Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Zbiorowiska roślinne w krajobrazie Polski

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WG.IG-3314-D Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0522) Środowisko naturalne i przyroda
Nazwa przedmiotu: Zbiorowiska roślinne w krajobrazie Polski
Jednostka: Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-25 - 2022-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 25 godzin więcej informacji
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Alina Stachurska-Swakoń
Prowadzący grup: Józef Mitka, Alina Stachurska-Swakoń
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia:

W zakresie wiedzy: K_W01, K_W02, K_W03, K_W04, K_W05, K_W06, K_W08

- znajomość podstaw klasyfikacji zbiorowisk roślinnych opartej na szkole środkowoeuropejskiej;

- zbiorowiska roślinne Polski, z uwzględnieniem Polski południowej; najważniejsze zbiorowiska europejskie

- znaczenie map fitosocjologicznych i podstawy metodologii ich sporządzania;

- procesy naturalne i antropogeniczne zachodzące w zbiorowiskach roślinnych,

- zastosowania praktyczne wiedzy fitosocjologicznej

W zakresie umiejętności: K_U01, K_U02, K_U04, K_U07, K_U08,

- korzystanie z literatury fitosocjologicznej;

- poprawne odczytywanie charakterystyki zbiorowisk roślinnych, tabel i map fitosocjologicznych;

- samodzielne wykonanie prostych zdjęć fitosocjologicznych;

- rozpoznawanie podstawowych gatunków charakterystycznych dla wybranych zbiorowisk roślinnych.

W zakresie kompetencji społecznych: K_K01, K_K02, K_K03, K_K04, K_K05, K_K06,

student posiada odpowiednią wiedzę i umiejętności do interpretacji materiałów fitosocjologicznych dla prezentowania ich szerszemu odbiorcy. Ma także kompetencje do skutecznej grupowej współpracy w zakresie powyższej tematyki.


Wymagania wstępne:

Brak

Forma i warunki zaliczenia:

Zaliczenie z oceną:

dopuszczeniem do końcowego zaliczenia jest uczestnictwo w wykładach, ćwiczeniach stacjonarnych i ćwiczeniach terenowych. Zaliczenie ma charakter pisemny sprawdzający nabytą podczas cyklu wykładów i ćwiczeń wiedzę teoretyczną i praktyczną.


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Zadania do samodzielnego wykonania podczas ćwiczeń w pracowni i w terenie, aktywność na ćwiczeniach, cząstkowe sprawdziany nabywanych umiejętności, test końcowy

Metody dydaktyczne - słownik:

Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody praktyczne - ćwiczenia przedmiotowe
Metody praktyczne - metoda projektów
Metody praktyczne - pokaz
Metody problemowe - metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna

Metody dydaktyczne:

Wykład, ćwiczenia w pracowni i ćwiczenia w terenie pod kierunkiem prowadzącego oraz samodzielne projekty, konsultacje, samodzielne studiowanie literatury

Bilans punktów ECTS:

Uczestniczenie w zajęciach: - 45 godz.

Przygotowanie do zajęć - 20 godz.

Przygotowanie się do egzaminu - 35 godz.

Razem: 100 godz.


Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20 lub później:

geografia, rok 1

Skrócony opis:

Kurs charakteryzuje zbiorowiska roślinne występujące na terenie Polski z uwzględnieniem podstawowych zbiorowisk europejskich.

Pełny opis:

Kurs charakteryzuje zbiorowiska roślinne występujące na terenie Polski z uwzględnieniem podstawowych zbiorowisk europejskich. Zwraca uwagę na przydatność znajomości zbiorowisk roślinnych w różnych dziedzinach wiedzy oraz zastosowania praktyczne. Omawia podstawy klasyfikacji zbiorowisk roślinnych z wykorzystaniem szkoły środkowoeuropejskiej, prezentuje podstawy metodyki badawczej. Przedstawiona jest charakterystyka ważniejszych zbiorowisk naturalnych, półnaturalnych i antropogenicznych występujące na terenie Polski i Europy ze szczególnym uwzględnieniem Polski południowej. Przybliżone są przyczyny i kierunki współczesnych przemian zbiorowisk. Omawiane są podstawy kartografii fitosocjologicznej. Teoretyczna część kursu jest poszerzona o część praktyczną (ćwiczenia w pracowni i zajęcia terenowe) z prezentacją zbiorowisk roślinnych w terenie, pracą z mapami fitosocjologicznymi oraz samodzielnym opisem zbiorowisk roślinnych (tworzenie zdjęć fitosocjologicznych, tabel fitosocjologicznych, map roślinności).

Kurs składa się 20 godz. wykładu i 25 godz. ćwiczeń, w tym ćwiczenia stacjonarne i terenowe

Literatura:

1. Szafer W., Zarzycki K. (red.) 1977. Szata roślinna Polski. PWN, Warszawa. 2. Matuszkiewicz W. 2005. Przewodnik do oznaczania zbiorowisk roślinnych Polski. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa. 3. Wysocki C., Sikorski P. 2009. Fitosocjologia stosowana w ochronie i kształtowaniu krajobrazu. Wyd. SGGW. Warszawa. 4. Dzwonko Z. 2007. Przewodnik do badań fitosocjologicznych. Sorus.

Uwagi:

Pierwszy wykład odbędzie się 4.03.2021 o godz. 8.30. przez platformę PEGAZ. Terminy ćwiczeń dla obu grup zostaną ustalone na pierwszym wykładzie.

Planowane w kursie ćwiczenia terenowe uzależnione są od sytuacji pandemicznej, wstępnie planuje się ich przeprowadzenie w dn.: 29.04 oraz 20.05.

Kurs obligatoryjny na specjalności na studiach magisterskich na kierunku geografia.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.