Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Geografia rolnictwa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WG.IG-4001-D Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0532) Nauki o ziemi
Nazwa przedmiotu: Geografia rolnictwa
Jednostka: Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-02-24 - 2021-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Zborowski
Prowadzący grup: Maria Soja, Małgorzata Surmacz-Wybrańczyk, Jakub Taczanowski, Andrzej Zborowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ocena wliczana do średniej:

tak

Efekty kształcenia:

1.Student poznaje rolnictwo w jego związkach i układach przestrzennych w powiązaniu z warunkami przyrodniczymi i stosunkami społeczno-gospodarczymi. Zapoznaje się z systemami rolnictwa poszczególnych stref klimatycznych łacząc je z problematyką wyżywienia świata. Uczy sie wiązać rolniczą działalność człoowieka z innymi działami i gałęziami gospodarki w aspekcie surowcowym i rynkowym


2.Student zapoznaje sie z metodyką opracowywania przeglądowych , szczegółowych i wielkoskalowych map użytkowania ziemi.

Uczy się wyliczania zasobów pracy w rolnictwie i kierunków produkcji rolnej w oparciu o klucze integracyjne.


3. W przekazywanej wiedzy student poznaje ekstensywne i intensywne sposoby gospodarowania w rolnictwie i ich oddziaływanie na środowisko.

W tym konfrontuje skutki powszechnej chemizacji rolnictwa z zasadami zrównoważonego rozwoju i normami rolnictwa ekologicznego.

Wymagania wstępne:

brak

Forma i warunki zaliczenia:

Egzamin pisemny (treść wykładów oraz zadana literatura). Dopuszczenie do egzaminu na podstawie zaliczonych ćwiczeń.

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Egzamin pisemny

Metody dydaktyczne - słownik:

Metody problemowe - wykład konwersatoryjny

Bilans punktów ECTS:

Godziny kontaktowe z prowadzącym zajęcia – 20 godz.

Przygotowanie się do zajęć typu ćwiczeniowego – 20 godz. Czytanie zadanej (wskazanej) literatury – 20 godz.

Przygotowanie się do egzaminu (i zaliczenia) końcowego – 20 godz.

Razem 80 godz. pracy studenta


Grupa treści kształcenia:

Grupa treści kierunkowych

Pełny opis:

Wykład. Przedmiot. Kierunki rozwoju. Powiązania z innymi działami geografii i naukami rolniczymi. Przyrodnicze podstawy rolnictwa. Siedliska rolnicze: rola ukształtowania powierzchni, światła, ciepła, wody i gleby. Fenologia - jej znaczenie we współczesnym rolnictwie. Tradycyjne systemy rolnictwa światowego (uprawa roślin, chów zwierząt). Współczesne systemy rolnictwa uprzemysłowionego. Rolnictwo krajów Unii Europejskiej. Rynek produktów rolnych. Rolnictwo ekologiczne. Gospodarka żywnościowa świata. Problemy głodu, ubóstwa i wyżywienia świata.

Ćwiczenia. Metodyka map użytkowania ziemi. Statystyka rolnicza. Ankieta w badaniach geograficzno-rolniczych. Metodyka określania zasobów pracy w rolnictwie. Wyznaczanie kierunku użytkowania ziemi. Gospodarowanie na gruntach rolnych - płodozmian, nawożenie, ochrona roślin. Klucze integracyjne w rolnictwie. Produkcja globalna. Produkcja końcowa. Mapy glebowo-rolnicze.

Literatura:

Falkowski J., Kostrowicki J., 2001, Geografia rolnictwa świata, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa

Fierla J., 2005, Geografia gospodarcza świata, PWE, Warszawa

Fierla J., 2007, Geografia ekonomiczna Unii Europejskiej, PWE, Warszawa

Uwagi:

Kurs obligatoryjny na specjalności na studiach licencjackich na kierunku geografia.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.