Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Terenowe ćwiczenia specjalizacyjne z meteorologii i klimatologii

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WG.IG-3250-D Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0532) Nauki o ziemi
Nazwa przedmiotu: Terenowe ćwiczenia specjalizacyjne z meteorologii i klimatologii
Jednostka: Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 6.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-06-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia terenowe, 120 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Zbigniew Ustrnul
Prowadzący grup: Anita Bokwa, Monika Hajto, Szymon Poręba, Agnieszka Sulikowska, Józef Robert Twardosz, Zbigniew Ustrnul, Agnieszka Wypych
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ocena wliczana do średniej:

nie

Efekty kształcenia:

1. WIEDZA

- Student zna i rozumie wpływ czynników fizycznogeograficznych na warunki topoklimatyczne (KW_08)

- Student zna sposoby pozyskiwania danych meteorologicznych, ich analizy i wizualizacji (KW_05)

- Student zna etapy przeprowadzania badań terenowych z meteorologii (KW_04)


2. UMIEJĘTNOŚCI

- Umiejętność pozyskiwania danych meteorologicznych (KU_04)

- Umiejętność organizacji i przeprowadzenia terenowych badań meteorologicznych (KU_05)

3. KOMPETENCJE PERSONALNE I SPOŁECZNE:

- Student ma świadomość konieczności monitoringu i ochrony klimatu (KKS_02)

- Student ma świadomość odpowiedzialności za sprzęt meteorologiczny (KKS_03)

- Student potrafi pracować w grupie (KKS_04)

fizycznogeograficznych na warunki topoklimatyczne

Wymagania wstępne:

Meteorologia i Klimatologia

Forma i warunki zaliczenia:

Przygotowanie raportu pisemnego z uzyskanych wyników badań i obserwacji terenowych.

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Do zaliczenia na ocenę dostateczną wymagane jest:

- osiągnięcie wiedzy i umiejętności w wysokości 60% całego zasobu wiedzy i umiejętności

- wykazanie w 100% zakładanych kompetencji personalnych i społecznych


Metody dydaktyczne - słownik:

Metody praktyczne - ćwiczenia przedmiotowe

Metody dydaktyczne:

Metody obserwacyjne – pomiary w terenie

Metody praktyczne - ćwiczenia przedmiotowe


Bilans punktów ECTS:

Godziny „kontaktowe” z prowadzącym – 60 godz.

Wykonanie pomiarów w terenie – 60 godz.

Czytanie zadanej (wskazanej) literatury – 10 godz.

Przygotowanie raportu – 10 godz.

Korzystanie z baz danych meteorologicznych – 10 godz.

Razem 150 godz. pracy studenta


Grupa treści kształcenia:

Grupa treści kierunkowych

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

Nie dotyczy

Pełny opis:

Organizacja i prowadzenie terenowych badań meteorologicznych z wykorzystaniem m.in. automatycznej aparatury meteorologicznej. Wykonanie metodą patrolową kilkudniowej serii pomiarów topoklimatycznych i biotopoklimatycznych w różnych typach środowiska geograficznego Polski Południowej. Przeprowadzenie pomiarów termofizjologicznych wraz z wypełnieniem kwestionariusza odczuć cieplnych. Opracowanie uzyskanych wyników badań. Zapoznanie z działalnością stacji meteorologicznej na Hali Gąsienicowej oraz Obserwatorium meteorologicznego na Kasprowym Wierchu. W ramach kursu omówienie i prezentacja różnych materiałów źródłowych zarówno publikowanych jak i rękopiśmiennych znajdujących się w archiwum stacji naukowej Zakładu Klimatologii IGiGP UJ w Krakowie oraz Gaiku-Brzezowej. Materiały te stanowią zasoby danych meteorologicznych do prac magisterskich z zakresu klimatologii. Ponadto zapoznanie studentów z możliwością pozyskiwania danych ze stron internetowych i innych źródeł.

Literatura:

Literatura podstawowa:

Wyszkowski A, 2008, Przewodnik do ćwiczeń terenowych z meteorologii i klimatologii. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego

Literatura uzupełniająca:

Kossowska-Cezak U., Martyn D., Olszewski K., Kopacz-Lembowicz M., 2000, Meteorologia i klimatologia. Pomiary, obserwacje, opracowania. PWN, Warszawa

Uwagi:

Kurs obligatoryjny na specjalności na studiach magisterskich na kierunku geografia.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-02-24 - 2021-06-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia terenowe, 120 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Zbigniew Ustrnul
Prowadzący grup: Anita Bokwa, Monika Hajto, Szymon Poręba, Agnieszka Sulikowska, Józef Robert Twardosz, Zbigniew Ustrnul, Agnieszka Wypych
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ocena wliczana do średniej:

nie

Efekty kształcenia:

1. WIEDZA

- Student zna i rozumie wpływ czynników fizycznogeograficznych na warunki topoklimatyczne (KW_08)

- Student zna sposoby pozyskiwania danych meteorologicznych, ich analizy i wizualizacji (KW_05)

- Student zna etapy przeprowadzania badań terenowych z meteorologii (KW_04)


2. UMIEJĘTNOŚCI

- Umiejętność pozyskiwania danych meteorologicznych (KU_04)

- Umiejętność organizacji i przeprowadzenia terenowych badań meteorologicznych (KU_05)

3. KOMPETENCJE PERSONALNE I SPOŁECZNE:

- Student ma świadomość konieczności monitoringu i ochrony klimatu (KKS_02)

- Student ma świadomość odpowiedzialności za sprzęt meteorologiczny (KKS_03)

- Student potrafi pracować w grupie (KKS_04)

fizycznogeograficznych na warunki topoklimatyczne

Wymagania wstępne:

Meteorologia i Klimatologia

Forma i warunki zaliczenia:

Przygotowanie raportu pisemnego z uzyskanych wyników badań i obserwacji terenowych.

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Do zaliczenia na ocenę dostateczną wymagane jest:

- osiągnięcie wiedzy i umiejętności w wysokości 60% całego zasobu wiedzy i umiejętności

- wykazanie w 100% zakładanych kompetencji personalnych i społecznych


Metody dydaktyczne - słownik:

Metody praktyczne - ćwiczenia przedmiotowe

Metody dydaktyczne:

Metody obserwacyjne – pomiary w terenie

Metody praktyczne - ćwiczenia przedmiotowe


Bilans punktów ECTS:

Godziny „kontaktowe” z prowadzącym – 60 godz.

Wykonanie pomiarów w terenie – 60 godz.

Czytanie zadanej (wskazanej) literatury – 10 godz.

Przygotowanie raportu – 10 godz.

Korzystanie z baz danych meteorologicznych – 10 godz.

Razem 150 godz. pracy studenta


Grupa treści kształcenia:

Grupa treści kierunkowych

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

Nie dotyczy

Pełny opis:

Organizacja i prowadzenie terenowych badań meteorologicznych z wykorzystaniem m.in. automatycznej aparatury meteorologicznej. Wykonanie metodą patrolową kilkudniowej serii pomiarów topoklimatycznych i biotopoklimatycznych w różnych typach środowiska geograficznego Polski Południowej. Przeprowadzenie pomiarów termofizjologicznych wraz z wypełnieniem kwestionariusza odczuć cieplnych. Opracowanie uzyskanych wyników badań. Zapoznanie z działalnością stacji meteorologicznej na Hali Gąsienicowej oraz Obserwatorium meteorologicznego na Kasprowym Wierchu. W ramach kursu omówienie i prezentacja różnych materiałów źródłowych zarówno publikowanych jak i rękopiśmiennych znajdujących się w archiwum stacji naukowej Zakładu Klimatologii IGiGP UJ w Krakowie oraz Gaiku-Brzezowej. Materiały te stanowią zasoby danych meteorologicznych do prac magisterskich z zakresu klimatologii. Ponadto zapoznanie studentów z możliwością pozyskiwania danych ze stron internetowych i innych źródeł.

Literatura:

Literatura podstawowa:

Wyszkowski A, 2008, Przewodnik do ćwiczeń terenowych z meteorologii i klimatologii. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego

Literatura uzupełniająca:

Kossowska-Cezak U., Martyn D., Olszewski K., Kopacz-Lembowicz M., 2000, Meteorologia i klimatologia. Pomiary, obserwacje, opracowania. PWN, Warszawa

Uwagi:

Kurs obligatoryjny na specjalności na studiach magisterskich na kierunku geografia.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.