100% zakładanych kompetencji personalnych i społecznych


Metody dydaktyczne - słownik:

Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody podające - wykład informacyjny
Metody problemowe - metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna

Metody dydaktyczne:

Wykład 15 godz. Ćwiczenia 15 godz.: analiza danych z pomiarów mikroklimatycznych na Stacji Naukowej IG i GP UJ w Gaiku-Brzezowej. Zestawianie danych, wykonywanie wykresów, analiza wyników w grupach kilkuosobowych.

Bilans punktów ECTS:

Godziny „kontaktowe” z prowadzącym – 35 godz.

Czytanie zadanej (wskazanej) literatury – 20 godz.

Napisanie (przygotowanie) raportu (projektu, eseju) – 10 godz.

Przygotowanie się do egzaminu końcowego – 20 godz.

Razem 85 godz. pracy studenta


Grupa treści kształcenia:

Grupa treści kierunkowych

Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20:

Geografia, stacjonarne I stopnia

Pełny opis:

Warstwa graniczna atmosfery. Bilans cieplny wybranych rodzajów powierzchni czynnych. Temperatura, wilgotność i wiatr jako efekt bilansu cieplnego. Przemiany fazowe wody i ich rola w bilansie cieplnym. Topoklimaty wybranych powierzchni czynnych. Mezoklimat lasu. Wpływ rzeźby terenu na warunki mikro- i topoklimatyczne. Kartowanie mezoklimatyczne i topoklimatyczne. Mikroklimat pomieszczeń zamkniętych.

Literatura:

1. Bac S., Koźmiński C., Rojek M., 1998, Agrometeorologia, PWN, Warszawa, str. 190-238 (rozdz. 11: Topoklimat i mikroklimat)

2. Błażejczyk K., 2001, Koncepcja przeglądowej mapy topoklimatycznej Polski [w:] M. Kuchcik (red.), Współczesne badania topoklimatyczne, Dok. Geogr., nr 23, s. 131-142.

3. Kicińska B., Olszewski K., Żmudzka E., 2001, Uwagi o wykorzystaniu klasyfikacji J. Paszyńskiego do kartowania topoklimatycznego (z doswiadczeń Zakładu Klimatologii Uniwersytetu Warszawskiego) [w:] M. Kuchcik (red.), Współczesne badania topoklimatyczne, Dok. Geogr., nr 23, s. 143-151.

4. Obrębska-Starklowa B., 1973, Stosunki mezo- i mikroklimatyczne Szymbarku, Dok. Geogr., z. 5, ss. 123

5. Oke T.R., 1987, Boundary Layer Climates, Methuen, London, New York.

6. Paszyński J., 2001, Wydzielanie i kartowanie topoklimatów na podstawie wymiany energii miedzy atmosferą a podłożem [w:] M. Kuchcik (red.), Współczesne badania topoklimatyczne, Dok. Geogr., nr 23, s. 163-170.

7. Paszyński J., Miara K., Skoczek J., 1999, Wymiana energii między atmosferą a podłożem jako podstawa kartowania topoklimatycznego, Dok. Geogr., nr 14.

8. Henderson-Sellers A., Robinson P.J., 1996, Contemporary climatology, Longman, rozdz. 6: Local Climates, s. 269-340.

9. Współczesne badania topoklimatyczne, 1991, red. S. Bac, Prace Inst. Geogr., ser. A, Geogr. Fiz. V, Wyd. Uniw. Wrocł.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.