Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Geoekologia z elementami fizjografii

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WG.IG-3411-D Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0521) Ekologia i ochrona środowiska
Nazwa przedmiotu: Geoekologia z elementami fizjografii
Jednostka: Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 6.00
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Ćwiczenia terenowe, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Nowak-Olejnik
Prowadzący grup: Jarosław Balon, Anna Cygankiewicz, Michał Jakiel, Agnieszka Nowak-Olejnik, Marcin Rechciński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ocena wliczana do średniej:

tak

Efekty kształcenia:

1. Wiedza

- zna czterowymiarową strukturę, organizację i funkcjonowanie środowiska przyrodniczego oraz powiązania wewnątrz systemu; zna praktyczne zastosowania geoekologii w gospodarce przestrzennej (KW_05; BG I : K_W05)

2. Umiejętności

Potrafi konstruować modele powiązań elementów środowiska, umie sporządzić profil kompleksowy, ma wyćwiczone umiejętności kartowania geokompleksów, określania ich funkcji w krajobrazie i określania właściwości granic przyrodniczych. Potrafi ocenić odporność środowiska na wybrane presje naturalne i antropogeniczne, potrafi wykonać wybrane części opracowania ekofizjograficznego

(KU_03, KU_04, KU_10; BG I : K_U02, K_U10)

3. Kompetencje personalne i społeczne

-ma świadomość złożoności systemu środowiska przyrodniczego i potrzeby racjonalnego nim zarządzania, zgodnego z ideą rozwoju zrównoważonego (KKS_04; KKS_06; BG I: K_K02, KK_08).


Wymagania wstępne:

-

Forma i warunki zaliczenia:

Zaliczenie ćwiczeń z części kameralnej i terenowej (jedna ocena) jest podstawą do dopuszczenia do egzaminu. Egzamin końcowy pisemny.

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Ćwiczenia graficzne, praktyczne i terenowe oraz zadana literatura zaliczane na bieżąco (minimum 60% wiedzy, umiejętności i kompetencji). Egzamin pisemny sprawdzający zakładany poziom wiedzy, umiejętności i kompetencji personalnych i społecznych. Na ocenę dostateczną wymagane zaliczenie ćwiczeń na poziomie 60% całego zasobu wiedzy i umiejętności oraz 100% kompetencji

Metody dydaktyczne - słownik:

Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody podające - wykład informacyjny
Metody praktyczne - ćwiczenia przedmiotowe

Metody dydaktyczne:

metody podające: prezentacja multimedialna, wykład informacyjny, metody praktyczne – ćwiczenia przedmiotowe, ćwiczenia terenowe

Bilans punktów ECTS:

Zajęcia z bezpośrednim udziałem prowadzącego – 45 godz. wykład, 40 godz. ćwiczenia, 3 godz. konsultacje, 2 godz. egzamin., praca własna studenta: czytanie zadanej literatury – 15 godz., wykonywanie projektów – 10 godzin, przygotowanie się do końcowego egzaminu 30 godz.

Grupa treści kształcenia:

Grupa treści kierunkowych

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

-

Pełny opis:

Wykład: Środowisko przyrodnicze jako system czterowymiarowy. Główne problemy badawcze, metody badań. Struktura środowiska przyrodniczego jako systemu złożonego z elementów lub geokompleksów; powiązania. Granice, dynamika, funkcjonowanie, rozwój środowiska. Funkcjonowanie środowiska w warunkach ekstremalnych. Odporność środowiska na czynniki naturalne i presję człowieka a rozwój zrównoważony; współczesne przemiany i konflikty. Wykonywanie opracowań ekofizjograficznych; założenia, cele etapy opracowania; miejsca opracowania w systemie planowania przesztrzennego

Ćwiczenia: Powiązania między elementami środowiska i geokompleksami w katenie geoekologicznej. Granice w krajobrazie, ich funkcje i typy. Kartowanie i typologia geokompleksów. Funkcjonowanie geokompleksów, identyfikacja aktualnych i potencjalnych konfliktów. Odporność środowiska. Wykonanie wybranych (podstawowych) części opracowania ekofizjograficznego.

Literatura:

Literatura podstawowa:

Balon J., Maciejowski W., 2012, Geoekologia dla architektów krajobrazu, PK, Kraków

Literatura uzupełniająca:

A. Richling, 1992, Kompleksowa geografia fizyczna, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa.

A. Richling, J. Solon, 2011, Ekologia krajobrazu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Literaturę uzupełniającą do poszczególnych ćwiczeń stanowią wybrane rozdziały ww. publikacji i wybrane artykuły naukowe przedłożone studentom na pierwszych zajęciach.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.