Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Geografia fizyczna stosowana

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WG.IG-3406-D Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0532) Nauki o ziemi
Nazwa przedmiotu: Geografia fizyczna stosowana
Jednostka: Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Kazimierz Krzemień
Prowadzący grup: Marek Drewnik, Elżbieta Gorczyca, Kazimierz Krzemień, Agnieszka Nowak-Olejnik, Dominika Wrońska-Wałach
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia:

1. WIEDZA

- zna podstawowe metody waloryzacji i ocen środowiska (Geogr II: KW_03, KW_04, KW_06)

- zna i rozumie mechanizmy funkcjonowania środowiska oraz wzajemne powiązania między komponentami środowiska, a także wynikające z tego bariery dla opracowania planów zagospodarowania terenów (Geogr_II: KW_06, KW_07, KW_08)

2. UMIEJĘTNOŚCI

- umie dobrać odpowiednie metody badawcze w realizacji zadań planowania, ochrony, oceny, wyceny kosztów i prognoz środowiskowych

(Geogr_II: KU_03, KU_04, KU_09)

3. KOMPETENCJE PERSONALNE I SPOŁECZNE:

- ma świadomość konieczności i celowości analiz i ekspertyz środowiskowych (Geogr_II: KKS_01, KKS_06)

Wymagania wstępne:

brak

Forma i warunki zaliczenia:

Wykonanie określonych ćwiczeń w toku zajęć, dyskusja tematów z kursu

Ćwiczenia – 75% oceny

Aktywność – 25% oceny


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Umiejętności oraz kompetencje personalne i społeczne. Do zaliczenia na ocenę dostateczną wymagane jest:

- osiągnięcie wiedzy i umiejętności w 60% całego zasobu wiedzy i umiejętności

- wykazanie w 100% zakładanych kompetencji personalnych i społecznych


Metody dydaktyczne:

Metody podające - prezentacja multimedialna

Dyskusja na podstawie przeczytanego tekstu, ustaw, dokumentów planistycznych

Metody praktyczne (analiza map, dokumentów, planów, obliczenia parametrów, szacowanie kosztów)


Bilans punktów ECTS:

Godziny „kontaktowe” z prowadzącym – 45 godz.

Czytanie zadanej (wskazanej) literatury – 25 godz.

Wykonanie zadań praktycznych w ramach kursu – 20 godz.

Przygotowanie materiałów do zajęć – 20 godz.

Razem 110 godz. pracy studenta


Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

nie dotyczy

Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20 lub później:

geografia, rok 1

Pełny opis:

Praktyczna analiza ocen i ekspertyz środowiskowych. Zapoznanie się z opracowaniami waloryzacji środowiska i planami zagospodarowania przestrzennego jednostek naturalnych oraz administracyjnych. Zasady powstawania planów zagospodarowania przestrzennego jednostek i podstawy prawne. Poznanie barier środowiskowych. Zapoznanie się z pracami ekspertów z różnych dziedzin i instytucji (np. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej, Biuro Geodezji i Terenów Rolnych, Parki Narodowe).

Literatura:

Richling A. (red.) 2007, Geograficzne badania środowiska przyrodniczego, PWN, Warszawa, 1-323.

Bartkowski T., 1986, Zastosowania geografii fizycznej, PWN, Warszawa, 1-397.

Sołowiej D., 1987, Podstawy metodyki oceny środowiska przyrodniczego człowieka, Wyd. UAM, Poznań, 1-154.

Bródka S., 2010, Praktyczne aspekty ocen środowiska przyrodniczego, Wydawnictwo Naukowe Bogucki, Poznań, 1-333.

Czeppe Z. (red.) 1976, Studia Dokumentacji Fizjograficznej, Wartości środowiska geograficznego dorzecza Białej Dunajcowej i zagadnienia jego ochrony, t. V, PAN , Kraków, 1-391.

Akty prawne powiązane z poruszanymi zagadnieniami

Literatura uzupełniająca będzie podawana w trakcie realizacji kursu.

Uwagi:

Kurs obligatoryjny dla specjalności na studiach magisterskich na kierunku geografia.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.