Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wybrane krajobrazy Ziemi

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WG.IG-3412-D Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0532) Nauki o ziemi
Nazwa przedmiotu: Wybrane krajobrazy Ziemi
Jednostka: Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jarosław Balon
Prowadzący grup: Jarosław Balon, Elżbieta Bilska-Wodecka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ocena wliczana do średniej:

tak

Cele kształcenia:

Głównym celem kształcenia modułu jest zapoznanie studentów z najpiękniejszymi krajobrazami świata i zachęcenie ich do odwiedzenia tych terenów w przyszłości.

Efekty kształcenia:

1. WIEDZA

- zna krajobrazy naturalne i kulturowe wybranych obszarów kuli ziemskiej; rozumie ich miejsce w Klasyfikacjach typologicznych i regionalnych (Geogr_II: KW_08; Geogr_I: KW_05, KW_06)

- zna i umie krótko omówić najważniejsze cechy przyrodnicze krajobrazu wybranych obszarów kuli ziemskiej, oraz ważniejsze zagadnienia dotyczące ludności, gospodarki oraz kultury (Geogr_II: KW_08; Geogr_I: KW_08, KW_09)

2. UMIEJĘTNOŚCI

- potrafi wyjaśnić wpływ środowiska przyrodniczego na wybrane procesy gospodarcze wybranych regionów; umie wskazać ich podstawowe walory turystyczne (Geogr_II: KU_07; Geogr_I: KU_07, KU_08)

3. KOMPETENCJE PERSONALNE I SPOŁECZNE

- wykazuje ciekawość świata; podejmuje i realizuje zamierzenia, związane z poznawaniem innych miejsc, regionów i krajów Geogr I (K_K_08)

- jest otwarty i tolerancyjny wobec innych narodów, ras, kultur i religii Geogr I (K_K_07)


Wymagania wstępne:

brak

Forma i warunki zaliczenia:

• zaliczenie pisemne – test

• możliwość zwolnienia z testu na podstawie nieobligatoryjnego uczestnictwa i wykazania się wiedzą w trakcie cząstkowych testów w trakcie zajęć


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Zaliczenie pisemne sprawdzające zakładany poziom wiedzy, umiejętności oraz kompetencji personalnych i społecznych. Do zaliczenia na ocenę dostateczną wymagane jest:

a/ osiągnięcie wiedzy i umiejętności w wysokości 60% całego zasobu wiedzy i umiejętności


b/ wykazanie w 100% zakładanych kompetencji personalnych i społecznych.


Metody dydaktyczne - słownik:

Metody podające - prezentacja multimedialna

Metody dydaktyczne:

• metody podające – prezentacja multimedialna

• metody aktywizujące – mini testy (nieobligatoryjne) sprawdzające wiedzę z poprzedniego wykładu


Bilans punktów ECTS:

Udział w zajęciach: wykład – 30 h

Przygotowanie do zaliczenia - 40 h


Łącznie: 70 h = 3 pkt ECTS


Grupa treści kształcenia:

Grupa treści kształcenia do wyboru

Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20:

Geografia, stacjonarne I stopnia

Pełny opis:

W trakcie zajęć zostaną przedstawione studentom wybrane obszary świata, głównie pozaeuropejskie. Wykład bazuje na wiedzy i doświadczeniach, a także materiale ilustracyjnym pozyskanych bezpośrednio w omawianych obszarach przez prowadzącego zajęcia. Wybrano obszary z różnych stref klimatycznych i cechujące się zróżnicowanym krajobrazem. Szczególną uwagę zostanie zwrócona na obszary chronione i pozostałości kultury materialnej.

Literatura:

Literatura podstawowa:

Atlas Świata

Literatura uzupełniająca:

Czeppe Z., Flis J. Mochnacki R., 1965, Geografia fizyczna świata, PWN, Warszawa

Przeglądowy Atlas Świata; Popularna Encyklopedia Powszechna; 8 tomów; wyd. FOGRA

Encyklopedia Geograficzna Świata; t. 1-6., wyd. OPRES

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jarosław Balon
Prowadzący grup: Jarosław Balon, Elżbieta Bilska-Wodecka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ocena wliczana do średniej:

tak

Cele kształcenia:

Głównym celem kształcenia modułu jest zapoznanie studentów z najpiękniejszymi krajobrazami świata i zachęcenie ich do odwiedzenia tych terenów w przyszłości.

Efekty kształcenia:

1. WIEDZA

- zna krajobrazy naturalne i kulturowe wybranych obszarów kuli ziemskiej; rozumie ich miejsce w Klasyfikacjach typologicznych i regionalnych (Geogr_II: KW_08; Geogr_I: KW_05, KW_06)

- zna i umie krótko omówić najważniejsze cechy przyrodnicze krajobrazu wybranych obszarów kuli ziemskiej, oraz ważniejsze zagadnienia dotyczące ludności, gospodarki oraz kultury (Geogr_II: KW_08; Geogr_I: KW_08, KW_09)

2. UMIEJĘTNOŚCI

- potrafi wyjaśnić wpływ środowiska przyrodniczego na wybrane procesy gospodarcze wybranych regionów; umie wskazać ich podstawowe walory turystyczne (Geogr_II: KU_07; Geogr_I: KU_07, KU_08)

3. KOMPETENCJE PERSONALNE I SPOŁECZNE

- wykazuje ciekawość świata; podejmuje i realizuje zamierzenia, związane z poznawaniem innych miejsc, regionów i krajów Geogr I (K_K_08)

- jest otwarty i tolerancyjny wobec innych narodów, ras, kultur i religii Geogr I (K_K_07)


Wymagania wstępne:

brak

Forma i warunki zaliczenia:

• zaliczenie pisemne – test

• możliwość zwolnienia z testu na podstawie nieobligatoryjnego uczestnictwa i wykazania się wiedzą w trakcie cząstkowych testów w trakcie zajęć


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Zaliczenie pisemne sprawdzające zakładany poziom wiedzy, umiejętności oraz kompetencji personalnych i społecznych. Do zaliczenia na ocenę dostateczną wymagane jest:

a/ osiągnięcie wiedzy i umiejętności w wysokości 60% całego zasobu wiedzy i umiejętności


b/ wykazanie w 100% zakładanych kompetencji personalnych i społecznych.


Metody dydaktyczne - słownik:

Metody podające - prezentacja multimedialna

Metody dydaktyczne:

• metody podające – prezentacja multimedialna

• metody aktywizujące – mini testy (nieobligatoryjne) sprawdzające wiedzę z poprzedniego wykładu


Bilans punktów ECTS:

Udział w zajęciach: wykład – 30 h

Przygotowanie do zaliczenia - 40 h


Łącznie: 70 h = 3 pkt ECTS


Grupa treści kształcenia:

Grupa treści kształcenia do wyboru

Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20:

Geografia, stacjonarne I stopnia

Pełny opis:

W trakcie zajęć zostaną przedstawione studentom wybrane obszary świata, głównie pozaeuropejskie. Wykład bazuje na wiedzy i doświadczeniach, a także materiale ilustracyjnym pozyskanych bezpośrednio w omawianych obszarach przez prowadzącego zajęcia. Wybrano obszary z różnych stref klimatycznych i cechujące się zróżnicowanym krajobrazem. Szczególną uwagę zostanie zwrócona na obszary chronione i pozostałości kultury materialnej.

Literatura:

Literatura podstawowa:

Atlas Świata

Literatura uzupełniająca:

Czeppe Z., Flis J. Mochnacki R., 1965, Geografia fizyczna świata, PWN, Warszawa

Przeglądowy Atlas Świata; Popularna Encyklopedia Powszechna; 8 tomów; wyd. FOGRA

Encyklopedia Geograficzna Świata; t. 1-6., wyd. OPRES

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.