Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Dendrochronologia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WG.IG-3307-D Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0521) Ekologia i ochrona środowiska
Nazwa przedmiotu: Dendrochronologia
Jednostka: Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dominika Wrońska-Wałach
Prowadzący grup: Dominika Wrońska-Wałach
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ocena wliczana do średniej:

tak

Efekty kształcenia:

1. WIEDZA

- zna i rozumie procesy przyrostu drzew zachodzące w wyniku czynników naturalnych i działalności człowieka oraz ich konsekwencje (KW_06, KW_08)

- stosując metody analizy słojów rocznych drzew, nabywa umiejętności trafnej oceny stanu środowiska przyrodniczego, zarówno abiotycznego jak i biotycznego oraz przyczyn jego zróżnicowania w skali lokalnej, regionalnej i ponadregionalnej (KW_05, KW_08)

- zna i rozumie na czym polegają zależności pomiędzy środowiskiem przyrodniczym a życiem i działalnością człowieka (KW_07, KW_08 )

- analizując dendrochronologiczne zapisy fluktuacji klimatycznych Minimum Maundera i Daltona, którym towarzyszyły lata nieurodzajów, głodu i epidemii, rozumie w jaki sposób niekorzystne zmiany klimatyczne wpływały na zjawiska społeczno-ekonomiczne (KW_07, KW_08)

- zna różne możliwości stosowania metod dendrochronologicznych w rozwiązywaniu przyrodniczych i społeczno-ekonomicznych problemów badawczych (KW_06 KW_08, )

2. UMIEJĘTNOŚCI

- potrafi zastosować uzyskaną wiedzę dendrochronologiczną do analizy i interpretacji zjawisk i procesów przyrodniczych, umie wskazać czynniki warunkujące te procesy oraz przewidywać ich skutki (KU_10, KU_02)

- potrafi wykorzystać metody statystyczne do określania zależności przyrostu na grubość drzew od abiotycznych i biotycznych czynników środowiska (KU_06, KU_02, KU_03)

3. KOMPETENCJE PERSONALNE I SPOŁECZNE:

- ma świadomość, jak ważnym źródłem informacji o środowisku przyrodniczym są słoje roczne drzew długowiecznych, które także i z tego względu powinny podlegać ochronie (KKS_02, KKS_06)


Wymagania wstępne:

brak

Forma i warunki zaliczenia:

Brak warunków dopuszczenia do egzaminu. Jedna forma zaliczenia: egzamin pisemny.

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Egzamin pisemny sprawdzający zakładany poziom wiedzy, umiejętności oraz kompetencji personalnych i społecznych. Do zaliczenia na ocenę dostateczną wymagane jest:

- osiągnięcie wiedzy i umiejętności w wysokości 60% całego zasobu wiedzy i umiejętności

- wykazanie w 100% zakładanych kompetencji personalnych i społecznych


Metody dydaktyczne - słownik:

Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody podające - wykład informacyjny
Metody praktyczne - metoda przewodniego tekstu
Metody problemowe - metody aktywizujące - metoda przypadków

Metody dydaktyczne:

Pobór prób w terenie (wywierty pozyskane z pni drzew)


Bilans punktów ECTS:

Godziny „kontaktowe” z prowadzącym – 30 godz.

Czytanie zadanej (wskazanej) literatury – 30 godz.

Przygotowanie się do egzaminu końcowego – 20 godz.

Razem 80 godz. pracy studenta


Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

n/d

Skrócony opis:

Przekazanie informacji o dendrochronologii; drzewach w Polsce, metodach określania ich wieku; zajęcia praktyczne w tej materii.

Pełny opis:

Wykłady:

Podstawowe informacje o morfologii, funkcjonowaniu i budowie anatomicznej drzew. Bogactwo gatunkowe i zróżnicowanie ekologiczne dendroflory Polski. Rekordowe pod względem wysokości, grubości i wieku drzewa w Polsce i na świecie. Metody określania wieku drzew. Wykorzystanie metod dendrochronologicznych w klimatologii historycznej, dendroekologii, dendrogeomorfologii, ochronie środowiska, archeologii i innych dziedzinach naukowej i praktycznej działalności człowieka. Aktualny stan i perspektywy badań dendrochronologicznych w Polsce.

Ćwiczenia:

Pobór prób w formie wywiertów, z pni drzew. Pomiar szerokości rocznych pierścieni drewna. Statystyczna analiza danych (cross-dating, korelacja między krzywymi przyrostowymi w obrębie poszczególnych drzew i w całej grupie, standaryzacja). Opracowanie bezwzględnie datowanych chronologii słojów rocznych. Analizy statystyczne zależności przyrostu na grubość drzew od wybranych elementów meteorologicznych (temperatura, opady, usłonecznienie) i od innych czynników środowiska, np. zanieczyszczeń powietrza. Praktyczne przykłady wykorzystania metod dendrochronologicznych do datowania określonych zdarzeń przyrodniczych (obrywy skalne, lawiny, gradacje szkodliwych owadów itp.).

Literatura:

A. Zielski, M. Krąpiec. Dendrochronologia. PWN, Warszawa, 2004.

F. H. Schweingruber. Der Jahrring. Standort, Methodik, Zeit und Klima in der Dendrochronologie. Verl. P. Haupt, Bern-Stuttgart, 1983.

H. C. Fritts. Tree rings and climate. Academic Press, London, New York, San Francisco, 1976.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.